Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-19

Orezone: PM Stämmokommuniké

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Orezone

Aktieägarna i Orezone AB (publ) har den 19 september 2018 hållit extra
bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut
fattades.

Beslut om godkännande av styrelsens tidigare beslut om nyemission av
aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens tidigare beslut om
nyemission av aktier och därmed emittera högst 73 025 761 aktier,
dvs. motsvarande 29 procent av det totala antalet aktier och röster i
bolaget efter genomförd nyemission, till en teckningskurs om 0,05
kronor/aktie vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med
högst 1 460 515,22 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att
tillföras sammanlagt 3 651 288,05 kronor före avdrag för
emissionskostnader. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla Caldera Ridge Capital
(CRC). Teckning ska ske på separat teckningslista senast 2018-09-30.
Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast 2018-09-30.

Val av ny styrelseledamot

Martin Boldt-Christmas nyvaldes till ordinarie styrelseledamot
tillsammans med tidigare valda ordinarie styrelseledamöter Claes
Lindqvist, Martin Liljestrand, Jan-Olof Arnbom och Otto Persson.
Martin Boldt-Christmas representerar CRC och har tidigare arbetat på
bank och investmentbolag med fokus på investeringar i Asien och
Europa.

Val av revisor

Den auktoriserade revisorn Stein Karlsen nyvaldes till bolagets
revisor för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde
räkenskapsåret efter valet. Carl Magnus Kollberg avgick som revisor i
bolaget i samband med denna extra bolagsstämma.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga förslagen som
finns tillgängliga på bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet
med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Stockholm 19 september 2018

Orezone AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta styrelseledamoten Martin Liljestrand, tel
070-355 15 60. E-post: info@orezone.se

Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på
Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar
undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets
affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja
informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med
större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Denna information är insiderinformation som Orezone AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 september 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orezone/r/pm-stammokommunike,c2621684
http://mb.cision.com/Main/12124/2621684/911662.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.