Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-30

PEPTONIC Medical AB: Idag inleds teckningstiden i Peptonic Medicals företrädesemission

Idag den 30 maj inleds teckningstiden för företrädesemission av aktier
för Peptonic Medical AB (publ) ("Peptonic Medical" eller "Bolaget").
Utöver befintliga aktieägare ges allmänheten möjlighet att teckna
aktier utan företrädesrätt i nyemissionen. Teckning sker under
perioden 30 maj - 13 juni 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs
Peptonic Medical 12,4 MSEK före emissionskostnader. Memorandum,
teaser samt anmälningssedel finns att tillgå vid Peptonics
(www.peptonicmedical.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) samt
Partner Fondkommission AB:s (www.partnerfk.se), respektive hemsidor.

Bakgrund

Bolaget har beslutat om att genomföra en nyemission av aktier med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Erbjudandet
omfattar aktier till ett belopp om 12,4 MSEK till emissionskursen
0,60 SEK per aktie. Bolaget har för avsikt att använda
emissionslikviden till att kommersialisera den framtagna östrogenfria
egenvårdsprodukten VagiVital®, som skall ersätta receptbelagda
läkemedel för vaginal atrofi. Peptonic Medicals strategi mot
konsumenthandel ger möjligheten till intäkter redan under 2017.

Villkoren för företrädesemissionen i korthet

För varje aktie i Peptonic Medical som innehas på avstämningsdagen
erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till
teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget. Teckningskursen
uppgår till 0,60 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla
teckningsrätter är den 26 maj 2017. Teckningstiden är 30 maj - 13
juni 2017. Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget
under perioden 30 maj - 9 juni 2017. Handel med BTA kommer att ske på
AktieTorget från och med den 30 maj 2017 fram till dess att
Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
Företrädesemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 2
060 298,40 SEK genom nyemission av högst 20 602 984 aktier envar med
ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1)
teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1)
nyemitterad aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,60 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning sker under perioden den 30 maj - 13 juni 2017. Efter
teckningstidens utgång saknar outnyttjade teckningsrätter värde och
kommer utan avisering från Euroclear att bokas bort från
depå/VP-kontot. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och
flytta fram likviddagen i emissionen. Beslut att förlänga
teckningstiden fattas senast den 15 juni 2017.

Handel

Organiserad handel i teckningsrätter kommer att bedrivas på
AktieTorget under perioden den 30 maj -9 juni 2017. Handel i BTA äger
rum på AktieTorget från och med den 30 maj 2017 fram till dess att
emissionen registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske vecka
27, 2017. Omvandling från BTA till nyemitterade aktier beräknas även
ske omkring vecka 27, 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Inborr, VD
Telefon: 0708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Om Peptonic

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver
forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska
produkter inom området kvinnohälsa. Bolaget grundades 2009 och dess
första läkemedelskandidat, Vagitocin®, är ett östrogenfritt
alternativ baserat på oxytocin, för lokal behandling av vaginal
atrofi.

VagiVital® är en medicinteknisk produkt för behandling av torra
slemhinnor i slidan. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II
studier (behandling av vaginal atrofi) där man erhållit positiva
resultat i paritet med de effekter som påvisats för de
östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Peptonic har även
lämnat in patentansökningar för användning av oxytocin för att
behandla symptom vid vestibulit samt genital herpes. Mer information
finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se .

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/peptonic-medical-ab/r/idag-inleds-teckningstid...
http://mb.cision.com/Main/11203/2276419/681399.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.