Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-11

Paynova AB: Paynova beslutar om en företrädesemission om 37,4 Mkr och tidigarelägger kvartalsrapport

Paynova AB (publ) ("Paynova" eller "Bolaget") meddelar idag att
styrelsen i Paynova beslutat om en nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare om 37,4 Mkr, under
förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande.
Företrädesemissionen omfattas till 80,0 % av teckningsförbindelser
och emissionsgarantier. Teckningskursen i emissionen uppgår till 0,10
kronor. Vidare tidigarelägger Paynova sin rapport för första
kvartalet 2019 till den 17 april.

Bakgrund och motiv

Paynova har de senaste sex månaderna sett en starkt ökad efterfrågan
på sina kundanpassade digitala betallösningar. Detta grundar sig i
konsumentens efterfrågan på digitala upplevelser, handelns
realisering av OMNI-strategier likväl som Paynovas investeringar i
marknadsföring och säljaktiviteter. Det har inneburit att Bolaget
idag sitter med väsentligt fler konkreta och större kunddialoger än
tidigare.

Paynovas marknadslärdomar, rådande konkurrens och den tydliga
efterfrågan från kunder har lett till att Bolaget nu har anpassat
sitt fokus från ren e-handel till multikanalhandel av tjänster och
produkter. Paynovas tydliga mission är, med det sagt, att erbjuda
paketerade digitala betallösningar med strategin att göra det helt i
kundens varumärke, dvs white label. Affärsmodellen utgår från
vinstdelning, vilket Bolaget ser är konkurrenskraftigt i pågående
kunddialoger, men den kan kompletteras med transaktionsbaserade
avgifter beroende på erbjudande.

Paynova har en plattform där det är snabbt och enkelt att lägga till
nya samarbeten och externa komponenter och på så vis vara agila. Det
senast halvåret har Bolaget ingått eller utökat samarbeten med
exempelvis Extenda, Amadeus och Tink. Med dessa samarbeten kan
Paynova bredda sina paketerade erbjudanden likväl som nå fler kunder
och öka effektiviteten inom försäljning.

Nylanseringen av Paynova skedde för drygt för två och ett halvt år
sedan och har utvecklats väl. Den nya konsumentkreditaffären omsätter
idag ca 25 Mkr, vilket motsvarar 70 procent av
transaktionsintäkterna. Parallellt med den nya affären har Bolaget
byggt en helt ny och skalbar organisation bestående av 50 personer
som är en viktig nyckel till den framtida planerade tillväxtresan.

För att växa affären och skapa lönsamhet har styrelsen beslutat att
genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
om 37,4 Mkr före emissionskostnader. Kapitalet från nyemissionen
stärker den finansiella ställningen samt ger Paynova möjlighet att
fullfölja den tillväxtplan som Bolaget har lagt.

Villkor och information om nyemissionen

Styrelsen för Paynova har fattat beslut om att kalla till extra
bolagstämma den 11 april 2019 och föreslå att bolagsstämman godkänner
nyemissionen om högst 373 709 633 aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. Villkoren i nyemissionen innebär att
aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på
avstämningsdagen, innehavd aktie. En (1) teckningsrätt ger rätt att
teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 0,10 kronor per aktie.
Teckningstiden i nyemissionen löper från och med den 18 april till
och med 7 maj 2019. Vid full teckning tillförs Paynova 37,4 Mkr före
emissionskostnader. Emissionen omfattas till 80,0 procent av
teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt
ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med stöd av
företrädesrätt. Tilldelningen utan stöd av företrädesrätt skall ske
till enligt följande ordning i) de som tecknat aktier med stöd av
företrädesrätt, ii) de som tecknat aktier utan stöd av
företrädesrätt, iii) garanter.

Företrädesemissionen förutsätter extra bolagsstämmans godkännande samt
att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens
gränser för aktiekapital och antal aktier.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

· 11 april - extra bolagsstämma godkänner företrädesemissionen
· 11 april - sista dag för handel inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter

· 12 april - aktien handlas exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter

· 15 april - avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
· 17 april - prospekt offentliggörs
· 18 april - 7 maj - teckningsperiod
· 10 maj - offentliggörande av utfall
Aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av
aktiekapitalet med högst 9 462 685 kronor, från cirka 9 462 685
kronor till högst 18 925 370 kronor, genom nyemission av högst 373
709 633 aktier, från 373 709 633 till 747 419 266 aktier. Kvotvärde
per aktie uppgår till cirka 0,0253 kronor. Vid full teckning innebär
företrädesemission en utspädning för befintliga aktieägare som inte
väljer att delta om 50 procent.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

I samband med företrädesemissionen har Paynova erhållit
teckningsförbindelser från större aktieägare om totalt 5,4 Mkr,
motsvarande 14,4 procent av nyemissionen. Ledning och styrelse har
förbundit sig att teckna sina delar samt därutöver garantera
ytterligare 5,2 procent. Det totala åtagandet från ledning och
styrelse uppgår till 6,9 Mkr, motsvarande 13,2 procent av
nyemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om
emissionsgarantier med två befintliga aktieägare och ett antal
externa investerare innebärande att nyemissionen till 80,0 procent
omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Extra bolagsstämma den 11 april 2019

Företrädesemissionen förutsätter att extra bolagsstämma den 11 april
2019 godkänner styrelsens beslut om företrädesemissionen samt att
stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för
aktiekapital och antal aktier. Kallelse till extra bolagsstämma den
11 april 2019 offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Tidigareläggning av rapport för det första kvartalet 2019

Paynova har mot bakgrund av tidsplanen för företrädesemissionen
beslutat att tidigarelägga sin rapport för det första kvartalet 2019.
Rapporten som omfattar perioden januari till och med mars 2019 kommer
att offentliggöras den 17 april istället för som tidigare
kommunicerats den 7 maj.

------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com (daniel.ekberger@paynova.com), Telefon: +46
(0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala
betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat
unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för
återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt
betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11
mars 2019 kl. 08:42 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Paynova. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Paynova kommer endast att ske
genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring
den 17 april 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong,
Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom
USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Paynovas aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/paynova-ab/r/paynova-beslutar-om-en-foretrade...
https://mb.cision.com/Main/15210/2760503/1005359.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.