Du är här

2017-05-19

PEPTONIC Medical AB: Kommuniké från årsstämma i Peptonic Medical AB (publ) avseende räkenskapsåret 2016

Årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ), nedan Bolaget, hölls den 18
maj 2017 i Scandic Alviks Konferens lokaler i Stockholm. Samtliga
beslut nedan fattades med erforderlig majoritet.

A. Årsredovisning och resultat

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret
2016 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och
balansräkningarna enligt framlagda redovisnings-handlingar.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
resultaten enligt den fastställda resultaträkningen överförs i ny
räkning. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter
under räkenskapsåret 2016. Det antecknades att styrelseledamöter som
representerade egna aktier, liksom verkställande direktören, inte
deltog i beslutet.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade att styrelseordföranden skulle erhålla 150 000
kr i arvode och att de övriga ledamöterna skulle erhålla 50 000 kr i
arvode vardera.

Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle
utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa
årsstämma, omvälja Hans von Celsing som styrelseledamot, tillika
ordförande, och Arne Ferstad som styrelseledamot. Bolagsstämman
beslutade vidare att, för samma tid, välja Leni Ekendahl och Marianne
Östlund som nya styrelseledamöter. Inga suppleanter valdes.

Bolagsstämman beslutade att omvälja KPMG som revisor med Michael
Brunosson som huvudansvarig revisor.

E. Beslut om valberedning

Bolagsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att
hållas 2018 ska ha en valberedning enligt samma principer som
föregående år, med styrelsens ordförande som sammankallande.

F. Beslut om företrädesemission

Bolagsstämman beslutade att öka aktiekapitalet med högst 2 060 298,40
kronor genom nyemission av högst 20 602 984 aktier. Avstämningsdag är
den 26 maj 2017. En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av
en (1) ny aktie.

G. Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut
om att öka Bolagets aktiekapital med högst 400 000 kronor genom
nyemission av högst 4 000 000 aktier, upptagande av konvertibelt lån
och/eller utgivande av högst 4 000 000 teckningsoptioner. Styrelsen
ska kunna besluta om emission av aktier, konvertibla lån och/eller
teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga
villkor, vilket innebär att teckningskursen ska baseras på den kurs
som Bolagets aktie handlas till på marknadsplatsen. Sedvanliga och
marknadsmässiga emissionsrabatter är emellertid tillåtna. Styrelsen
ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt
detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, de
konvertibla lånen och/eller optionerna. Skälet till att styrelsen ska
kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission är att Bolaget ska kunna genomföra riktade
emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

------------

PEPTONIC medical AB (publ)

Styrelsen

För eventuella frågor vänligen kontakta Johan Inborr, VD, tel. +46 708
853 893.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/peptonic-medical-ab/r/kommunike-fran-arsstamma...
http://mb.cision.com/Main/11203/2269521/676989.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.