Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-29

Pharmacolog: Kvartalsrapport januari-juni 2018

Rättelse med anledning av saknad MAR-ettikett.

Andra kvartalet 1 april 2018 - 30 juni 2018

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 116 (352)Tkr.
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 700 (-2 438) Tkr.
· Resultat per aktie för perioden var -0,61 (-0,64) kr.

Första halvåret 1 januari 2018 - 30 juni 2018

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 216 (396)Tkr.
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -6 549 (-5 081) Tkr.
· Resultat per aktie för perioden var -1,07 (-1,32) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Bolaget ingick ett samarbetsavtal med B. Braun Spain.
· Utvärdering av DrugLog vid två sjukhus i New York slutfördes med
gott resultat.

· Ett nytt system för att underlätta iordningställande av
medicinering inom pediatrisk vård, ReVal™, introducerades på EAHP i
Göteborg

· Bolaget beviljas patent i USA på metod för adaptiv dosreglering
vid behandling med intravenösa läkemedel innebärande stora
affärsmöjligheter.

· Extra bolagsstämma genomförs där beslut fattas om ändring i
bolagsordningen och sammanläggning av aktier.

· Pharmacolog genomför företrädesemission som tillför bolaget 19
MSEK före emissionskostnader

· Pharmacolog byter lista och handlas på Nasdaq First North
· Astrid Lindgrens barnsjukhus köper två DrugLog system
· Pharmacolog ingår försäljningssamarbete med HelioMetrics i USA
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Pharmacolog tillsammans med Uppsala universitet erhåller stöd från
Vinnova för utveckling av metod för patientnära kontroll av
intravenösa antibiotikabehandlingar

Kommentar från VD Mats Högberg

Efter en nyligen genomförd emission och byte av lista till Nasdaq
First North, har Pharmacolog tagit ytterligare ett steg mot ökade
intäkter och en god värdetillväxt. I och med emissionen kan vi öka
tempot i våra kommersiella aktiviteter samt snabba upp vår
produktutveckling. Listbytet öppnar upp mot en breddad aktieägarebas
och möjlighet att nå fler institutionella investerare.

Verksamheten löper på enligt plan men försäljningen under perioden
ligger lägre än förväntat, mycket på grund av försenade
upphandlingar. Vi har därför beslutat att ytterligare fokusera på
försäljningsfrämjande aktiviteter. Det är tre huvudområden där vi ser
möjliga intäkter i närtid:

· Försäljning av nuvarande DrugLog direkt (Norden) och via Pharmed
(FR, DE, GB)

· DrugLog mot Drug Diversion (USA)
· ReVal (Sverige)
Några av våra tidiga utvecklingsprojekt får därför lägre prioritet när
vi kraftsamlar för att öka vår försäljning. Undantaget är vårt
antibiotikaprojekt som fortsätter enligt plan.

I Tyskland har vi installerat ett system för klinisk användning som
för närvarande hyrs av kunden. Resultaten är utomordentligt goda och
vi förväntar oss en formell beställning innan årsskiftet. Tyskland är
en viktig framtida marknad så vi avser att göra fokuserade
ansträngningar där för att accelerera våra sälj- och
marknadsaktiviteter ytterligare.

Satsningen på USA, som påbörjades redan under sommaren med ett antal
kundbesök, kommer att intensifieras under hösten. Sjukvården i
Nordamerika är pressade att se över sina rutiner för hur de hanterar
narkotiska substanser. Detta innebär att efterfrågan på utrustning
som kan kontrollera returer ökar. Upphandlingen vid den sjukhuskedja
i New York som vi tidigare rapporterat om har blivit försenad. Vi
bedömer dock fortsatt våra möjligheter att vinna den affären som
goda.

Vi är också mycket glad över att vi på så kort tid lyckats etablera
ett samarbete med HelioMetrics. En strategisk partner med kunskap om
marknaden och ett välutvecklat kundnätverk är oerhört värdefullt vid
introduktionen på en ny marknad och kommer att spara mycket tid och
resurser för Pharmacolog. HelioMetrics har utvecklat en Data
Analytics mjukvara som beaktar parametrar från journalsystem,
läkemedelskabinett och tidrapporteringssystem. Data samkörs och
misstänkta beteenden upptäcks. Att också kunna lägga till information
om resultaten från DrugLog mätningar av returer ökar möjligheterna
att kunna upptäcka misstänkta beteenden.

Samarbetet med B. Braun fortskrider enligt plan och vi är i slutfasen
med utvecklingen att integrera DrugLog i ett vanligt förekommande
mjukvarusystem installerat vid spanska sjukhusapotek som bedriver
cellgifts-beredningar.

Efter rapportperiodens utgång nåddes vi av den goda nyheten att
Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med
Pharmacolog erhåller stöd från Vinnova för utveckling av metod för
patientnära kontroll av intravenösa antibiotikabehandlingar.

Jag och mina medarbetare känner stor till tillförsikt inför framtiden
och ser fram emot en spännande och intensiv höst. Det är stimulerande
att arbeta för att fler patienter med svåra sjukdomar skall bli
botade. Vi står nu väl rustade för att realisera våra mål och skapa
en positiv och långsiktig värdeuppbyggnad i Bolaget.

Uppsala i augusti 2018
Mats Högberg, VD i Pharmacolog

Om Pharmacolog

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla produkter och lösningar
för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel
såsom exempelvis cytostatika och antibiotika. Visionen är att varje
enskild patient skall få en individuellt optimerad medicinering där
läkemedlet kontrolleras och justeras under behandlingen beroende på
patientens tillstånd och respons. Ytterst handlar det om att maximera
möjligheten för svårt sjuka patienter att bli friska.

Bolagets utveckling

Från det att bolaget bildades 2007 fram till notering på Aktietorget i
juni 2015 har verksamheten koncentrerats på att utveckla metoder och
system för att snabbt och enkelt kunna verifiera identitet och
koncentration av intravenösa mediciner. Tidiga prototyper togs fram
och har testats vid ett antal apotek och vårdavdelningar vid
utländska och svenska sjukhus. I mars 2015 presenterades den första
kommersiella produkten DrugLog® 3.0.

Bolaget har sedan 2015 utvecklats i enlighet med den affärsplan som
fastlades i samband med noteringen på Aktietorget. Marknadsstrategin
för Pharmacolog, att tidigt installera system hos identifierade
referenskunder med olika inriktning, har infriats.

Ett DrugLog-system installerades redan 2014 vid Universitetssjukhuset
i Genève (HUG) där det användes för klinisk utprovning på läkemedel
för cancerbehandling. HUG har därefter valt att permanenta samarbetet
genom ett avtal som löper tills vidare.

I början av november 2016 tecknades ett distributionsavtal med
monacobaserade Pharmed SAM om marknadsföring och försäljning av
DrugLog i fransk- och tysktalande länder i Europa samt de brittiska
öarna. Pharmacolog har idag referensinstallationer i Sverige,
Frankrike, Storbritannien, Schweiz och Tyskland.

Bolaget har idag fyra anställda och sju ytterligare experter knutna
till forskning, utveckling och kvalitetsarbete på konsultbasis.

Bolagets IP portfölj avseende patent utökades under april 2018 med ett
mycket viktigt amerikanskt patent avseende patientanpassad dosering
vid behandling med intravenösa läkemedel. USA blev det första land
att godkänna patentet efter att patentansökan inlämnats i Kina,
Europa och USA under 2017. Godkännande från Europa och Kina förväntas
under året.

En ny mjukvaruplattform för DrugLog® utvecklades under 2016 och 2017.
Den nya plattformen är designad med en modernare arkitektur och är
därmed framtidssäkrad. Ett viktigt tillägg i den nya plattformen är
en komplett molnkoppling som underlättar insamling och lagring av
data samt integrering mot andra mjukvarusystem. Utöver detta
utvecklades också ett nytt användargränssnitt med modernare utseende.

Ett Vinnovaprojekt genomfördes under hösten 2016 i samarbete med
Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet resulterade i en prototyp
av en iordningställande modul för samtliga läkemedel vid barnkliniken
integrerad med DrugLog® mot den nationella ePed-databasen över
beredningsinstruktioner. Samarbetet har avslutats med gott resultat
och bolaget har sedan dess arbetat med att utveckla prototypen till
en kommersiell produkt. Vid den europeiska apotekarkonferensen, EAHP,
i Göteborg i mars 2018 presenterade Bolaget visade en första prototyp
av ReVal ™.

Efter en riktad emission i januari 2017 har Erik Hedlund blivit en av
bolagets största aktieägare och även tagit plats i styrelsen som
ordförande. Erik Hedlund har en gedigen bakgrund inom svenska
medicintekniska företag, från divisionschef på Siemens till grundare,
VD och styrelseordförande inom ett antal svenska marknadsnoterade
bolag med fokus på strålbehandling mot cancer.

I samband med ändringar i styrelsen och byte av VD i februari 2017
beslutade styrelsen att utveckla bolagets affärsidé och långsiktiga
mål, från säker medicinering, till att fokusera på individuellt
optimerad medicinering för varje enskild patient där alla
tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av
läkemedlet. Säker medicinering ingår som ett delmål i detta och
Pharmacolog's första produkt DrugLog® har visat att bolaget är på
rätt väg.

Bolaget bytte handelsplats den 28 maj 2018 och handlas sedan dess på
Nasdaq First North. Vidare genomfördes under våren 2018 en
företrädesemission där teckningsperioden löpte ut den 14 juni 2018
och det slutliga utfallet visar att företrädesemissionen har tecknats
till cirka 80 procent. Cirka 56 procent av emissionen tecknades med
stöd av teckningsrätter och cirka 4 procent av emissionen tecknades
utan stöd av teckningsrätter. Slutligen tecknades cirka 20 procent av
emissionen av emissionsgaranter. Genom företrädesemissionen tillförs
Bolaget cirka 19 MSEK före emissionskostnader.

I juli 2018 beviljades Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i
samarbete med Pharmacolog stöd från Vinnova för utveckling av metod
för patientnära kontroll av intravenösa antibiotikabehandlingar.
Projektet kommer att pågå fram till mitten av 2019. Pharmacolog har
sedan ett år ett pågående samarbete med institutionen för kirurgiska
vetenskaper och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala
Universitet avseende utveckling av metoder och teknik för patientnära
bestämning av antibiotikakoncentrationen vid behandling av allvarliga
infektioner.

Finansiell utveckling

Allmänt

I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första
kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget
har även sedan ett år tillbaka påbörjat avskrivning av tidigare
aktiveringar.

Intäkter och kostnader

Bolaget har inlett försäljningsarbetet, främst i Europa. Bolaget har
haft en omsättning under perioden på 216 Tkr. Kostnaderna under
perioden följer plan. En stor del av de övriga externa kostnaderna
avs...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.