Du är här

2017-05-30

Petrosibir: Kallelse till årsstämma i Petrosibir

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PETROSIBIR

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) (nedan "bolaget") kallas till årsstämma tisdagen den 27 juni 2017 kl. 10.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Anmälan och rätt att delta
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 20 juni 2017, dels senast den 20 juni 2017 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post till Petrosibir AB, Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm eller per e-post till gunnar.danielsson@petrosibir.com mailto:gunnar.danielsson@petrosibir.com . Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.petrosibir.com http://www.petrosibir.com .

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 20 juni 2017 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i årsstämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag, val av styrelseledamöter samt val av revisor och eventuell revisorssuppleant
12. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende valberedning
13. Årsstämmans avslutande

Årsstämmans ordförande (p. 2)
Valberedningen föreslår att advokaten Tor Dunr väljs till ordförande vid årsstämman.

Disposition av bolagets resultat (p. 8 b)
Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt arvoden (p. 9-11)
Valberedningen har ännu inte meddelat förslag till val av styrelseledamöter eller revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen avseende valberedning (p. 12)
Mot bakgrund av att Petrosibir inte längre är noterat på reglerad marknad och med hänsyn till bolagets storlek förslår styrelsen att bolagsordningen ändras så att den inte längre innehåller något krav på att det ska finnas någon valberedning. Styrelsen förslår att den nya lydelsen i 7 i bolagsordningen skall vara: "Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter."

Ett beslut av bolagsstämman att ändra bolagsordningen ska, för att vara giltigt, biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt
Bolaget har för närvarande 29 773 862 aktier registrerade hos Bolagsverket, varav 761 900 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 29 011 962 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster uppgår till 36 630 962.

Bolagets årsredovisning kommer att offentliggöras senast den 6 juni 2017. Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga hos bolaget (se adress ovan) senast från samma datum samt översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer under samma tid även att finnas på www.petrosibir.com http://www.petrosibir.com samt framläggas på årsstämman.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i maj 2017

Stockholm, 30 maj 2017

Petrosibir AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolay Millionshchikov, verkställande direktör, +46 8 407 1850

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585

Petrosibir AB, tel +46 8 407 1850
www.petrosibir.com http://www.petrosibir.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Petrosibir Kallelse till Arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20424

Fakta om Petrosibir Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.