Du är här

2018-08-31

Pegroco Invest: Delårsrapport januari-juni 2018

Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS/IFRS

Perioden januari-juni 2018 (Koncern)

· Nettoomsättningen uppgick till 297,4 Mkr (128,0 Mkr)
· Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från
intressebolag uppgick till 22,9 Mkr (8,3 Mkr)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,3 Mkr (-26,9 Mkr)
· Resultatet per stamaktie uppgick till 0,05 kr (-1,19 kr)
· Periodens kassaflöde uppgick till -16,8 Mkr (-54,2 Mkr)

Perioden januari-juni 2018 (Moderbolag)

· Nettoomsättningen uppgick till 7,8 Mkr (9,2 Mkr)
· Rörelseresultatet uppgick till -3,8 Mkr (0,8 Mkr)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,2 Mkr (3,7 Mkr)
· Resultatet per stamaktie uppgick till -0,01 kr (0,16 kr)
· Periodens kassaflöde uppgick till -20,2 Mkr (-53,7 Mkr)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Pegroco godkänns för listning på First North Premier

Pegroco Invest ABs preferensaktie handlas sedan 24 juni 2015 på Nasdaq
First North. Bolaget har i april 2018 ansökt om och godkänts för
listning av både preferens- och stamaktien på Nasdaq First North
Premier. Bolag listade på Premier-segmentet tillämpar i stor
utsträckning samma regelverk som på Nasdaq Stockholms huvudlista,
vilket innebär att Pegroco Invest framöver kommer att följa ett mer
långtgående regelverk. På Premiersegmentet finns även en
rekommendation att följa Svensk Kod för Bolagsstyrning, vilket
Pegroco Invest redan gör till stor del och avser följa fullt ut under
2019. Första dag för handel på Nasdaq First North Premier var den 16
april 2018.

Införande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Årsstämma den 18 april 2018 i Pegroco Invest AB beslutade att
vederlagsfritt emittera högst 500 000 teckningsoptioner till sitt
helägda dotterbolag Pegroco Holding AB med rätt och skyldighet att
överlåta tecknade optioner till anställda. Samtliga teckningsoptioner
har tecknats och tilldelats Pegroco Holding AB. Årsstämman beslutade
även att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för
anställda.

Pegroco går i borgen för bankgarantier till Flexenclosure

Pegroco Invest har i maj 2018 via en borgensförbindelse garanterat
bankgarantier för portföljbolaget Flexenclosure på ett sammanlagt
värde av 45 Mkr. Garantin har gjort det möjligt för Flexenclosure att
få en genombrottsorder från en världsledande aktör inom ICT
(informations- och kommunikationsteknik). Borgensåtagandet gäller i
förhållande till den bank som i sin tur ställer ut garantier till
Flexenclosure. Flexenclosure tillverkar prefabricerade och
moduluppbyggda datacenter och har vuxit kraftigt under senare år i
takt med det snabbt ökande globala behovet av databearbetning och
datalagring.

Förlängning av likviditetsgarantin och minskat ägande i Enviro

I april 2018 förlängdes löptiden för den i februari 2018 uppställda
garantin till Enviro till den 30 augusti 2018. Efter kvartalets
utgång har Pegroco ytterligare minskat sitt ägande i Enviro till 2,65
procent.

Genomför emission av stamaktier och tillförs 275 Mkr

I juni 2018 togs beslut att undersöka förutsättningarna för en göra en
kapitalanskaffning genom en riktad nyemission av stamaktier i
omfattningen 150-200 Mkr. Bolagets syfte med att ta in ytterligare
kapital är att ge Pegroco Invest utökad finansiell flexibilitet samt
ännu bättre förutsättningar för att genomföra nya investeringar och
möjligheter att stödja och fortsätta utvecklingen av bolagets
befintliga portföljbolag. Intresset från investerare för att delta i
emissionen var stort, varför Bolaget beslutade att undersöka
förutsättningarna för att öka emissionens omfattning till cirka 275
Mkr. En utökad nyemission skulle dessutom möjliggöra en större
ägarspridning, vilket är i linje med bolagets förberedelser inför en
notering av stamaktierna. Även med den utökade omfattningen blev
emissionen övertecknad. Styrelsen beslutade den 28 juni 2018, med
stöd av det emissionsbemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman
den 18 april 2018 att fatta beslut om nyemission av högst 17 500 000
stamaktier, beslutat om nyemission av 14 181 400 stamaktier till
teckningskursen 19,50 kronor per aktie. Genom emissionen ökar antalet
aktier i bolaget med 14 181 400 stamaktier; från 28 842 008 aktier,
varav 27 242 008 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier, till 43
023 408 aktier, varav 41 423 408 stamaktier och 1 600 000
preferensaktier. Bolaget tillförs härigenom 276,5 Mkr före
emissionskostnader. Carnegie Bank har varit finansiell rådgivare i
denna process.

Händelser efter kvartalets utgång

Pegroco förvärvar Hissteknik i Göteborg AB

I juli 2018 Pegroco Invest AB har genom portföljbolaget Nordic Lift AB
förvärvat bolaget Hissteknik i Göteborg AB ("Hissteknik"). Hissteknik
är en ledande leverantör av hisservice i Göteborgsområdet. Förvärvet
stärker Pegrocos position på marknaden för hissar och hisservice.
Företaget Hissteknik star tade 2004 och har idag 17 medarbetare.
Bolaget erbjuder heltäckande service för alla typer av hissar och har
snabbt tagit en position som en ledande oberoende leverantör av
hisservice i Göteborgsregionen. Bolaget har en omsättning på cirka 34
Mkr med god lönsamhet. Förvärvet sker genom att Pegrocos dotterbolag
Nordic Lift AB förvärvar samtliga aktier i Hissteknik. Köpeskillingen
uppgår till 21 Mkr på skuldfri basis. Säljarna har även rätt till en
tilläggsköpeskilling om maximalt två Mkr under nästkommande två år. I
samband med förvärvet kommer säljarna återinvestera och kommer att
äga 10 procent i holdingbolaget Nordic Lift AB.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som
investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i
Sverige. Pegroco har idag 12 portföljinnehav. Pegrocos preferensaktie
är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post:
thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First
North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 16:45 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pegroco-invest/r/delarsrapport-januari-juni-20...
http://mb.cision.com/Main/12574/2605920/901051.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.