Du är här

2017-05-17

Pegroco Invest: Pegroco Invest AB (publ) emitterar teckningsoptioner

Årsstämman den 16 maj 2017 i Pegroco Invest AB (publ) beslutade att
vederlagsfritt emittera högst 600 000 teckningsoptioner. Samtliga
teckningsoptioner har tecknats och tilldelats det helägda
dotterbolaget Airglow AB.

Årsstämman i Pegroco Invest AB (publ) den 16 maj 2017 beslutade att
inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda
genom emission, utan vederlag, av högst 600 000 teckningsoptioner och
godkännande dels av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, dels av
styrelseledamöterna Per Grunewalds och Peter Sandbergs deltagande i
programmet.

Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 18 maj-30 december
2020 teckna en ny stamaktie i bolaget mot kontant betalning enligt en
teckningskurs om 23 kronor. Teckningskursen och det antal aktier som
varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig
justering i händelse av bl.a. split, sammanläggning och
företrädesemission.

Totalt 600 000 teckningsoptioner har tecknats och tilldelats bolagets
helägda dotterbolag Airglow AB, som har rätt och skyldighet att vid
ett eller flera tillfällen överlåta optionerna till anställda i
bolaget, varvid verkställande direktören inte får erbjudas fler än
150 000 optioner, annan ledande befattningshavare inte får erbjudas
fler än 100 000 optioner och annan nyckelperson inte får erbjudas
fler än 50 000 optioner.

Överlåtelse ska ske mot kontant ersättning motsvarande optionens
marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en oberoende
värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Förvärv av
teckningsoption ska förutsätta att den anställde är fast anställd och
inte sagt upp sig eller blivit uppsagd.

Motivet för förslaget är att genom incitamentsprogrammet möjliggöra
för bolaget att rekrytera, bibehålla och motivera drivna medarbetare.
Styrelsen bedömer det angeläget att medarbetarna har ett tydligt/ökat
ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas,
vilket förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten
och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka
samhörighetskänslan med bolaget, vilket i sin tur väntas få en
positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra
för bolaget och dess aktieägare.

Både Per Grunewald och Peter Sandberg är, utöver att vara
styrelseledamöter, anställda i bolaget och ingår i den kapaciteten i
bolagets ledning. Styrelsen bedömer det angeläget att även de har
ett, på samma sätt som övriga anställda (inte minst bolagets övriga
ledning), tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som
överensstämmer med aktieägarnas och därför ska erbjudas deltagande i
programmet i sin kapacitet som anställd, varför styrelsen anser
särskilda skäl för deras deltagande i programmet föreligga.

Aktier och utspädning
Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka
med 18 000 kronor, innebärande en utspädning om 2,48/2,63 procent av
bolagets nuvarande aktiekapital/röster (respektive ca 2,40/2,55
procent av bolagets aktiekapital/röster efter full utspädning,
beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av
programmet i förhållande till antalet befintliga aktier jämte de
aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående
teckningsoptioner i bolaget, dock ej beaktat de aktier som tillkommer
genom den riktade nyemission årsstämman också beslutade om), med
motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie.

Beslutet i sin helhet
Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.pegrocoinvest.com.

Om Pegroco
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som
investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i
Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är
noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information
Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost:
thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First
North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj
2017 kl. 10.30 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pegroco-invest/r/pegroco-invest-ab--publ--emit...
http://mb.cision.com/Main/12574/2267390/675630.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.