Du är här

2016-02-09

Outotec Oyj: Kutsu Outotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.30

KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 11.4.2016 kello 11.00 alkaen Messukeskus Helsingissä,
Kokoustamon sisäänkäynti, osoitteessa Messuaukio 1, 00521 Helsinki.
Ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kokouspaikalla kello 10.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 ei
jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Outotec Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallitukselle maksettavat palkkiot pidetään ennallaan ja että
hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen
puheenjohtajalle 72.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa
sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan
puheenjohtajalle lisäksi 12.000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle
maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien
kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja
40-prosenttisesti Outotec Oyj:n osakkeina siten, että viikon kuluessa vuoden
2016 yhtiökokouspäivästä hankittaisiin yhtiön osakkeita pörssistä hallituksen
puheenjohtajalle 28.800 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus-
ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19.200 euron ja hallituksen
jäsenelle 14.400 euron arvosta. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka
vastaa suunnilleen vuosipalkkion ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää,
maksettaisiin viimeistään 11.5.2016. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko
toimikauden. Kokouskohtainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Outotec Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle
hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

12. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan
valitseminen

Outotec Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyiset
hallituksen jäsenet Matti Alahuhta, Eija Ailasmaa, Anja Korhonen, Timo
Ritakallio, Chaim (Poju) Zabludowicz, Ian W. Pearce ja Klaus Cawén.
Toimikunta ehdottaa myös, että samaksi toimikaudeksi hallitukseen valitaan
uudeksi jäseneksi Patrik Nolåker.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsee hallituksen
puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan ja varapuheenjohtajaksi Timo Ritakallion
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotettujen
hallituksen jäsenten tiedot ovat saatavilla Outotec Oyj:n internetsivuilla
www.outotec.com/yhtiokokous.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksestä varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksestä varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhteensä enintään 18.312.149 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä
osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä
markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita
hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 18.312.149 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
nykyisistä osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus
poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus
koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Outotec Oyj:n internetsivuilla
osoitteessawww.outotec.com/yhtiokokous. Outotec Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla
internetsivuilla viimeistään perjantaina 26.2.2016. Päätösehdotukset ja muut
edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään maanantaina 25.4.2016.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä keskiviikkona 30.3.2016 rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja,
jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 6.4.2016 klo
10.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Outotec Oyj:n internetsivujen kautta
osoitteessawww.outotec.com/yhtiokokous;

b) puhelimitse numeroon 020 770 6865 maanantaista perjantaihin klo 9-16.00;
c) sähköpostitse osoitteeseenagm@outotec.com;

d) kirjeitse yhtiön osoitteeseen Outotec Oyj, Yhtiökokous 2016, PL 1000, 02231
Espoo; tai
e) faksilla numeroon 020 529 2200.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen
henkilötunnus. Osakkeenomistajien Outotec Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
keskiviikkona 30.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 6.4.2016 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
osoitteessawww.outotec.com/yhtiokokous.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon
tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön
internetsivujen välityksellä 9.2.2016 - 6.4.2016 klo 10.00 välisenä aikana.
Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä ja
hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen
mahdollisesti muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla
rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle
yhtiökokoukseen.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat
saatavilla yhtiön internet...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.