Du är här

2017-05-31

Pallas Group AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA - Pallas Group AB

1. KALLELSE

Härmed kallas Ni till årsstämma i Pallas Group AB(publ). Årsstämman
kommer att äga rum den 29 juni 2017, Kl 08:00 i MAQS Advokatbyrås
lokaler med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg.

2. INSTRUKTION TILL AKTIEÄGARE

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i
bolagets aktiebok den 22 juni 2017, dels till bolaget anmäla sitt
deltagande senast den 22 juni 2017. Anmälan, vilken skall innehålla
namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer,
sker via E-mail till info@pallasgroup.se eller via telefon 031-13 50
28.

3. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Stämman öppnas av Fredrik Johansson, VD

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen och
revisionsberättelsen.

7. Beslut angående:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget
samt koncernen.

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

9. Val av styrelse.

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
av aktier och andra finansiella instrument.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen i
sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid

stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear

Sweden AB.

12. Övriga ärenden.

13. Stämman avslutas

4. FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för
styrelsen att besluta om nyemission av aktier och andra finansiella
instrument

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma
fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner
och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och
att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på det bedömda
marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med
eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen
bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.

Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som
konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall
kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier skall
sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom
bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full
konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till
bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt
att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna
fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller
aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma.

Skälen till att kunna avvika från aktieägarnas generella
företrädesrätt (pro rata parte i förhållande till tidigare ägarandel)
är att sådan flexibilitet torde underlätta bolagets eventuella
expansionsmöjligheter och kapitalanskaffning samt att en eventuell
ägarspridning till följd därav bedöms vara till fördel för bolaget
och dess nuvarande aktieägare.

Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det
biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 11 - Styrelsens förslag till bemyndigande avseende smärre
justeringar i besluten

Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt
ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade
beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Göteborg 1 juni 2017

Pallas Group AB(publ)

Styrelsen

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik JohanssonTel:
031-135028

Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som
grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas
Shipping som äger två fartyg. Pallas Group ägs till majoriteten av
Smart Energy Sweden Group AB som också hyr fartygen i längre
sysselsättningsavtal. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den
7 juli 2010 och har cirka 1000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser
är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 551

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pallas-group-ab/r/kallelse-till-arsstamma---pa...
http://mb.cision.com/Main/2799/2277433/682024.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.