Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Ortoma: Kallelse till årsstämma i Ortoma AB (publ)

Aktieägarna i Ortoma AB (publ), 556611-7585, kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 15 juni 2016 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på
Vädursgatan 5 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 juni 2016, och
· anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 9 juni 2016 skriftligen till Ortoma AB, Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg. Anmälan kan också göras per e-post till info@ortoma.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
torsdagen den 9 juni 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.ortoma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 11 412 458 st. varav 1 092 000 A-aktier och 10 320 458
B-aktier, motsvarande totalt 21 240 458 röster. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Förslag till dagordning: Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning; b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

11. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor.

12. Beslut om riktlinjer för valberedningen.

13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (Punkt 1)

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Maria Dahlqvist som
ordförande vid årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
(punkterna 9 och 10)

Valberedningen har meddelat att de dels föreslår att fem
styrelseledamöter och en styrelsesuppleant skall utses, dels att
styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till
styrelseordförande samt med vardera ett halvt prisbasbelopp till
övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleant. Vidare har
valberedningen föreslagit att en revisor skall utses och att arvode
till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor (punkt 11)

Valberedningen har meddelat att de föreslår dels omval av Tommy
Hansson, Elisabeth Liljensten, Gunnar Németh, Matts Andersson och Roy
Forslund som styrelseledamöter, dels omval av Daniel Andersson som
styrelsesuppleant samt dels omval av Gunnar Németh som
styrelseordförande.

Vidare har valberedningen föreslagit att bolagets revisor Mikael
Ekberg omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa
räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 12)

Valberedningen för Ortoma AB (publ) föreslår årsstämman den 15 juni
2016 att besluta enligt nedan:

· Att bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2016 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande skall i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen.

Information om den slutligen utsedda valberedningen skall innefatta
namn på de tre utsedda ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen
på de aktieägare som utsett dem, och skall offentliggöras senast sex
månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i
valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

· Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall ha rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningen sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

· Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman;

b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

d) förslag till arvode till revisorer;

e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;

f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

· Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet samt skall tillse att valberedningen omgående erhåller relevant information om resultatet av styrelsens genomförda utvärdering av sitt arbete. Sådan information skall lämnas senast under januari månad och innefatta uppgift om bl.a. styrelsens arbetsformer och om effektiviteten i dess arbete. Vidare skall vid behov styrelseordföranden adjungera vid valberedningens sammanträden.

· Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Vid behov skall Bolaget dock svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom
fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor, Vädursgatan 5 i Göteborg samt
på bolagets webbplats (www.ortoma.com) från och med tre veckor före
årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i maj 2016

Ortoma AB (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Matts Andersson, VD

Telefon: 070-821 70 51

E-post: matts.andersson@ortoma.com

Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering
av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets
operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) syftar till att
underlätta för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för
placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera
implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge
patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, att höja
kvaliteten på utförda ingrepp och minskning av antalet omoperationer.
Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år
där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.
I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-,
knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 400 aktieägare och
bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ortoma/r/kallelse-till-arsstamma-i-ortoma-ab--...
http://mb.cision.com/Main/11612/2010655/516674.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.