Du är här

2018-03-15

Parans Solar Lighting: Kallelse till årsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ)

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB, org. nr 556628-0649 kallas
härmed till Årsstämma

torsdag den 12 april 2018 kl 15.00 vilken hålls hos Pagoden i
Göteborg, Plan1, Gullbergs Strandgata 15.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
fredagen den 6 april 2018, dels senast den 10 april 2018 anmäla sig
till Bolaget under adress:

Parans Solar Lighting AB (publ), Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal per
telefon

031-20 15 90 eller per mail: annette.alfredsson@parans.com
Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller
organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas
tillsammans med anmälan.

Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande
behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin
rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i
god tid före den 6 april 2018, då sådan införing skall vara
verkställd.

Förslag till dagordning

1 Stämman öppnas

2 Val av ordförande vid stämman

3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

4 Val av en eller två justeringsmän.

5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6 Godkännande av dagordningen.

7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

8 Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktör

9 Beslut om ändring av Bolagsordning.

10 Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande

11 Beslut om att införa optionsprogram för bolagets personal

12 Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer.

13 Val av styrelse och revisorer.

14 Fullmakt till bolagets VD.

15 Ev. övriga frågor

16 Stämman avslutas.

Förslag till Årsstämman

Punkt 8 b): Förslag om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årets resultat avräknas mot överkursfonden och
balanseras i ny räkning enligt förslaget i Årsredovisningen.

Punkt 9: Förslag om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att ändra §4 gällande aktiekapital att utgöra lägst
4 995 000 kronor och högst 19 980 000 kronor, samt §5 gällande antal
aktier att utgöra lägst 19 980 000 aktier och högst 79 920 000.
Därutöver föreslår styrelsen att i §1utöka texten med att (publ) inte
ska användas i företagsnamnet, samt i §2 att sätet skall vara i
Mölndals kommun.

Punkt 10: Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att intill nästa årsstämma, och inom ramen för
bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission
av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska
kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom
kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Beslut med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet begränsas
till 15 500 000 aktier. Omfattningen på bemyndigandets storlek syftar
till att bolaget skall kunna säkerställa bolagets finansieringsbehov
fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma samt kunna utnyttja
delar av återstående 24 000 000 kronor av finansieringsavtalet som
ingicks med European Select Growth Opportunities Fund den 20 november
2017. Bemyndigandets storlek har också beaktat möjligheten för
styrelsen att kunna ge ut optioner till befintliga aktieägare, enligt
tidigare genomförda emissioner, för att minska utspädningseffekter.

Punkt 11: Förslag om att införa optionsprogram till bolagets personal

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission
till nyckelpersoner av teckningsoptioner med rätt till teckning av
nya aktier i bolaget. Incitamentsprogrammet syftar till att öka dels
Parans möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent
personal, dels deltagarnas intresse och engagemang för Parans
verksamhet och utveckling. Antalet teckningsoptioner ryms inom
begränsningen enligt punkt 10 ovan (330 000 st.). Förslaget:

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av
teckningsoptioner, Serie 2018/2021

Styrelsen föreslår att årsstämman den 12 april 2018 i Parans Solar
Lighting AB (publ), org. nr. 556628-0649, beslutar om en riktad
emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i
bolaget.

Emission av teckningsoptioner Serie 2018/2021

Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på
följande villkor:

1 Antal emitterade teckningsoptioner
Bolaget ska utge högst 330 000 teckningsoptioner som ger rätt till
teckning av 330 000 nya aktier.

Rätt att förvärva Teckningsoption
2 Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda nyckelpersoner i
bolaget vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild
teckningslista.

3 Emissionskurs
Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett
beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med
tillämpning av Black-Scholes-modellen per den 11 april 2018.

4 Tid för teckning
Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden från den 16 april 2018
till och med den 20 april 2018 på separat teckningslista. Styrelsen
ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

5 Tilldelningsbeslut och betalning
Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång.
Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske kontant
senast en vecka efter teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga
tiden för betalning.

6 Ökning av aktiekapitalet
Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna uppgå till högst 82 500 kronor med förbehåll för
den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske
till följd av emissioner m.m.

Villkor teckningsoptioner

1 Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner
Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och
med den 1 april 2021 till och med den 30 april 2021, utnyttjas för
teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna ska
dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av
fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

2 Teckningskurs
Då teckningsoption utnyttjas för att teckna ny aktie ska betalning ske
för tecknad aktie med motsvarande 150 procent av den volymviktade
noterade aktiekursen för de 10 dagar som är närmast dagen för stämman
2018.

3 Utdelning
Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till
vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter
aktiens registrering i aktieboken

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om
att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till
nyckelpersoner i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del
av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att
intresset för bolagets utveckling - liksom bolagets
aktiekursutveckling - förstärks och att fortsatt företagslojalitet
under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

1 I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet
aktier öka med 330 000 aktier och aktiekapitalet öka med 82 500
kronor;

2 Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets
nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande
om högst cirka 1,6 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs
för sådana omräkningar till följd av emissioner mm. som kan ske
enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Övriga utestående teckningsoptioner

Det finns för närvarande inga andra utestående optionsprogram.

Punkt 13: Förslag till styrelse samt revisionsbolag

Valberedningen föreslår omval av Harald Angström (ordf.), Isac
Wiksten, Mikael Sjölund, Gunnar Bensefeldt samt Anders Barne. KPMG AB
föreslås som revisionsbolag med Mikael Ekberg som huvudansvarig
revisor.

Punkt 14: Förslag till fullmakt åt bolagets VD

Styrelsen föreslår att bemyndiga VD, eller den person som denne utser,
att göra de smärre justeringar i besluten som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB.

Tillhandahållna handlingar

Denna kallelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.parans.com.
Årsredovisning och Revisionsberättelse kommer att vara tillgängliga
på bolagets hemsida senast en vecka före stämman.

Göteborg, mars 2018

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB, tfn. 0733-211635,
anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett
innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar.
Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till
fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela
världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget
och har kontor i Göteborg.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars
2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/kallelse-till-arsstamm...
http://mb.cision.com/Main/11600/2471869/805591.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.