Du är här

2017-04-28

Oscar Properties Holding AB (publ): Beslut vid årsstämman i Oscar Properties Holding AB (publ)

Årsstämman i Oscar Properties Holding AB (publ) ägde rum den 28 april
2017 i Oscar Properties lokaler i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om
vinstutdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2016.

Vidare beslutade årsstämman om vinstutdelning till aktieägarna i
enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att utdelning lämnas
enligt följande.

· 20 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 26 806 980
kronor, att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie, med
avstämningsdagar för utdelning 5 maj 2017, 5 augusti 2017, 5 november
2017 och 5 februari 2018.

· 35 kronor per preferensaktie av serie B, motsvarande totalt 15 750
000 kronor, att betalas kvartalsvis med 8,75 kronor per aktie, med
avstämningsdagar 5 maj 2017, 5 augusti 2017, 5 november 2017 och 5
februari 2018.

· Utdelning till de preferensaktier och preferensaktier av serie B
som kan komma att emitteras med stöd av de av årsstämman beslutade
emissionsbemyndigandet och fondemissionen. Avstämningsdagar för
utdelning beslutades vara 5 augusti 2017, 5 november 2017 och 5
februari 2018, för preferensaktier med 15 kronor per aktie att
betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie och för preferensaktier av
serie B med 26,25 kronor per aktie att betalas kvartalsvis med 8,75
kronor per aktie. Baserat på att fondemissionen genomförs samt att
bemyndigandet i dess helhet utnyttjas till att emittera
preferensaktier och preferensaktier av serie B kommer utdelningen att
uppgå till totalt 22 767 255 kronor. Oavsett aktieslag ska utdelning
utgå från den första avstämningsdagen som infaller efter det att
aktierna registrerats vid Bolagsverket eller den senare tidpunkt som
kan anges i emissionsbeslutet (dvs. tidigast den 5 augusti 2017, av
praktiska skäl).

· Utdelning på stamaktier med 1,50 kronor per aktie, motsvarande
totalt 42 845 244 kronor, att betalas vid två tillfällen om 0,75
kronor per aktie vid vardera tillfälle, med avstämningsdagar för
utdelning 29 maj 2017 och 28 november 2017.

Beslutet innebär att högst 108 169 479 kronor av de 1 107 734 399
kronor som stod till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för
vinstutdelning. Återstående 999 564 920 kronor balanseras i ny
räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Beslut om styrelse, styrelsearvoden, revisor och valberedning

Årsstämman beslutade även i enlighet med samtliga förslag från
valberedningen, vilket innebär följande.

· Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.
· Omval av styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Jakob Grinbaum, Ann
Grevelius, Staffan Persson samt Johan Thorell för tiden fram till
slutet av nästa årsstämma. Jakob Grinbaum valdes till styrelsens
ordförande för samma period.

· Styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens
ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga
ledamöterna, utom den verkställande direktören. Till den
verkställande direktören ska inget arvode utgå.

· Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor
till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kronor till var
och en av de övriga ledamöterna.

· Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.
· Styrelsearvode ska få faktureras av styrelseledamöterna.
· Till revisor valdes, intill slutet av nästa årsstämma, det
auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, med Ingemar
Rindstig som huvudansvarig revisor.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om nyemission, med eller
utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med
apportegendom eller genom kvittning, av: (1) stamaktier eller
stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler
avseende sådana aktier, innebärandes en ökning eller potentiell
ökning av bolagets aktiekapital med högst tio (10) procent, (2) högst
500 000 preferensaktier och/eller (3) högst 500 000 preferensaktier
av serie B. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner ska
kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter eller
fastighetsbolag, del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för
att anskaffa kapital, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i
bolaget på andra sätt.

Fondemission

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att
genom en fondemission med utgivning 142 817 stycken nya
preferensaktier öka bolagets aktiekapital med 285 634 kronor genom
överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen riktas till
innehavare av stamaktier och innebär att innehav av tvåhundra (200)
stamaktier på avstämningsdagen den 11 maj 2017 berättigar till en (1)
ny preferensaktie.

Bemyndigande till förvärv av egna aktier samt beslut om överlåtelse av
egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv
respektive överlåtelse av egna aktier av sådant aktieslag som vid
tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande är upptaget till handel på
Nasdaq Stockholm.

Antalet aktier som får förvärvas uppgår till maximalt ett antal som
vid var tid innebär att bolagets innehav av egna aktier inte
överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier
i bolaget på Nasdaq Stockholm får ske endast inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. Huvudsyftet med eventuella förvärv är
att bolaget skall uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet
och därmed kunna optimera bolagets kapitalstruktur. Eventuella
förvärv kan även möjliggöra att egna aktier används som likvid vid
eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet. Styrelsen
ska äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärv enligt
bemyndigandet.

Överlåtelse av aktier i bolaget får ske för att användas för
finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, del av
fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera fortsatt
tillväxt i bolaget på andra sätt. Överlåtelse av aktier får ske på
annat sätt än på Nasdaq Stockholm till ett bedömt marknadsvärde och
får då även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, genom apport
eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Överlåtelse av aktier
får även ske genom försäljning på Nasdaq Stockholm till ett pris inom
det vid var tid registrerade kursintervallet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Kompletta förslag

De kompletta förslagen från valberedning och styrelse finns
tillgängliga på Oscar Properties hemsida www.oscarproperties.com.

För frågor, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 040 bostäder, varav 1
047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och
säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin
att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En
byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller
en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor.
Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design
och unik arkitektur.

Mer om Oscar Properties: www.oscarproperties.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/beslut-vi...
http://mb.cision.com/Main/7077/2253542/666716.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.