Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-24

PExA: Kommuniké från extra bolagsstämma i PExA AB (publ)

Idag, den 24 oktober 2016, hölls extra bolagsstämma i PExA AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet
fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission
enligt nedan.

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 307
526,50 kronor genom nyemission av högst 2 460 212 B-aktier envar med
ett kvotvärde om 0,125 kronor till en teckningskurs om 6,35 kronor
per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 15 622
346,20 kronor.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen skall ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För
varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt.
Elva (11) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4)
nya B-aktier.

2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 4 november 2016.
Även annan kan teckna i emissionen.

3. För varje tecknad aktie skall erläggas 6,35 kronor kontant.
4. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 10
november 2016 till och med den

24 november 2016. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom
samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av
teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning
skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om
tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att
förlänga tiden för teckning och betalning.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt
ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan
stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare
därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier, som tecknats utan stöd
av teckningsrätter, ske till sådana tecknare som även tecknat nya
aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte och för det fall att
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske
pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats
för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av
teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan
ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

I tredje hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd
av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till
storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att
de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

7. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om
smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.

Göteborg i oktober 2016

PExA AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD

Telefon: 0723-92 30 30

E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 oktober 2016.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett
forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till
lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att
studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till
att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid
ett "blodprov för de små luftvägarna". Syftet är att underlätta
utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos,
övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga
idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets-
och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.
Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures
inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner,
affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på
AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pexa/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-pex...
http://mb.cision.com/Main/12904/2107256/579109.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.