Du är här

2017-08-29

Pharmacolog: Pharmacolog säkerställer fortsatt finansiering genom företrädesemission

Styrelsen i Pharmacolog har beslutat genomföra en nyemission om 19,6
miljoner kronor med företräde för bolagets befintliga aktieägare.
Villkoren i nyemissionen innebär att en (1) befintlig aktie ger rätt
att teckna en (1) ny aktie till kursen 5,00 kronor per aktie. Vid
full teckning tillförs Pharmacolog 19,6 miljoner kronor före
emissionskostnader. Teckningstiden löper från och med den 27
september till och med den 13 oktober 2017. Emissionen omfattas till
omkring 83 procent av teckningsåtaganden och garantiutfästelser.

Styrelsen i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) ("Bolaget" eller
"Pharmacolog") beslutade den 28 augusti 2017, med stöd av
bemyndigande lämnat vid årsstämman den 3 maj 2017, att genomföra en
företrädesemission av aktier. Emissionen genomförs för att tillföra
Bolaget kapital för fortsatt drift och utveckling av verksamheten
under kommande 12 månader.

Pharmacolog har bedrivit intensivt och framgångsrikt utvecklingsarbete
av DrugLog®-systemet och har nu, i och med erhållandet av sin första
order, inträtt i en inledande kommersiell fas. Bolaget har därutöver
identifierat två nya, potentiellt mycket attraktiva,
tillämpningsområden för systemet. Dessa system utvecklas i samarbete
med forskare från Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska
universitetssjukhuset och avser snabb koncentrationsbestämning av
intravenösa läkemedel i blod under pågående behandling, respektive
möjliggörandet av en effektiv pediatrisk beredningskontroll (där
DrugLog® integreras med den nationella databasen ePed). Målsättningen
är att förbättra vården för patienter med svåra infektionssjukdomar
samt säkerställa en effektiv och säker vård för sjuka barn.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas för ovan beskrivna
utvecklingsprojekt i syfte att ta fram ytterligare
tillämpningsområden för DrugLog®, stödja distributionspartners i
försäljningsarbetet och verka för fortsatt expansion genom nya
partnerskap.

Villkor för företrädesemissionen

För att stärka Bolagets finansiella ställning samt ge befintliga
aktieägare möjlighet att investera i Bolaget, har styrelsen för
Pharmacolog beslutat att genomföra en emission om högst 19,6 miljoner
kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

De som på avstämningsdagen den 21 september 2017 är registrerade i den
av Euroclear, för Pharmacologs räkning, förda aktieboken som
aktieägare i Pharmacolog kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för
varje innehavd aktie. Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare
rätt att teckna en (1) ny aktie per varje (1) teckningsrätt till en
teckningskurs om 5,00 kronor per aktie. Teckning med företrädesrätt
sker genom samtidig betalning från och med den 27 september till och
med den 13 oktober 2017. Teckning utan företrädesrätt sker genom
särskild anmälningssedel under samma period och betalning ska
erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om
tilldelning utsänts.

Bolagets större befintliga ägare, varav flera i ledande ställning i
Bolaget, har lämnat teckningsförbindelser om cirka 3,3 miljoner
kronor, motsvarande ca 16,9 procent av företrädesemissionen.
Emissionsgarantier har lämnats av ett antal investerare om totalt
13,0 miljoner kronor, motsvarande 66,2 procent av
företrädesemissionen. Sammantaget omfattas företrädesemission till ca
83 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökas med högst 1 178
799,90 kronor till 2 357 599,80 kronor och antalet aktier med högst 3
929 333 till 7 858 666. Utspädningen för befintliga ägare uppgår till
50,0 procent vid full teckning.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

+--------------------------------+---------------------------------------------+
|19 september |Sista handelsdag i aktien med rätt att delta |
|2017 |i företrädesemissionen |
+--------------------------------+---------------------------------------------+
|20 september |Första handelsdag i aktien utan rätt att |
|2017 |delta i företrädesemissionen |
+--------------------------------+---------------------------------------------+
|20 september |Beräknad dag för offentliggörande av prospekt|
|2017 | |
+--------------------------------+---------------------------------------------+
|21 september |Avstämningsdag för deltagande i |
|2017 |företrädesemissionen, d v s aktieägare som är|
| |registrerade i aktieboken per denna dag |
| |kommer att erhålla teckningsrätter med rätt |
| |att delta i företrädesemissionen |
+--------------------------------+---------------------------------------------+
|27 september - 13 oktober |Teckningsperiod |
|2017 | |
+--------------------------------+---------------------------------------------+
|27 september - 11 oktober |Handel i teckningsrätter på AktieTorget |
|2017 | |
+--------------------------------+---------------------------------------------+
|Från 27 |Handel med BTA äger rum fram till dess att |
|september |företrädesemissionen är registrerat hos |
| |bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet på|
| |oktober |
+--------------------------------+---------------------------------------------+
|20 oktober 2017 |Offentliggörande av utfallet i |
| |företrädesemissionen |
+--------------------------------+---------------------------------------------+

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Pharmacolog i samband
med emissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till
Pharmacolog.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29
augusti. Informationen är ej för offentliggörande, publicering eller
distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för
en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel.
Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska
eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart
läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är
en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där
alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av
läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pharmacolog/r/pharmacolog-sakerstaller-fortsat...
http://mb.cision.com/Main/12317/2334370/714943.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.