Du är här

2017-08-25

PExA: PExA AB Halvårsrapport 1 jan - 30 juni 2017

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed
halvårsrapport för det första halvåret 2017.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 848 088 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 909 286 SEK
(-1 602 951).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,17) före
utspädning och -031 SEK (-0,17) efter utspädning.

· Soliditeten uppgick till 95,0 % (90,3).
Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 15 800 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 653 153 SEK
(-964 618).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,10) före
utspädning och -0,18 SEK (-0,10) efter utspädning.

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 225 800
aktier per 2017-06-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.

Med "Bolaget" eller "PExA" avses PExA AB med organisationsnummer
556956-9246.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2017

· Ett pilotprojekt vid Thoraxkliniken vid Skånes
universitetssjukhus i Lund inleds efter leverans av PExA 2.0.

· PExA meddelar justerat förslag till styrelse i PExA. Styrelsen
föreslår nyval av Jan Pilebjer som styreledamot vid årsstämma den 5
maj 2017 samtidigt som Klementina Österberg lämnar sitt uppdrag som
styrelseledamot i Bolaget.

· PExA publicerar kommuniké från årsstämma, vilken hölls den 5 maj
2017. Kommuniké finns tillgänglig på PExAs (www.pexa.se) och
AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

· PExA meddelar att ett konsortium bestående av befintliga externa
delägare, samt styrelseledamöter och ledning, har utökat sitt ägande
i PExA genom att förvärva en tredjedel av GU Venture AB:s aktiepost.
Transaktionen omfattar totalt 310 801 aktier, varav 14 000 A-aktier
och 296 801 B-aktier, motsvarande cirka 3 procent av kapitalet och av
rösterna.

Övriga händelser under det andra kvartalet 2017

· En internationell arbetsgrupp inom ERS (European Respiratory
Society), tar med PExAs metod i sina nya rekommendationer för
tillämpning av mätprocedurer för biomarkörer i utandningsluft.
Arbetet syftar till att standardisera metoder och uppnå mer
jämförbara data för användning i klinisk praxis.

· I en nyligen publicerad studie har forskare från Göteborgs
universitet visat hur varierande andningsmanövrar vid insamling med
hjälp av PExA ger prov från olika delar av luftvägsträdet; från de
allra minsta perifera luftvägarna eller från de centrala luftvägarna.
Detta möjliggör för forskare att studera specifika delar av lungorna
i olika sammanhang. Studien visar även på goda möjligheter att korta
ner insamlingstiden med hjälp av viss andningsteknik.

· PExA deltar i ett exklusivt internationellt forskarmöte i
Lissabon, Portugal. Under mötet fick Bolaget möjligheter att
presentera sin teknologi och metod för insamling av material från
utandningsluften, för forskare inom ett för Bolaget nytt område:
intensivvården. På mötet deltog internationellt ledande kliniker som
visade intresse och såg potential i Bolagets teknologi för sin
forskningsverksamhet.

· PExA lämnar in slutrapport till Europeiska kommissionen avseende
Bolagets Fas 1-förstudie.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· PExA meddelar att Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i
Lund beställer sitt andra produktsystem, PExA 2.0. Det första
levererades i början av 2017. Ordervärdet på det nya systemet uppgår
till ca 335 000 kr och leverans ska enligt plan ske under tredje
kvartalet 2017. Ordern är den andra beställningen PExA erhåller från
Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. I december 2016
beställde Thoraxkliniken sitt första PExA 2.0 system och inledde ett
pilotprojekt inom biomarkörsforskning kring lungtransplantation. Nu
väljer kliniken att utöka kapaciteten att studera biomarkörer.

Övriga händelser efter periodens utgång

· PExA meddelar att Bolaget har accepterats för medverkan på mötet
"New collaboration opportunities to develop low cost diagnostic tools
in asthma" som för första gången arrangeras i London den 17 juli
2017. Mötet syftar bland annat till att få prioritet inom NHS,
National Health Service, för satsningar på astmabiomarkörer för
förbättrad diagnostik. NHS är den statliga organisation som ansvarar
för den offentliga sjukvården i Storbritannien.

VD Erik Ekbo kommenterar

PExA har haft ett händelserikt andra kvartal och det har nu blivit
dags att avlägga kvartalsrapport. Jag tar därför tillfället i akt att
kommentera några av det andra kvartalets mest väsentliga händelser
och berätta om Bolagets utveckling.

Som tidigare meddelat har vi sålt ett av våra PExA 2.0-system till
Skånes universitetssjukhus i Lund. I april 2017 kunde vi meddela att
Thoraxkliniken vid universitetssjukhuset i Lund har inlett ett
pilotprojekt med PExA 2.0. Instrumentet ska framför allt användas
inom forskning kring lungtransplantation. Det som begränsar
överlevnaden vid lungtransplantation idag är avstötning så kallad
chronic allograft dysfunction (CLAD). Det finns enligt Dr. Sandra
Lindstedt-Ingemarsson, Docent och Biträdande Överläkare i
thoraxkirurgi och projektledare för klinisk och experimentell
lungtransplantation vid Lunds universitetssjukhus, ett stort behov av
icke-invasiva diagnostiska och prognostiska markörer för CLAD inom
lungtransplantation.

Vår teknologi för att samla in material från de minsta luftvägarna,
vilka tidigare varit oåtkomliga, kan potentiellt vara till hjälp för
att diagnosticera CLAD i ett tidigare skede och de första försöken
har varit mycket lovande. Vi är glada över att en ledande klinik som
Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund har tagit detta
initiativ och vi hoppas och tror att PExA 2.0 ska bidra till att
Thoraxkliniken erhåller ny kunskap om de små luftvägarnas inverkan,
vilket på sikt kan ge vägledning och input till klinisk nytta. För
vår del innebär samarbetet att PExA, utöver inriktningen mot bl.a.
KOL och astma, nu även prövas inom helt nya applikationsområden. I
skrivandets stund har vi mottagit en order på ytterligare ett
instrument till Thoraxkliniken vid universitetssjukhuset i Lund
vilket vi tolkar som ett tecken på den nytta man ser i vår teknologi.

I oktober 2016 informerade vi om att Europeiska kommissionen valt ut
PExAs Fas 1-förstudie för finansiering genom forsknings- och
innovationsprogrammet Horizon 2020. Studien inleddes i januari 2017
och i början av juni 2017 slutfördes förstudien och slutrapporten
lämnades vid detta skede in till Europeiska kommissionen. Att vi nu
lämnat in slutrapporten möjliggör ansökan om stöd för nästa fas, Fas
2, vilket är själva forsknings- och utvecklingsprogrammet.

Det är glädjande att PExA är en av de metoder som diskuteras vid
enande om ett gemensamt internationellt dokument för standardisering.
PExAs metod för insamling av partiklar genom utandningsluft har
använts av en internationell arbetsgrupp inom ERS (European
Respiratory Society), vilka har utvecklat nya rekommendationer för
tillämpning av mätprocedurer för biomarkörer i utandningsluft. Syftet
är att standardisera metoder och uppnå mer jämförbara data för
användning i klinisk praxis. Arbetsgruppen, som omfattar cirka 40
kliniker och forskare med kompetens inom utandade biomarkörer, har
genomfört en omfattande litteraturöversikt av publicerade studier om
metoder för andningstest. Rapporten fokuserar kring fyra olika
metoder varav PExAs metod är en av dessa. Även om dokumentet inte är
avsett att ge klinisk vägledning om diagnos och hantering av
sjukdomar är detta ett viktigt steg för att vi på sikt skall kunna nå
den övergripande målsättningen att biomarkörer i utandningsluft skall
komma till klinisk nytta för patienter.

Under kvartalet har vi även deltagit på ett antal forskarmöten,
däribland i Lissabon, där vi fick möjlighet att presentera vår
teknologi och metod inom ett för oss nytt område; intensivvården. För
PExA var det en god möjlighet att få demonstrera instrument och
inleda samtal om teknologins plats inom intensivvårdsforskning.
Vidare fick vi i juli 2017 möjlighet att delta i ett nyskapande
astmamöte i London. Mötet samlade ledande akademiker, små- och
medelstora företag, läkemedelsbolag och finansieringsorganisationer,
i syfte att anta utmaningen att utveckla nya diagnostiska instrument
som passar för framtidens hälso- och sjukvård. För oss var det ett
lysande tillfälle att få insikter från ledande forskare inom
astmafenotyper och för att skapa nya kontaktytor i Storbritannien.

Slutligen har ett investerarkonsortium, bestående av
styrelseledamöter, ledning och en grupp aktieägare förvärvat en
tredjedel av GU Venture AB:s aktiepost. Det har gett bolaget
strategiskt viktiga aktieägare som är hängivna och långsiktiga
investerare respektive nyckelpersoner, och som besitter lång
erfarenhet och stor kompetens inom bolagets verksamhetsområde.

Göteborg, 2017-08-25

Erik Ekbo

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 augusti 2017.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett
forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till
lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att
studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till
att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid
ett "blodprov för de små luftvägarna". Syftet är att underlätta
utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos,
övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga
idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets-
och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.
Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures
inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner,
affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på
AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pexa/r/pexa-ab-halvarsrapport-1-jan---30-juni-...
http://mb.cision.com/Main/12904/2333689/714031.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.