Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Pharmacolog: Kvartalsrapport januari - mars 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 26 april 2019. Pharmacolog i Uppsala ABs
(publ) delårsrapport för perioden januari - mars 2019 finns nu
tillgänglig på bolagets hemsida www.pharmacolog.com

Första kvartalet 1 januari 2019 - 31 mars 2019

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 343 (100) Tkr.
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4 024 (-2 849) Tkr.
· Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden
-0,57 (-0,73) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

· DrugLog® systemet installeras i Barcelona tillsammans med B .Braun
· Antibiotikaprojektet beviljas kliniskt prövningstillstånd
· Pharmacolog ingår distributionsavtal med SmartCompounders B. B.
gällande den nederländska marknaden

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· New York Presbyterian beställer 5 DrugLog® system
· Princess Máxima Center i Utrecht beställer ett DrugLog® system
· Pharmacolog flyttar till större och mer ändamålsenliga lokaler

VD kommenterar

2019 har startat mycket lovande för bolaget med flera ordrar där vår
stora genombrotts-order i USA kanske fått mest uppmärksamhet. Att
sälja 5 system till ett av USA:s mest väl-renommerade sjukhuskedjor,
som en viktig del i deras program för att förhindra Drug Diversion,
är utomordentligt glädjande. Att det sker efter en omfattande analys
av samtliga konkurrerande tekniker öppnar upp för en miljardmarknad.

Vi har även sålt vårt första system i Holland och tecknat avtal med en
distributör och för diskus-sioner med ytterligare potentiella
distributörer i Väst- och Centraleuropa.

Vi har under hösten knutit kontakter med ytterligare potentiella
strategiska partners. Intresset var påtagligt vid den europeiska
apotekarkonferensen, EAHP, i Barcelona där internationella aktörer
besökte vår monter för att lära sig mer om bolaget och vår teknologi.

Satsningen på USA fortsätter i oförminskad styrka. I början av april
deltog Bolaget i en Drug Diversion konferens i St. Petersburg,
Florida där DrugLog® demonstrerades och rönte stort intresse.
Pharmacolog Inc. är bildat så vi har nu lättare ingå avtal med
amerikanska sjukhus och vi har en strategisk partner med ett väl
etablerat nätverk.

Samarbetet med B. Braun fortskrider enligt plan. Vi har, som ett led i
samarbetet, under året installerat DrugLog® vid ett av de större
sjukhusen i Barcelona med en helt nyutvecklad mjukvara där DrugLog®
är integrerad i en arbetsprocess som hanterar cellgifter från
ordination till dess att läkemedlet admin-istreras till patient.

Vårt tidiga utvecklingsprojekt att utveckla en metod för att
möjliggöra patientnära kontroll av antibiotikakoncentration i blod
fortsätter enligt plan och genom att vi i februari erhöll kliniskt
prövningstillstånd sker nu mätningar på prover från patienter. Arbete
sker tillsammans med Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset med
stöd från Vinnova.

Året har onekligen börjat i raketfart och vår ambition att etablera en
verksamhet i USA har infriats. Vi kommer att fortsatt satsa på
marknadsaktiviteter i Nordamerika. Vidare jobbar vi intensivt för att
ytterligare förfina vårt produkterbjudande så att det är ännu mer
anpassat för respektive marknadssegment.

Vi har också under april månad flyttat till större och mer
ändamålsenliga lokaler så att vi också kan expandera personalstyrkan
i enlighet med vår plan.

Vi står nu väl rustade för att realisera våra mål och skapa en positiv
och långsiktig värdeupp-byggnad i Bolaget.

Uppsala i april 2019
Mats Högberg, VD i Pharmacolog

Om Pharmacolog

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla produkter och lösningar
för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel
såsom exempelvis cytostatika och antibiotika. Visionen är att varje
enskild patient skall få en individuellt optimerad medicinering där
läkemedlet kontrolleras och justeras under behandlingen beroende på
patientens tillstånd och respons. Ytterst handlar det om att maximera
möjligheten för svårt sjuka patienter att bli friska.

Bolagets utveckling

Från det att bolaget bildades 2007 fram till notering i juni 2015 har
verksamheten koncentrerats på att utveckla metoder och system för att
snabbt och enkelt kunna verifiera identitet och koncentration av
intravenösa mediciner. Tidiga prototyper togs fram och har testats
vid ett antal apotek och vårdavdelningar vid svenska sjukhus. I mars
2015 presenterades den första kommersiella produkten DrugLog® 3.0.

Bolaget har sedan 2015 utvecklats i enlighet med den affärsplan som
fastlades i samband med noteringen. Marknadsstrategin för
Pharmacolog, att tidigt installera system hos identifierade
referenskunder med olika inriktning, har infriats.

Ett DrugLog-system installerades redan 2014 vid Universitetssjukhuset
i Genève (HUG) där det användes för klinisk utprovning på läkemedel
för cancerbehandling. HUG har därefter valt att permanenta samarbetet
genom ett avtal som löper tills vidare.

I början av november 2016 tecknades ett distributionsavtal med
monacobaserade Pharmed SAM om marknadsföring och försäljning av
DrugLog i fransk- och tysktalande länder i Europa samt de brittiska
öarna. Pharmacolog har idag referensinstallationer i Sverige,
Frankrike, Storbritannien, Schweiz och Tyskland.

I mars 2019 tecknades en order på fem DrugLog® enheter till NewYork
Presbyterian i USA. En stor och viktig genombrottsorder på den
nordamerikanska marknaden

Bolaget har idag fem anställda och sex ytterligare experter knutna
till forskning, utveckling och kvalitetsarbete på konsultbasis.

Bolagets IP portfölj avseende patent utökades under april 2018 med ett
mycket viktigt amerikanskt patent avseende patientanpassad dosering
vid behandling med intravenösa läkemedel. USA blev det första land
att godkänna patentet efter att patentansökan inlämnats i Kina,
Europa och USA under 2017. Godkännande från Europa och Kina förväntas
under året.

En ny mjukvaruplattform för DrugLog® utvecklades under 2016 och 2017.
Den nya plattformen är designad med en modernare arkitektur och är
därmed framtidssäkrad. Ett viktigt tillägg i den nya plattformen är
en komplett molnkoppling som underlättar insamling och lagring av
data samt integrering mot andra mjukvarusystem. Utöver detta
utvecklades också ett nytt användargränssnitt med modernare utseende.

Ett Vinnovaprojekt genomfördes under hösten 2016 i samarbete med
Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet resulterade i en prototyp
av en iordningställande modul för samtliga läkemedel vid barnkliniken
integrerad med DrugLog® mot den nationella ePed-databasen över
beredningsinstruktioner. Samarbetet har avslutats med gott resultat
och bolaget har sedan dess arbetat med att utveckla prototypen till
en kommersiell produkt. Vid den europeiska apotekarkonferensen, EAHP,
i Göteborg i mars 2018 presenterade Bolaget visade en första prototyp
av ReVal ™.

Efter en riktad emission i januari 2017 har Erik Hedlund blivit en av
bolagets största aktieägare och även tagit plats i styrelsen som
ordförande. Erik Hedlund har en gedigen bakgrund inom svenska
medicintekniska företag, från divisionschef på Siemens till grundare,
VD och styrelseordförande inom ett antal svenska marknadsnoterade
bolag med fokus på strålbehandling mot cancer.

I samband med ändringar i styrelsen och byte av VD i februari 2017
beslutade styrelsen att utveckla bolagets affärsidé och långsiktiga
mål, från säker medicinering, till att fokusera på individuellt
optimerad medicinering för varje enskild patient där alla
tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av
läkemedlet. Säker medicinering ingår som ett delmål i detta och
Pharmacolog's första produkt DrugLog® har visat att bolaget är på
rätt väg.

Bolaget bytte handelsplats den 28 maj 2018 och handlas sedan dess på
Nasdaq First North. Vidare genomfördes under våren 2018 en
företrädesemission där teckningsperioden löpte ut den 14 juni 2018
och det slutliga utfallet visar att företrädesemissionen har tecknats
till cirka 80 procent. Cirka 56 procent av emissionen tecknades med
stöd av teckningsrätter och cirka 4 procent av emissionen tecknades
utan stöd av teckningsrätter. Slutligen tecknades cirka 20 procent av
emissionen av emissionsgaranter. Genom företrädesemissionen tillförs
Bolaget cirka 19 MSEK före emissionskostnader.

I juli 2018 beviljades Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i
samarbete med Pharmacolog stöd från Vinnova för utveckling av metod
för patientnära kontroll av intravenösa antibiotikabehandlingar.
Projektet kommer att pågå fram till mitten av 2019. Pharmacolog har
sedan ett år ett pågående samarbete med institutionen för kirurgiska
vetenskaper och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala
Universitet avseende utveckling av metoder och teknik för patientnära
bestämning av antibiotikakoncentrationen vid behandling av allvarliga
infektioner.

Finansiell utveckling

Allmänt

I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första
kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget
har även sedan ett år tillbaka påbörjat avskrivning av tidigare
aktiveringar.

Intäkter och kostnader

Bolaget har inlett försäljningsarbetet, främst i Europa. Bolaget har
haft en omsättning under perioden på 343 Tkr. Kostnaderna under
perioden följer plan. En stor del av de övriga externa kostnaderna
avser konsulter, marknadsföring och resor. Avskrivningar under
januari till mars uppgår till 355 Tkr.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till -4 024 (-2 849) Tkr.
Bolaget har idag fem anställda och personalkostnaderna för kvartalet
uppgår till 1 415 (1 176) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Den 31 mars 2019 uppgick bolagets likvida medel till 9 984 (8 382)
Tkr. Soliditeten var 70,0 (66,4) %. Bolagets eget kapital uppgick
till 9 683 (8 368) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första
kvartalet till -3 352 (-2 218) Tkr.

Aktiekapitalet är 4 253 013:60 kronor. Antalet aktier uppgår till 7
088 356.

Investeringar

Under det första kvartalet uppgick bolagets investeringar i materiella
anläggningstillgångar till 118 (59) Tkr och investeringar i
immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) Tkr.

Aktier och Optioner

Förändring i utestående antal aktier

+-------------------------+---------+
|Ingående antal 2016-04-01|2 452 889|
+-------------------------+---------+
|Nyemission 2016-05-19 |1 226 444|
+-------------------------+---------+
|Utgående antal 2016-12-31|3 679 333|
+-------------------------+---------+

+-------------------------+----------+
|Ingående antal 2017-01-01|3 679 333 |
+------------------------...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.