Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-10

Peab: Peab vidareutvecklar projektutvecklingsverksamheten

· Utvecklad affärsmodell för Projektutveckling
· Försäljning av Varvsstaden
· Redovisning av projektutvecklingsportföljen
· Finansiell påverkan; rörelseresultat +100 mkr, sysselsatt kapital
-500 mkr under tredje kvartalet

Utvecklad affärsmodell för Projektutveckling
Som en del i åtgärdsprogrammet som genomfördes under hösten 2013
ingick att öka omsättningshastigheten för att uppnå en bättre balans
mellan kapitalbindning och resultatgenerering. Första steget i detta
arbete var att flytta bostadsutvecklingen från Affärsområde Bygg till
Affärsområde Projektutveckling för att organisatoriskt få ett bättre
fokus.

Arbetet inom Projektutveckling har därefter fortsatt i syfte att
utveckla affärsmodellen vilket bland annat inneburit att strategin
förtydligats och projektutvecklingsportföljen setts över.

Vad gäller strategin är den huvudsakliga ambitionen att Peab ska
bedriva utvecklingsprojekt med utgångspunkt i byggrätter i egen
balansräkning. Samarbete med andra partners via joint ventures kan
ske vid olika tidpunkter under ett projekt. Det kan ske redan vid
förvärv av mark, när ett markområde ska börja utvecklas eller senare
under utvecklingsfasen. Val av när samarbete ska ske och med vilken
partner styrs utav projektets kapitalbehov, möjligheterna till
entreprenader för Peabs byggverksamhet samt vilka unika kompetenser
som krävs för att förverkliga projektet. Målet är att skapa ett
kapitaleffektivt utvecklingsarbete med partners som förstärker
affärerna och därmed lönsamheten.

Försäljning av Varvsstaden
Som en del i denna strategi har ett samarbete skapats med Balder
avseende den vidare utvecklingen av Varvsstaden i Malmö. Samarbetet
kommer att ske genom att Varvsstaden säljs i sin helhet till det av
Peab och Balder gemensamägda utvecklingsbolaget Centur. Varvsstaden
innehåller kommande byggrätter för ca 350 000 kvm bostäder och
kommersiella ytor. Projektet syftar till att utveckla en ny stadsdel
i Malmö på den plats där Kockums en gång bedrev varvsverksamhet.

Redovisning av projektutvecklingsportföljen
Efter avyttringen av Varvsstaden fördelar sig byggrättsportföljen
avseende bostäder per den 30 juni 2014 enligt följande:

+---------------------------------+----------+
|Bostäder (antal) | |
+---------------------------------+----------+
|Byggrätter i egen balansräkning|ca 15 500 |
+---------------------------------+----------+
|Byggrätter via JV:n |ca 6 900|
+---------------------------------+----------+
|Byggrätter via optioner mm. |ca 6 100 |
+---------------------------------+----------+
|Totalt |ca 28 500 |
+---------------------------------+----------+

Peabs projektutvecklingsportfölj består utav såväl direktägda som
indirektägda fastigheter och projekt. Totalt sysselsatt kapital för
Affärsområde Projektutveckling uppgick per den 31 mars 2014 till 11
365 mkr och fördelades enligt följande (inklusive Varvsstaden):

+-----------------------------------------------+------+
|Sysselsatt kapital AO Projektutveckling (mkr)| |
+-----------------------------------------------+------+
|Projekt- och exploateringsfastigheter |7 068 |
+-----------------------------------------------+------+
|Andelar i JV:n | 772|
+-----------------------------------------------+------+
|Finansiella avräkningar och övrigt |3 525 |
+-----------------------------------------------+------+

Per den 31 mars 2014 fördelade sig de bokförda värdena för projekt-
och exploateringsfastigheter om 7 068 mkr enligt följande (inklusive
Varvsstaden):*

+---------------------------------------------------------+------+
|Bostadsutveckling |4 036 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- varav byggrätter |3 6445|
+---------------------------------------------------------+------+
|- varav andelar i bostadsrättsföreningar eller liknande|391 |
+---------------------------------------------------------+------+
|Fastighetsutveckling |3 032 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- varav förvaltningsfastigheter |1387 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- varav projekt under uppförande |888 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- varav kommersiella byggrätter |757 |
+---------------------------------------------------------+------+
|Summa Projekt- och exploateringsfastigheter |7 068 |
+---------------------------------------------------------+------+

Finansiell påverkan
Det är stora variationer i tidplaner för tänkt utvecklingsarbete i
portföljen och i samband med genomgången har vissa värden korrigerats
för att bättre avspegla tidsaspekten samt marknadsförutsättningar på
olika geografiska marknader för dessa projekt.

Effekten på rörelseresultatet av dessa förändringar och transaktioner
inklusive försäljningen av Varvsstaden uppgår till 100 mkr och
innebär en minskning av sysselsatt kapital i koncernen med ca 500
mkr. Effekterna kommer att redovisas i det tredje kvartalet 2014.

Informationen är sådan som Peab AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli
2014 kl 08.30.

För ytterligare information, kontakta:
Jesper Göransson, VD Peab, 0431 893 38
Niclas Brantingson, informationschef Peab, 0733 37 20 06
Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 13 000 anställda och en
omsättning överstigande 40 Mdr. Koncernens dotterföretag har
strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland.
Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien
är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/peab/r/peab-vidareutvecklar-projektutvecklings...
http://mb.cision.com/Main/424/9615461/266016.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.