Du är här

2018-08-27

Ortivus: Delårsrapport för Ortivus (publ) januari - juni 2018

MobiMed viktig plattform för prisbelönad primärvårdsmodell i Borgholm

APRIL - JUNI 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 12,3 (13,8) MSEK.
· EBITDA uppgick till -2,0 (-1,8) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -4,5 (-2,7) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till -4,6 (-3,1) MSEK.
· Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter
utspädning uppgick till -0,15 (-0,13) SEK.

· Nedsättning av moderbolagets aktiekapital med 10,9 MSEK, till 10,9
MSEK.

JANUARI - JUNI 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 24,6 (29,8) MSEK.
· EBITDA uppgick till -3,2 (0,1) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -8,2 (-4,9) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till -8,4 (-5,6) MSEK.
· Resultatet efter skatt per aktie för första halvåret före och
efter utspädning uppgick till -0,27 (-0,24) SEK.

KONCERNEN I SAMMANDRAG apr apr jan jan jan
(*) -jun2018 -jun2017 -jun2018 -jun2017 -dec2017

Nettoomsättning, KSEK 12 331 13 804 24 599 29 797 58 799
Bruttomarginal 40% 61% 42% 53% 51%
Resultatmarginal -38% -22% -34% -19% -20%
Rörelsemarginal -37% -20% -33% -16% -18%
EBITDA, KSEK -2 046 -1 766 -3 191 149 -387
Resultat per aktie, SEK -0,15 -0,13 -0,27 -0,24 -0,43
Genomsnittligt antal 31 145 23 034 31 145 23 034 27 090
aktier för
perioden, tusental
Medelantal anställda 19 22 20 21 22
Investeringar 162 85 243 350 5 811
(materiella
anläggningstillgångar),
KSEK
Investeringar 118 0 118 0 0
(utvecklingskostnader
och licenser), KSEK
Avskrivningar, KSEK 2 494 964 4 989 5 012 10 061

2018-06 2017-06 2016-06 2017-12 2016-12
-30 -30 -30 -31 -31
Soliditet 23% 47% 5% 45% 11%
Skuldsättningsgrad, ggr 3,35 1,15 20,99 1,22 8,05
Eget kapital per aktie, 0,23 1,04 0,13 0,50 0,25
SEK
Antal aktier vid 31 145 20 763 20 763 31 145 20 763
periodens slut,
tusental
(*) För underlag till
siffrorna, se
"Definition av
koncernens
nyckeltal".

VD har ordet

Det pågår en omstöpning av akutsjukvården och primärvården. En bra
lägesbild ges av de otaliga presenta-tioner och seminarier som
genomfördes på temat under Almedalsveckan på Gotland.
Digitaliseringen av sjukvården pågår för fullt runt om i landet. Det
saknas inte IT-system i sjukvården, nu ligger tonvikten på att koppla
ihop journalsystem, medicinteknisk utrustning och register för att
möjliggöra en sammanhållen vårdkedja utan att tumma på patienters och
myndigheters krav på säkerhet och integritet. Nyttoeffekterna av
sammankopplade system är stora såväl för patienten som för samhället.
Patienterna ställer krav på att vårdgivaren vid besöket har översikt
över patientens medicinska status oavsett om tidigare kontakter skett
med ambulansen, sjukhusets akutklinik eller med distriktsläkaren på
vårdcentralen. Vårdgivaren i sin tur, vill erbjuda bättre vård till
en lägre kostnad. Ortivus befinner sig mitt i detta
förändringslandskap och vi har lösningar som ger vårdgivare möjlighet
att realisera sina visioner för framtidens sjukvård med fokus på
patientsäkerhet, jämlik vård och effektivisering i dagens pressade
situation.

Det är tillfredställande att vi nu har etablerat en
marknadsorganisation med erfarna, engagerade och kunniga
representanter. Försäljningsarbetet bygger på en god förståelse för
kundernas situation samt personliga relationer som byggs över lång
tid. Ett gott exempel på att vi har detta förtroende är den förstudie
som vi under kvartalet levererat till Region Gävleborg avseende
införande av en ny triageringsmodell i ambulanssjukvården, SATS.
Förstudien har efter färdigställandet resulterat i en beställning av
utveckling av nya funktioner i MobiMed. Andra exempel på viktiga
projekt som vi vunnit och nu arbetar med att leverera är integration
av MobiMed med sjukhusjournalen Cosmic samt integration av MobiMed
med primärvårdens journalsystem i södra England, där vi är pionjärer
med att använda en ny standard för dataväxling i sjukvården, FHIR. Vi
tar dessutom ytterligare ett steg mot att göra MobiMed helt trådlöst
för ambulansen - vi har fått en beställning från Region Örebro som
kopplar ihop MobiMed trådlöst direkt med SOS larmcentral. Allt detta
är något som vi nu kommer kunna erbjuda samtliga MobiMed kunder och
intresset är stort. Vi är dessutom i färd med att leverera journalen
till Jämtlands ambulansverksamhet. Intäkterna i Sverige under första
halvåret är betydligt högre än föregående år.

Våra första kunder i primärvården är nu igång med sina pilotprojekt
för införandet av MobiMed. Behovet av distansöverbryggande
IT-lösningar för att erbjuda likvärdig vård i vårt avlånga lands alla
avlägsna delar är stort. Hemsjukhuset i Borgholm, som drivs av
allmänläkaren Åke Åkesson, har valt MobiMed som ett viktigt
hjälpmedel för att kunna utföra medicinska undersökningar mobilt.
Hemsjukhuset är en samverkansmodell mellan hälsocentral, kommunal
hemsjukvård och ambulanspersonal som ska skapa en tryggare
vårdsituation för de äldre och kroniskt sjuka på Öland.
"Borgholmsmodellen" lyfts fram som lösning i ett delbetänkande i
regeringsutredningen "Samordnad utveckling för en god och nära vård"
som presenterades i början av sommaren. I augusti fick
Borgholmsmodellen ta emot ett pris för satsningen i samband med
konferensen "Nationella samtalet om den Mobila Vården".
Närsjukvårdsteamet i Region Örebro som leds av överläkare Per-Ola
Sundin har också valt MobiMed. Fler landsting följer piloterna med
stort intresse och regeringen har avsatt 400 miljoner kronor i
vårbudgeten för satsningar inom detta område. Syftet är att stödja
den kommunala hemsjukvården som ska kunna ta ett större ansvar för
patientens vård och välbefinnande.

I Storbritannien fortsätter vår MobiMed-plattform att visa en mycket
god driftstabilitet. Våra intäkter är bättre än väntat tack vare
tilläggsbeställningar av nya funktioner och vi har goda indikationer
på fortsatt utbyggnad. Aktiviteten på marknaden för prehospitala
IT-lösningar är hög att döma av antalet förfrågningar och
upphandlingar Ortivus besvarat och deltagit i under kvartalet. Vi
väntar fortfarande på ett avgörande i de spanska projekten och
bearbetar samtidigt nya regioner. Efter inlämningen av anbudet i
Singapore har vi under perioden besvarat förtydligande frågor på vårt
anbud från myndigheten. Vi har fördjupat samarbetet med ST
Electronics som även besökt Ortivus kunder i England.

Danderyd den 27:e augusti 2018

Staffan Eriksson

VD Ortivus AB

Resultat och finansiell ställning

KONCERNEN APRIL - JUNI 2018

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 12,3 (13,8) MSEK, med nedanstående
fördelning.

· Sverige 6,8 (5,6) MSEK
· Storbritannien 5,2 (8,0) MSEK
· Övriga världen 0,3 (0,2) MSEK

Minskningen av intäkterna jämfört med föregående år beror på följande:

· Under den initiala avtalsperioden (2014-2017) för de båda kunderna
i Storbritannien ingick intäkter för licenser, medan det är avtalat
om licensbefrielse under förlängningsperioden 2018-2019.

För Sverige, däremot, har intäkterna ökat jämfört med förra året,
vilket kan förklaras av en större närvaro och aktivitet på marknaden.

Resultat

· Bruttoresultatet uppgick till 4,9 (8,4) MSEK, och bruttomarginalen
uppgick till 40 (61)%. Anledningen till den högre bruttomarginalen
för föregående år, var en retroaktiv omklassificering, för perioden
januari till juni, av kostnader från administrations- och
försäljningskostnader till kostnad för sålda varor och tjänster.

· Rörelsekostnaderna uppgick till 9,4 (11,1) MSEK. Under föregående
år belastades resultatet med kostnader i samband med CFO-byte.

· EBITDA uppgick till -2,0 (-1,8) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -4,5 (-2,7) MSEK och har i
jämförelse med motsvarande period föregående år påverkats av
bortfallet av licensintäkter i Storbritannien för
förlängningsperioden.

· Koncernens finansnetto uppgick till -0,1 (-0,4) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till -4,6 (-3,1) MSEK, vilket
motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,15
(-0,13) SEK.

· Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av tillgångar och
skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs redovisas som övriga
rörelseintäkter/-kostnader. Periodens resultat har påverkats netto
-0,1 (0,1) MSEK med sådana poster.

Kassaflöde

Koncernens totala kassaflöde för kvartalet uppgick till 0,5 (4,5)
MSEK. Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för kvartalet om
0,1 (-7,1) MSEK, vilket bland annat består av förskott från kunder om
2,0 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,3
(0,0) MSEK. Finansieringsverksamheten gav ett kassaflöde om 0,7
(11,6) MSEK. Den stora skillnaden gentemot föregående år består av
erhållet kapital vid nyemission under 2017. För 2018 har
leasingbetalning reducerats jämfört med föregående år och sista
utbetalningen gjordes under aktuellt kvartal.

Anläggningstillgångar

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar - aktiverade
utvecklingskostnader - har gjorts med 1,4 (1,5) MSEK för perioden.
Investering i immateriella anläggningstillgångar uppgick under
perioden till 0,1 (0,0) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 1,1
(-0,5) MSEK för perioden. Under föregående år beslöt bolaget att
förlänga avskrivningstiden för installerad hårdvara, i och med
förlängningen av de båda kontrakten i Storbritannien. Investering i
materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,2
(0,0) MSEK.

Leasing

Bolaget har tecknat avtal om leasing för att finansiera hårdvara till
befintliga kunder i Storbritannien. Installationerna i Storbritannien
slutfördes under första kvartalet 2017 men har inneburit en fortsatt
kapitalbindning genom ingångna leasingavtal som slutbetalats under
första halvåret 2018.

Finansiell ställning och likviditet

Balansomslutningen för koncernen uppgick till 31,3 (46,4) MSEK. Eget
kapital för koncernen uppgick till 7,2 (21,6) MSEK och vid årets
början till 15,6 (13,7) MSEK.

Per den 30 juni 2018 uppgick koncernens långfristiga skulder till 1,0
(2,4) MSEK, som uteslutande består av låneskuld till Almi. Koncernens
kortfristiga skulder uppgick till 23,1 (22,4) MSEK som bland annat
består av utnyttjad checkräknin...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.