Du är här

2017-09-27

Papilly: Kallelse till extra bolagsstämma i Papilly

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAPILLY

Aktieägarna i Papilly AB (publ), 556884-9920, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 oktober 2017 kl. 13:00, i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 oktober 2017, dels senast den 19 oktober 2017 anmäla sig skriftligen till Papilly (publ), Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm, eller per telefon 08611 51 00 eller per email info@papilly.se mailto:info@papilly.se . I anmälan skall uppges fullständigt namn, person eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 19 oktober 2017, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Papilly AB (publ).

Styrelsen föreslår följande dagordning för den extra bolagsstämman:

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsman
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens förslag till nyemission av aktier
7. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission
8. Styrelsens förslag till beslut om ny bolagsordning
9. Styrelsens förslag till beslut om fusion av dotterbolag
10. Beslut om fastställande av antal ledamöter fram till årsstämma
11. Särskilt bemyndigande för styrelsen avseende registrering hos Bolagsverket
12. Stämmans avslutande Nedanstående beslutsförslag

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 6. Styrelsens förslag till nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, per avstämningsdagen den 1 november, av högst 4 898 684 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 612 335,50 kronor. I det fall emissionen garanteras, är avsikten att garanterna erhåller ersättning i form av aktier, endera genom att man tecknar i företrädesemissionen, eller i det fall emissionen fulltecknats, genom en av styrelsen med stöd av bemyndigande beslutad riktad nyemission, efter teckningstidens utgång.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,20 kr
2. Varje aktie på avstämningsdagen den 1 november ger 1 teckningsrätt. Det krävs 3 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie.
3. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 6 november 2017 till och med den 20 november 2017.
4. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på av bolaget framtagen teckningsanmälan under tiden från och med den 6 november 2017 till och med den 20 november 2017. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant eller genom kvittning av fordran senast fem bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning.
5. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
7. I det fall emissionen övertecknas skall tilldelning ske enligt följande:
I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 1 november 2017. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.

Punkt 7. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor. Styrelsen har enbart rätt att med stöd av detta bemyndigande besluta om nyemission som enskilt, eller i förening med tidigare beslut om som styrelsen fattat med stöd av detta bemyndigande, inte medför en större aktieutspädning än 10 procent. Aktieutspädningen ska räknas utifrån det aktieförhållande som råder i bolaget när den nyemissionen som föreslås på bolagsstämman slutförts och registrerats.

Punkt 8. Styrelsens förslag till ny bolagsordning
Styrelsen föreslår en ändring av befintlig bolagsordnings 4 Aktiekapital och antal aktier enligt nedan:

4 Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet utgörs lägst 1 812 500 kronor och högst 7 250 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 14 500 000 stycken och högst 58 000 000 stycken.

I övrigt skall bolagsordningen vara oförändrad.

Punkt 9. Styrelsens förslag till beslut om fusion av dotterbolag.
Styrelsen föreslår att det helägda dotterbolaget Stressklubben AB, 556884-9912, skall fusioneras med moderbolaget.

Punkt 11. Särskilt bemyndigande för styrelsen
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar till denna kallelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan och tillställas aktieägare som avser att delta på stämman och som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 aktiebolagslagen.

Stockholm den 27 september 2017

Papilly AB (publ)
STYRELSEN

Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 kl. 8.30 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Papilly Kallelse till extra bolagsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21165

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.