Du är här

2017-05-18

Parans Solar Lighting: Kallelse till årsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ.)

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB (publ), org. nr 556628-0649
kallas härmed till Årsstämma

torsdag den 15 juni 2017 kl 14.00 vilken hålls hos Pagoden i Göteborg,
plan 1, Gullbergs Strandgata 15.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels
vara införd i den av

Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 9 juni 2017,
dels senast den

13 juni 2017 anmäla sig till Bolaget under adress:
Parans Solar Lighting AB (publ), Klädpressaregatan 1, 411 05 Göteborg
eller per telefon

031-20 15 90 eller per mail: karolina.zrimsek@parans.com
Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller
organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas
tillsammans med anmälan.

Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande
behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin
rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i
god tid före den 9 juni 2017, då sådan införing skall vara
verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

9. Beslut om ändring av Bolagsordning

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om genomförande
av nyemission.

11. Beslut om att införa optionsprogram för bolagets personal
12. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer.
13. Val av styrelse och revisorer.
14. Fullmakt till bolagets VD.
15. Ev. övriga frågor.
16. Stämman avslutas.
Förslag till Årsstämman

Punkt 8 b): Förslag om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årets resultat avräknas mot överkursfonden och
balanseras i ny räkning enligt förslaget i Årsredovisningen.

Punkt 9: Förslag om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att ändra §6 gällande antalet styrelseledamöter att
bestå av minst 4 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 6
suppleanter.

Punkt 10: Förslag till bemyndigande om genomförande av nyemission.

Styrelsen föreslår att bemyndiga styrelsen om att fram till nästa
årsstämma vid behov kunna göra en eller flera kontantemissioner,
kvittningsemissioner eller apportemissioner med eller utan
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionsvillkoren bestäms
av styrelsen men skall ske på marknadsmässiga villkor.

Punkt 11: Förslag om att införa optionsprogram till bolagets personal

Styrelsen föreslår att ett optionsprogram införs i syfte att skapa ett
starkt incitament för personalen att arbeta mot uppsatta mål.

Punkt 12: Förslag till arvoden åt styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande erhåller två
prisbasbelopp medan övriga oberoende ledamöter erhåller ett
prisbasbelopp vardera. Vidare föreslås att ersättning till revisorer
utgår enligt löpande räkning.

Punkt 13: Förslag till styrelse samt revisionsbolag

Valberedningen föreslår omval av Harald Angström (ordf.), Isac Wiksten
samt Mikael Sjölund.

Valberedningen återkommer så snart som möjligt med förslag på en
fjärde styrelseledamot.

KPMG AB föreslås som revisionsbolag med Mikael Ekberg som
huvudansvarig revisor.

Punkt 14: Förslag till fullmakt åt bolagets VD

Styrelsen föreslår att bemyndiga VD, eller den person som denne utser,
att göra de smärre justeringar i besluten som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB.

Tillhandahållna handlingar

Denna kallelse samt Årsredovisning och revisionsberättelse finns
tillgängliga på Bolagets hemsida www.parans.com. Handlingarna skickas
också till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.
Handlingar som behandlar punkterna 9 och 10 kommer att offentliggöras
på bolagets hemsida minst två veckor innan dagen för stämman.

Göteborg, maj 2017

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635,
anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett
innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar.
Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till
fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela
världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget
och har kontor i Göteborg.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/kallelse-till-arsstamm...
http://mb.cision.com/Main/11600/2268414/676435.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.