Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-11

Ovzon AB: Kallelse till årsstämma i Ovzon AB (publ)

Aktieägarna i Ovzon AB (publ), org. nr 559079-2650, ("Bolaget") kallas
härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 kl. 15.00 i Bolagets
lokaler på Anderstorpsvägen 10 i Solna. Entrén till stämmolokalen
öppnas klockan 14.45.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 4 april 2019. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast torsdagen den 4 april 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 4 april 2019. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress AGM 2019 Ovzon AB (publ), c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm alternativt per e-post till ian.gulam@bakermckenzie.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev till AGM 2019 Ovzon AB (publ), c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 4 april 2019. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.ovzon.com.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

9. Val av styrelse och revisorer

10. Beslut om fastställande av principer för valberedningen

11. Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och teckningsoptioner

13. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Joakim Falkner
vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 7.b: Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående
medel överförs i ny räkning.

Punkt 8-9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden och val av
styrelse och revisorer

Valberedningens förslag avseende bestämmande av antalet
styrelseledamöter, styrelsearvode samt val av styrelseledamöter och
styrelseordförande kommer att presenteras i god tid före årsstämman.

Valberedningen föreslår följande avseende bestämmande av antalet
revisorer, val av revisor samt revisorsarvode.

Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Omval av registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för
tiden intill slutet av årsstämman 2019. Grant Thornton Sweden AB har
anmält auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig.

Punkt 10: Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen
antas. Principerna är i huvudsak oförändrade från förra året.

Valberedningen inför årsstämma ska bestå av fyra ledamöter av vilka
tre utses av de tre till röstetalet största ägarregistrerade
aktieägarna listade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska
sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Den ägarstatistik som används för att bestämma vem som ska ha rätt att
utse ledamot till valberedningen ska genomgående vara sorterad efter
röststyrka (ägargrupperad) och omfatta de 25 största ägarregistrerade
aktieägarna i Sverige. En ägarregistrerad aktieägare är en aktieägare
som har ett konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller en
aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare och har fått sin
identitet rapporterad till Euroclear Sweden AB.

Till ordförande i valberedningen ska den ledamot som tillsatts av den
till röstetalet störste aktieägaren utses, förutsatt att ledamoten
inte är ledamot av styrelsen. Valberedningen ska uppfylla de krav på
sammansättning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning
("Koden").

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen
tidigare än tre månader före årsstämman upphör att tillhöra de tre
till röstetalet största aktieägarna ska ledamöter utsedda av dessa
aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de
aktieägare som tillkommer till de tre till röstetalet största
aktieägarna ska äga rätt att utse ersättare till de avgående
ledamöterna. För det fall att en ledamot lämnar valberedningen innan
dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att
utse en ersättare, ska sådan ersättare utses av samme aktieägare som
utsett den avgående ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de
till röstetalet sett största aktieägarna, av den aktieägare som sett
till antalet innehavda röster står näst i tur. Ändringar i
valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex
månader före stämman, med uppgift om vilken enskild ägare som utsett
en viss ledamot. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i
valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens
arbete ska dock bäras av Bolaget.

Valberedningens mandattid löper till dess nästkommande valberednings
sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska tillvarata
Bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen
för valberedningens uppgifter i enlighet med Koden. Utan att begränsa
vad som tidigare sagts, ska valberedningen lämna förslag till
stämmoordförande vid årsstämma, styrelse, styrelseordförande,
revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga
ledamöter samt ersättning för utskottsarbete och annan ersättning för
styrelseuppdrag, arvode till Bolagets revisor samt principer för
utseende av valberedningen.

Punkt 11: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att fastställa
följande riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören
och övriga ledande befattningshavare, som är medlemmar av
koncernledningen. Riktlinjerna är i huvudsak oförändrade från förra
året.

Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, eventuell rörlig
ersättning, pension och övriga förmåner, såsom eventuell tjänstebil
och företagshälsovård med mera. Den sammanlagda ersättningen ska vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens
prestationer och ansvar samt, med avseende på eventuella
aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveckling för Bolagets
aktie som kommer aktieägarna till del.

Eventuellt rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av
definierade och mätbara mål som ska vara resultatbaserade. Den
rörliga kontanta lönen ska som högst uppgå till 50 procent av den
årliga fasta lönen för respektive ledande befattningshavare. Program
för rörlig ersättning ska ge styrelsen rätt att, under exceptionella
ekonomiska förhållanden, begränsa eller underlåta utbetalning av
rörlig ersättning, om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig
med Bolagets ansvar gentemot aktieägare, medarbetare och övriga
intressenter.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Pensionsåldern följer
pensionsreglerna i det specifika landet.

En ömsesidig uppsägningstid om sex månader gäller för den
verkställande direktören. För övriga medlemmar i koncernledningen
gäller ömsesidiga uppsägningstider om sex månader, tre månader och 90
dagar beroende på position. Verkställande direktören och högst
ytterligare en av de andra medlemmarna i koncernledningen ska, vid
uppsägning av anställningen från Bolagets sida, kunna erhålla ett
avgångsvederlag uppgående till högst [B&1] (http://#_msocom_1) 24
månaders fast lön. Av de övriga medlemmarna i koncernledningen ska
högst ytterligare en av de andra medlemmarna i koncernledningen kunna
erhålla ett avgångsvederlag uppgående till högst 18 månaders fast lön
och en medlem ha rätt till avgångsvederlag uppgående till sex
månadslöner. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den
anställdes sida.

Bolagets styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för
tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör
styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt
arvode vilket ska godkännas av styrelsen och informeras om på
årsstämman.

Den totala summan av ersättning som lämnas eller kommer lämnas direkt
eller indirekt av Bolaget till de ledande befattningshavarna är i sin
helhet beskrivna i Bolagets koncernredovisning, som offentliggjorts i
årsredovisningen för 2018, vilken är tillgänglig på Bolagets hemsida,
www.ovzon.com.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och
teckningsoptioner

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att bemyndiga
styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen
besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller
utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal
motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i
Bolaget per dagen för årsstämman, att betalas kontant, genom apport
och/eller genom kvittning.

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.