Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-19

Pegroco Invest: Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Pressmeddelande den 19 mars 2018

Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas
till årsstämma onsdagen den 18 april 2018 kl. 10.00 i lokal "Aida" på
Hotel Opera, Nils Ericsonsgatan 23 i Göteborg.

Inregistrering sker från kl. 09.15.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 12
april 2018, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att
anmälan kommit bolaget till handa senast torsdagen den 12 april 2018.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske

· per post till Pegroco Invest AB (publ), att. Jesper Henrysson,
Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg, eller

· per e-post till jesper@pegrocoinvest.com
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer
avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende
eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid årsstämman om anmälan
om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i
enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till
årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före den 12 april 2018
underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB den 12 april 2018.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre
än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid
för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att
tillgå på bolagets hemsida www.pegrocoinvest.com. För beställning av
fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som
angetts för anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra

behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress
senast torsdagen den 12 april 2018.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna
protokollet samt röstkontrollanter

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen och i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Beslut om fastställande av
(a) antalet styrelseledamöter; och

(b) antalet revisorer och revisorssuppleanter

12. Beslut om fastställande av arvoden till

(a) styrelseledamöter; och

(b) revisorer

13. Val av

(a) styrelseledamöter;

(b) styrelsens ordförande; samt

(c) revisorer och eventuella revisorssuppleanter

samt, i anslutning därtill, redogörelse för valberedningens arbete

14. Fastställande av instruktioner för valberedningen

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17. Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Nordic Furnaces

18. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

19. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens beslutsförslag punkterna 2, 11, 12, 13 och 14

Den valberedning som utsetts enligt den procedur som beslutades av
extra bolagsstämman den 8 januari 2018 har bestått av Kathy Dolk
(utsedd av Kattson B.V), Fredrik Karlsson (utsedd av Peter Sandberg),
Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm) och Göran Persson
(styrelsens ordförande). Henrik Ekstrand har utsetts till
valberedningens ordförande. Göran Persson har inte deltagit i
valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Punkt 2: Det föreslås att Göran Persson utses till ordförande vid
årsstämman.

Punkt 11 (a)-(b): Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av
fem stämmovalda ordinarie ledamöter (a). Det föreslås att antalet
revisorer ska uppgå till två och att ingen revisorssuppleant utses
(b).

Punkt 12 (a)-(b): Valberedningen föreslår att ett fast arvode om
sammanlagt 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav
300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor
ska utgå vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är
anställda i bolaget eller dotterbolag. Valberedningen föreslår att
ingen ersättning ska utgå till ersättningsutskottets ledamöter eller
ledamöter i andra utskott inrättade av styrelsen (a). Det föreslås
att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (b).

Punkt 13 (a-c): Valberedningen föreslår att till ordinarie
styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utses Göran
Persson, Håkan Johansson, Peter Sandberg, Per Grunewald och Lisa Berg
Rydsbo (samtliga omval) (a). En presentation av de personer som
valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns tillgänglig på
bolagets hemsida www.pegrocoinvest.com.

Valberedningen föreslår vidare att Göran Persson utses till styrelsens
ordförande (omval) (b) och att, i enlighet med styrelsens
rekommendation, de auktoriserade revisorerna Stefan Bengtsson (omval)
och Katarina Eklund (omval) utses till bolagets revisorer (c).

Punkt 14: Valberedningen föreslår att årsstämman oförändrat antar de
riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och
instruktioner för valberedningen som antogs på extra bolagsstämma 8
januari 2018 att gälla intill nästa årsstämma. Bolaget ska således
alltjämt ha en valberedning bestående av fyra personer. Utöver att de
tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i
september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen, ska även
styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Valberedningen
utser inom sig en ordförande, styrelsens ordförande får inte vara
ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod löper
intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska
vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende ordförande vid
årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och
övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning
till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till
ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer, arvode
till revisorer, val av valberedning, alternativt beslut om principer
för tillsättande av valberedning, samt instruktioner för
valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen.
Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska svara för skäliga
kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen
ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Styrelsens beslutsförslag punkterna 9, 15, 16, 17 och 18

Punkt 9: Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående
vinstmedel om 463 418 127 kronor disponeras på så sätt att ett
sammanlagt belopp om 15 200 000 kronor, motsvarande 9,50 kronor per
utdelningsberättigad preferensaktie att fördelas på fyra
utbetalningar, utdelas till aktieägarna och att i ny räkning
balanseras 448 218 127 kronor. Som avstämningsdag för utdelning för
preferensaktier föreslås följande avstämningsdagar: (i) den 29 juni
2018 med beräknad utdelningsdag den 4 juli 2018 (2,35 kronor), (ii)
den 28 september 2018 med beräknad utdelningsdag den 3 oktober 2018
(2,40 kronor), (iii) den 31 december 2018 med beräknad utdelningsdag
den 4 januari 2019 (2,35 kronor) samt (iv) den 29 mars 2019 med
beräknad utdelningsdag den 3 april 2019 (2,40 kronor).

Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga
styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier, emission av
konvertibler med berättigande till konvertering till nya stamaktier
och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av
stamaktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller
genom betalning med apportegendom eller genom kvittning. Antalet
stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet
respektive kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och
konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska uppgå till
sammanlagt högst 17 500 000 stamaktier. Bemyndigandet ska kunna
användas för beslut om nyemission för kapitalanskaffning och
ägarspridning vid samtidig notering av bolagets stamaktie på
marknadsplats samt som likvid i samband med avtal om företagsförvärv
och/eller annan kapitalanskaffning.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till ledande befattningshavare: I syfte att kunna
säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade
ledande befattningshavare föreslår styrelsen att den grundläggande
principen ska vara att lön och andra anställningsvillkor ska vara
sådana att Pegroco alltid kan attrahera och behålla kompetenta
ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.
Ersättningar inom bolaget ska därför vara baserade på principerna om
prestation, konkurrenskraft och skälighet.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till de ledande
befattningshavarna ska bestå av en fast lön som är marknadsmässig och
baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens och
prestation. Ersättningen ska fastställas kalenderårsvis. Utöver fast
lön kan, från tid till annan, rörlig lön förekomma att utgå kontant.
Sådan ersättning får såvitt avser den verkställande direktören uppgå
till högst 50 procent av den årliga fasta lönen och såvitt avser
övriga ledande befattningshavare uppgå till ma...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.