Du är här

2017-09-20

Pharmacolog: Offentliggörande av prospekt

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad
företrädesemission med teckningsperiod 27 september - 13 oktober
2017.

Styrelsen för Pharmacolog i Uppsala AB ("Pharmacolog") har upprättat
ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med
företrädesrätt för Pharmacologs aktieägare. Prospektet har idag
godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt,
innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt
anmälningssedlar kommer att finnas att tillgå på Pharmacologs (
www.pharmacolog.com ), AktieTorgets ( www.aktietorget.se ) och Erik
Penser Banks (www.penser.se ) respektive hemsidor.

Emissionen i sammandrag
· Aktieägare i Pharmacolog har företrädesrätt att teckna en (1)
nyemitterad aktie per varje (1) befintlig aktie som innehas på
avstämningsdagen den 21 september 2017

· Emissionskursen är 5,00 SEK per aktie
· Bolaget tillförs vid full teckning 19,6 MSEK före
emissionskostnader

· Teckning sker under perioden 27 september - 13 oktober 2017
· Handel i teckningsrätter sker under perioden 27 september - 11
oktober 2017

· Handel i betalda tecknade aktier kommer ske från den 27 september
2017 fram till dess emissionen är registrerad hos Bolagsverket

· Emissionen är säkerställd med teckningsförbindelser och
emissionsgarantier upp till 16,3 MSEK motsvarande 83,2 procent av
emissionsbeloppet

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Pharmacolog i samband
med emissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till
Pharmacolog.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Pharmacolog i Uppsala AB (publ). Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i Pharmacolog i Uppsala AB kommer endast
att ske genom det prospekt som Pharmacolog i Uppsala AB offentliggör.
Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Pharmacolog i
Uppsala AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra
jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada,
Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd
inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras,
enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och
får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från
Pharmacolog i Uppsala AB och enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per 20
september 2017. Informationen är ej för offentliggörande, publicering
eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för
en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel.
Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska
eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart
läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är
en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där
alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av
läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pharmacolog/r/offentliggorande-av-prospekt,c23...
http://mb.cision.com/Main/12317/2350346/725114.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.