Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

PharmaLundensis: Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen för PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074,
beslutade idag den 9 maj 2019, under förutsättning av godkännande
från årsstämman den 11 juni 2019, att genomföra en företrädesemission
av högst 1 018 207 units. Varje unit består av 3 nya aktier och 2
teckningsoptioner med teckningskursen 6 kronor per unit, motsvarande
en teckningskurs per aktie om 2 kronor. Varje befintlig aktie
berättigar till 1 uniträtt och 22 uniträtter berättigar till teckning
av en unit. Teckning sker med företräde för befintliga aktieägare.
Teckningstiden är 17 juni - 1 juli 2019. Teckning av units utan stöd
av uniträtt sker i poster om 250 units. Vid full teckning tillförs
PharmaLundensis ca 6.1 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas
bli ca 250 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna
tillförs bolaget ytterligare cirka 4.1 MSEK före emissionskostnader.
Emissionsbeslutet är villkorat av godkännande från årsstämman som
kommer att hållas den 11 juni 2019. Kallelse till årsstämman
pressmeddelas separat.

Motiv för nyemissionen

PharmaLundensis kortsiktiga finansiering består av två komponenter; 1)
lånefinansiering genom konvertibler och 2) emission av aktier. I ett
senare skede skall bolaget bli självfinansierat genom
projektintäkter. Teckningen av konvertibler pågår till och med 17 maj
och det är nu dags för en aktieemission.

PharmaLundensis arbetar intensivt med att ta fram en ny testsubstans
som bibehåller IodoCarbs gynnsamma effekt på lungfunktionen och
hosta/slem utan att släppa ifrån sig någon jod. Därefter inleds nya
kliniska studier på KOL och kronisk bronkit med målsättningen att
registrera ett effektivt läkemedel inom 3 år.

Det är dags för att marknadsföra bolagets unika EcoFilter-system för
rening av läkemedelsutsläpp från sjukvården. Enligt PharmaLundensis
affärsplan kommer sjukvården att erbjudas abonnemang på
reningstjänsten genom ett långsiktigt avtal (5-20 år). Avloppsvatten
fraktas med tankbil från sjukhusen till reningscentraler som byggs
upp i landets storstadsregioner. Här utför PharmaLundensis reningen
med hjälp av evaporatorer i överensstämmelse med bolagets
patentskyddade teknologi. Slasken förbränns därefter i en
högtemperaturugn. Reningen blir 99.9 % och kvar blir endast koldioxid
och vatten.

Båda projekten behöver finansiering varför bolaget nu genomför en
företrädesemission av units bestående av aktier och
teckningsoptioner.

Villkor för företrädesemissionen i korthet

Emissionsbelopp (högst):
Vid full teckning av samtliga units tillförs bolaget 6 109 242 kronor.
Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs bolaget ytterligare
4 072 828 kronor.

Antal emitterade units (högst):
Totalt emitteras högst 1 018 207 units. Varje unit består av 3 aktier
och 2 teckningsoptioner. Totalt omfattar emissionen högst 3 054 621
aktier och högst 2 036 414 teckningsoptioner.

Företrädesrätt:
Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 22 uniträtter
berättigar till teckning av en unit.

Avstämningsdag:
13 juni 2019.

Teckningskurs:
6 kr per unit vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 2 kronor.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Courtage:
Inget courtage utgår.

Teckningsperiod med företrädesrätt:
17 juni 2019 - 1 juli 2019. Teckning med stöd av uniträtter sker genom
samtidig betalning.

Handel med UR (uniträtter):
17 juni 2019 - 27 juni 2019.

Handel med BTU (betald tecknad unit):
17 juni 2019 tills dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Teckning utan företräde:
Teckning utan stöd av uniträtt sker under perioden 17 juni 2019 - 1
juli 2019, och sker i poster om 250 units för 1 500 kr. Anmälan skall
göras på anmälningssedel benämnd "Teckning utan stöd av Uniträtter".
Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter sker i enlighet
med instruktion på avräkningsnota som sänds till de som tilldelas
units.

Teckningsoptioner:
Varje teckningsoption serie 2019/2022 som erhålls som en del i unit
berättigar till teckning av 1 aktie till en teckningskurs om 2
kronor per aktie under perioden 1 juni - 30 juni 2022.

Antal aktier i Bolaget:
22 400 569 idag, 25 455 190 vid full teckning av aktierna och 27 491
604 aktier om även teckningsoptionerrna utnyttjas fullt ut..

Utspädningseffekt vid full teckning:
11,9 % utspädning vid full teckning samt ytterligare 7,4 % utspädning
om även teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.

Aktiekapital (före och efter):
1 120 028 idag, 1 272 759,50 kr vid full teckning av emissionen och 1
374 580,20 vid full teckning av TO.

Stämmogodkännande:
Genomförandet av emissionen förutsätter godkännande vid årsstämman den
11 juni 2019. Kallelse till årsstämman pressmeddelas separat.

Ytterligare information om nyemissionen

Styrelsen för PharmaLundensis AB beslutade idag den 9 maj 2019, under
förutsättning av godkännande från årsstämman den 11 juni 2019, att
genomföra en företrädesemission av högst 1 018 207 units. Varje unit
består av 3 nya aktier och 2 teckningsoptioner med teckningskursen 6
kronor per unit, motsvarande en teckningskurs per aktie om 2 kronor.
Teckningsoptionen utges vederlagsfritt. PharmaLundensis befontliga
aktieägare kommer att erhålla unirätter för teckning av units i
förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 13
juni 2019. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 22
uniträtter berättigar till teckning av 1 unit.

Varje teckningsoption som erhålls vederlagsfritt som en del i unit
berättigar till teckning av en aktie under perioden 1 juni 2022 - 30
juni 2022. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen
uppgår till 2 kronor per aktie. Teckningskursen och det antal aktier
som varje teckningsoption berättigar till tecknings av kan bli
föremål för omräkning i samband med bl.a. företrädesemissionen.

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant
betalning under tiden 17 juni 2019 - 1 juli 2019. Teckning av units
genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av bolaget
engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista
avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units
består av.

Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske på särskild
teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter
ska ske. Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske i poster om
250 units eller hela multiplar därav. Betalning för units tecknade
utan stöd av uniträtter ska ske enligt särskild instruktion på
avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning
av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske till
annan som tecknat i emissionen (såväl sådana som också tecknat med
stöd av uniträtter som sådana som inte tecknat utan stöd av
uniträtter) och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske
fullt ut ska tilldelning ske sålunda att varje tecknare först ska
erhålla en tilldelning av en post om 250 units. Därefter ska
resterande units fördelas till tecknarna genom tilldelning av en post
om 250 units åt gången till dess att samtliga units tilldelats (dock
att ingen tecknare ska tilldelas fler units än tecknaren tecknat). De
units som inte kan fördelas på angivet sätt ska fördelas lika mellan
tecknarna och i den mån tilldelning i enlighet med ovanstående inte
kan ske vad avser vissa units, ska tilldelning ske genom lottning
verkställd av bolagets styrelse (dock att ingen tecknare ska
tilldelas fler units än tecknaren tecknat).

Tidsplan

11 juni 2019: Sista dag för handel med aktier med rätt att erhålla uniträtter.

12 juni 2019: Första dag för handel med aktier utan rätt att erhålla uniträtter.

13 juni 2019: Avstämningsdag för erhållande av uniträtter.

16 juni 2019: Offentliggörande av memorandum.

17 juni 2019: Utbokning av uniträtter.

Teckningsperioden startar.

Handel med uniträtter startar.

27 juni 2019: Handel med uniträtter avslutas.

1 juli 2019: Teckningsperioden avslutas.

Omkring 4 juli 2019 Offentliggörande av utfall.

17 juni 2019: Handel med Betald Tecknad Unit (BTU) kommer att ske till och med att emissionen registrerats vid Bolagverket.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD

Telefon: 046-13 27 80

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 maj 2019

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i
PharmaLundensis AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika,
Singapore eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i
andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende Nyemissionen samt uttalanden ...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.