Du är här

2018-03-14

Orezone: Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Orezone

Aktieägarna i Orezone AB (publ) har den 14 mars 2018 hållit extra
bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut
fattades.

Val av styrelse

Lars Blixt nyvaldes till ordinarie styrelseledamot tillsammans med
tidigare valda ordinarie styrelseledamöter Claes Lindqvist, Martin
Liljestrand och Otto Persson. Lars Blixt är sedan hösten 2017
bolagets vd.

Ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning innebärande att
aktiekapitalet utgör lägst 1 180 000 kronor och högst 4 720 000
kronor samt att antalet aktier i bolaget skall vara lägst 59 000 000
och högst 236 000 000.

Beslut om nyemission
Stämman beslutade att emittera högst 119 191 472 aktier till en
teckningskurs om 0,05 kronor/aktie vilket innebär att aktiekapitalet
kan komma att öka med högst 2 383 829,44 kronor. Vid full teckning
kommer bolaget att tillföras sammanlagt 5 959 573,60 kronor före
avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen är hittills garanterad
genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 1
MSEK eller cirka 17 procent.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna.
Aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie i bolaget en
(1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna två
(2) nya aktier. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare
som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den
28 mars 2018.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med 3 april 2018 till
och med den 20 april 2018 och såvitt avser garanters eventuella
teckning av aktier ska teckning ske senast den 25 april 2018.
Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande
av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning senast den 20
april 2018. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga
utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista.
Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska
erläggas senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota
som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt
att besluta om förlängning av betalningstiden. Betalning för tecknade
aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens
möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i
13 kap 41 § aktiebolagslagen.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under
perioden från och med den 3 april 2018 till och med den 18 april
2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter
ogiltiga och förlorar därefter sitt värde.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga förslagen som
finns tillgängliga på bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet
med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Stockholm 14 mars 2018

Orezone AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta VD Lars Blixt, tel 070 355 15 60. E-post:
info@orezone.se

Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på
Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar
undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets
affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja
informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med
större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Denna information är insiderinformation som Orezone AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 mars 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orezone/r/stammokommunike-fran-extra-bolagssta...
http://mb.cision.com/Main/12124/2472224/805603.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.