Du är här

2017-09-13

Paynova AB: Paynova genomför företrädesemission om 33,3 Mkr

Paynova meddelar idag att styrelsen i Paynova AB (publ) ("Paynova"
eller "Bolaget") beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 12
oktober och föreslagit att bolagsstämman beslutar att genomföra en
nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om
33,3 Mkr. Nyemissionen omfattas till 87,5% av teckningsförbindelser
och emissionsgarantier. Teckningskursen i emissionen är 0,38 kronor.
Vidare tidigarelägger Paynova sin rapport för tredje kvartalet 2017
till den 30 oktober.

Bakgrund och motiv

Paynova lanserade under 2016 sitt nya affärsområde Konsumentkrediter
som i förhållande till affärsområdet Processing redan står för
majoriteten av Bolagets intäkter. Paynovas marknad för
konsumentkrediter växer kraftigt och förväntas mångdubblas inom de
närmaste åren. Idag levererar Paynova sitt erbjudande Faktura som
tjänst till flertalet etablerade e-handlare och skrev senast avtal
med Skruvat.se som är en av Sveriges största och snabbast växande
e-handlare. I somras beslutade Paynova att bredda sitt erbjudande med
fakturaköp och vi stärker därmed vår konkurrenskraft genom att möta
ett större kundsegment samtidigt som vi svarar på efterfrågan från
såväl etablerade som nya handlare.

Paynova är i en tidig fas i sin etableringsresa och vi går nu till
marknaden med en vässad försäljningsstrategi och skärpt fokus på
sälj- och marknadsaktiviteter. Vi är idag med i flera upphandlingar
och har många pågående handlardiskussioner som tydligt visar att det
vi gör ligger helt rätt i tiden. Därutöver har vi påbörjat
förberedelserna att erbjuda våra tjänster i övriga Norden för att
möta redan ingångna avtal med kund. Dessa aktiviteter förväntas
resultera i ökade intäkter under nästa år och betydande
transaktionsvolymer.

För att säkerställa nödvändigt expansionskapital för affärsområdet
Konsumentkrediter har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission
om 33,3 Mkr före emissionskostnader. Kapitalet från nyemissionen
stärker den finansiella ställningen samt ger Paynova möjlighet att
fullfölja den tillväxtplan som Bolaget har för affärsområdet
Konsumentkrediter.

Villkor och information om nyemissionen

Styrelsen för Paynova har fattat beslut om att kalla till extra
bolagstämma den 12 oktober 2017 och föreslå att bolagsstämman
beslutar om en nyemission om högst 87 671 389 aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i nyemissionen
innebär att aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på
avstämningsdagen, innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter ger rätt
att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 0,38 kronor per
aktie. Teckningstiden i nyemissionen löper från och med den 6
november till och med 20 november 2017. Vid full teckning tillförs
Paynova 33,3 Mkr före emissionskostnader. Emissionen omfattas till
87,5 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt
skall styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med stöd av
företrädesrätt. Tilldelningen utan stöd av företrädesrätt skall ske
till enligt följande ordning i) de som tecknat aktier med stöd av
företrädesrätt, ii) de som tecknat aktier utan stöd av
företrädesrätt, iii) garanter.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

· 12 oktober - extra bolagsstämma beslutar om företrädesemissionen
· 2 november - prospekt beräknas offentliggöras
· 30 oktober - sista dag för handel inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter

· 31 oktober - aktien handlas exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter

· 1 november - avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
· 6 november - 20 november - teckningsperiod
· 23 november - beräknad dag för offentliggörande av utfall
Aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av
aktiekapitalet med högst 2 219 924 kronor, från cirka 6 659 770
kronor till högst 8 879 694 kronor, genom nyemission av högst 87 671
389 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,0253 kronor.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

I samband med företrädesemissionen har Paynova erhållit
teckningsförbindelser från vissa av Bolagets större aktieägare om
totalt 8,2 Mkr, motsvarande 24,5 procent av nyemissionen. Bland de
befintliga ägare som lämnat teckningsförbindelser återfinns ledningen
samt styrelsen i Bolaget som tecknar sina andelar fullt ut. Vidare
har Origo Quest 1, Tedde Jeansson samt tidigare styrelsemedlemmen
Yngve Andersson lämnat teckningsförbindelser. Därutöver har Bolaget
ingått avtal om emissionsgarantier med en befintlig aktieägare och
ett antal externa investerare innebärande att nyemissionen till 87,5
procent omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Extra bolagsstämma den 12 oktober 2017

Nyemissionen kräver att extra bolagsstämma den 12 oktober 2017
beslutar om genomförande av företrädesemissionen. Kallelse till
bolagsstämman meddelas i separat pressmeddelande.

Tidigareläggning av rapport för det tredje kvartalet

Paynova har med avseende på denna företrädesemission och EU:s
marknadsmissbruksförordning som trädde kraft under 2016 beslutat att
tidigarelägga sin rapport för det tredje kvartalet 2017. Rapporten
som omfattar perioden januari till och med september 2017 kommer att
offentliggöras den 30 oktober istället för som tidigare kommunicerats
den 16 november.

------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
Telefon: 0708 - 820 766

Bjarne Ahlenius, CFO, Paynova AB
Telefon: 0739 - 109 050

OM PAYNOVA

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för
konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av
kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av
Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM
Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 13 september 2017 kl. 16:15 CEST.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Paynova. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Paynova kommer endast att ske
genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring
den 2 november 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong,
Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom
USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Paynovas aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/paynova-ab/r/paynova-genomfor-foretradesemissi...
http://mb.cision.com/Main/15210/2346162/722328.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.