Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-26

Paynova AB: Paynova har beslutat att kalla till extra bolagsstämma avseende nyemissioner om sammanlagt cirka 25,2 Mkr

Paynova AB (publ) ("Paynova" eller "Bolaget") meddelar idag att
styrelsen i Paynova har fattat beslut att kalla till extra
bolagsstämma rörande följande två förslag. Styrelsen föreslår en
riktad nyemission om cirka 6 Mkr till Atlantis Vest samt en
nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om
cirka 19,2 Mkr. Företrädesemissionen omfattas till cirka 95% av
teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningskursen i
emissionerna uppgår till 11 kronor.

Bakgrund och motiv
Paynova har under året utvecklats till en leverantör av avancerade och
kundanpassade lösningar. Grunden för dessa lösningar är Bolagets
moderna kreditplattform som är utvecklad för att möta de högt
uppsatta kraven från innovativa företag som vill tillmötesgå nya
konsumentbeteenden. Paynova har den senaste tiden fördjupat pågående
affärsdialoger som kommer innebära viktiga genombrott och befästa det
faktum att Bolagets anpassade fokus är rätt.

Genom ytterligare kapitalisering kan Paynova dra fördel av den
potential som finns i pågående kunddialoger där säljcyklerna är
relativt långa och införsäljningsarbetet till stor del består av
affärsutveckling. Paynovas fokus kommer att betala sig långsiktigt då
Bolaget går in i djupgående partnerskap med tydliga incitament och
starkt intresse att ständigt utveckla kundernas affär.

För att växa affären och skapa lönsamhet har styrelsen beslutat att
kalla till en extra bolagsstämma med förslaget att emittera aktier,
genom två nyemissioner, till ett värde om sammanlagt cirka 25,2 Mkr.
Kapitalet från nyemissionerna stärker den finansiella ställningen
samt ger Bolaget möjlighet att fullfölja lagd tillväxtplan.

I och med emissionerna kommer Paynova få in en ny stark ägare i form
av Atlantis Vest som tecknar aktier dels genom en riktad nyemission
till ett värde av cirka 6 Mkr, dels garanterar motsvarande belopp i
den föreslagna företrädesemissionen om cirka 19,2 Mkr. Bolagets
ledning som idag äger drygt 11% av aktierna har förbundit sig att
teckna sina andelar och styrelsen har förbundit sig att teckna cirka
80% av sina andelar. Därutöver har flertalet större ägare
undertecknat teckningsförbindelser.

Villkor och information om nyemissionerna
Styrelsen för Paynova avser att kalla till extra bolagstämma den 24
oktober 2019 och föreslå att bolagsstämman godkänner nyemission om
högst 1 742 577 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Föreslagna villkor i nyemissionen innebär att aktieägarna erhåller en
(1) teckningsrätt för, på avstämningsdagen, varje (1) innehavd aktie.
Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till
teckningskursen 11 kronor per aktie. Vid full teckning tillförs
Paynova 19,2 Mkr före emissionskostnader. Emissionen omfattas till ca
95 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Styrelsen avser att i samma kallelse föreslå att bolagsstämman
godkänner en riktad emission om högst 545 455 aktier till Atlantis
Vest till en teckningskurs på 11 kronor per aktie. Skälen för
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att bolaget på
ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ska få tillgång till
erforderligt kapital, dels att Atlantis Vest AS bedöms vara en
engagerad långsiktig investerare som även i övrigt bidrar med värde
till bolaget och därmed dess aktieägare.

Bolaget återkommer med en exakt tidsplan och fullständiga villkor för
nyemissionerna samt förbehåller sig rätten att justera den
preliminära tidsplanen.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

· 24 oktober - extra bolagsstämma
· 7 november - sista dag för handel inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter

· 8 november - aktien handlas exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter

· 11 november - avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
· 14 november - prospekt offentliggörs
· 14 november - 28 november - teckningsperiod
· 3 december - offentliggörande av utfall
------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala
betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat
unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för
återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt
betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26
september 2019 kl. 10:45 CEST.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Paynova. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Paynova kommer endast att ske
genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring
den 14 november 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong,
Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom
USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Paynovas aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/paynova-ab/r/paynova-har-beslutat-att-kalla-t...
https://mb.cision.com/Main/15210/2918461/1113983.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.