Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-10

PExA: Idag inleds teckningstiden i PExA AB:s nyemission

Idag, den 10 november 2016, inleds teckningstiden i PExA AB:s ("PExA")
företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges möjlighet att
teckna aktier i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den

24 november 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs PExA cirka 15,6
MSEK före emissionskostnader. PExA har på förhand erhållit
teckningsförbindelser om cirka 6,4 MSEK, motsvarande cirka 41 procent
av emissionslikviden och garantiteckning om cirka 5,7 MSEK,
motsvarande cirka 36 procent av emissionslikviden. Totalt motsvarar
teckningsförbindelser och garantiteckning cirka 77 procent av
emissionslikviden. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att
tillgå på PExAs (www.pexa.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) samt
Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

PExA verkar, med hjälp av sitt forskningsinstrument PExA 2.0, inom ett
område med allvarliga sjukdomar, många drabbade, besvärliga
diagnostikmetoder och höga kostnader. Vid lungsjukdomar inleds
sjukdomstillståndet ofta med förändringar i de små luftvägarna varmed
det finns ett stort intresse i att studera just dessa. Den kliniska
forskningen som idag bedrivs inom astma och KOL befinner sig i en
förändringsfas. För skarpare diagnostik, bättre monitorering av
behandlingseffekter och ökade möjligheter att styra behandlingar,
krävs förbättrade metoder för att karakterisera den underliggande
sjukdomen och sjukdomsmekanismer med valida biomarkörer. Att via
utandad luft kunna mäta och samtidigt få detaljerad information om
lungans sjukdomstillstånd gör enligt styrelsen PExA-metoden
attraktiv.

För att utöka och bredda användandet av metoden avser PExA att
intensifiera arbetet med att förankra metoden hos ledande forskare
som i sin tur genererar forskning och kliniska publikationer och
därigenom bidrar till både utveckling och marknadsföring av PExAs
metod. Det framtida arbetet ligger i att få fler forskargrupper att
använda PExA-metoden samt upptäcka och utveckla metodens potential i
olika sjukdomar och applikationer. Det kapital PExA tillförs genom
nyemissionen är i första hand avsett att finansiera ökad takt
respektive leveranssäkerhet avseende försäljning av produkten i
Europa genom att förstärka bolagets försäljnings- och
produktfunktioner och i vissa fall ingå avtal med partners/konsulter
och/eller eventuellt distributörer. PExA kommer även att fortsätta
arbetet med produkt-utveckling, dels i syfte att sänka
tillverkningskostnader, dels för att kontinuerligt lyssna av bolagets
kunder utifrån deras användning av instrumentet och leva upp till
deras önskemål beträffande vidareutveckling av instrumentet.

VD Erik Ekbo kommenterar

- 2016 har varit ett spännande år för PExA. Våra viktigaste
målsättningar har uppnåtts och det har bidragit till att utvecklingen
av bolaget har tagit ett stort kliv framåt. För att utöka och bredda
användandet av PExAs metod avser vi att intensifiera arbetet med att
förankra metoden hos ledande forskare som i sin tur genererar
forskning och kliniska publikationer och därigenom bidrar till både
utveckling och marknadsföring av PExAs metod, kommenterar Erik Ekbo,
VD i PExA AB.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Sista dag för handel i PExAs aktie inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter var den 2 november 2016 och första dag
exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 november 2016.
Avstämningsdag var den

4 november 2016.
För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av
elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya
aktier.

Teckningstid: 10 - 24 november 2016

Teckningskurs: 6,35 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 2 460 212
aktier, motsvarande 15 622 346,20 SEK. Även allmänheten ges möjlighet
att teckna aktier i företrädesemissionen.

Antal aktier innan företrädesemission: 6 765 588 aktier.

Värdering: Cirka 43 MSEK (pre-money).

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske
på AktieTorget under perioden

10 - 22 november 2016.
Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske
på AktieTorget från och med den

10 november 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat
företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av
december.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit
teckningsförbindelser om cirka 6,4 MSEK, motsvarande cirka 41 procent
av emissionslikviden och garantiteckning om cirka 5,7 MSEK,
motsvarande cirka 36 procent av emissionslikviden. Totalt motsvarar
teckningsförbindelser och garantiteckning cirka 77 procent av
emissionslikviden.

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser
och anmälningssedel finns att tillgå på bolagets (www.pexa.se),
AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer bolaget att närvara vid
investerarträffar för att informera om bolaget och sina
framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det
bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna
vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se)
eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10,
eller e-post via anmalan@sedermera.se.

Datum Arrangemang Plats Anmälan
och tid
14 Aktiespararna, Svenska MässanSal Anmälan sker via
november Stora E2 www.aktiespararna.se/storaa
2016, Aktiedagen ktiedagen
kl.
08.00-
08.30
14 Aktiespararna Hotell Marina Anmälan sker till
november Plaza event@aktiespararna.se
2016, Helsingborg,
kl. Kungstorget 6,
20.00 Helsingborg
-21.00
18 Lunchträff med Norra Vallgatan Anmälan sker
november Sedermera 64, Malmö tillanmälan@sedermera.se
2016, Fondkommission
kl.
11.40
-13.00
21 Lunchträff med Elite Park Avenue Anmälan sker
november Sedermera Hotel, tillanmälan@sedermera.se
2016, Fondkommission Kungsportsavenyen
Kl. 36,
11.40 Göteborg
-13.00

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till PExA i samband
med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:
Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 november 2016.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett
forskningsinstrument med där tillhörande produkter och tjänster till
lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att
studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till
att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid
ett "blodprov för de små luftvägarna". Syftet är att underlätta
utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos,
övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga
idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets-
och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.
Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures
inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner,
affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på
AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pexa/r/idag-inleds-teckningstiden-i-pexa-ab-s-...
http://mb.cision.com/Main/12904/2119839/587879.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.