Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-18

PharmaLundensis: Kvartalsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31

PharmaLundensis AB (publ)

556708-8074

1. Sammanfattning

2017-01-01 - 2017-03-31 (3 månader)

ü Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

ü Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 215 883 SEK
(-541 675).

ü Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,03).

ü Soliditeten uppgick per 2017-03-31 till 85,9 %.

* Periodens resultat dividerat med 20 280 344 (18 796 418) utestående
aktier vilket inkluderar tecknade aktier i den pågående nyemissionen.

· PharmaLundensis genomförde under kvartalet en nyemission som
övertecknades. Efter emissionskostnader tillfördes bolaget ca 8,4
miljoner kronor. Styrelse och VD önskar framföra ett varmt tack till
alla som deltog i emissionen!

· Stort intresse för PharmaLundensis KOL-studie hos Sveriges
lungmedicinska experter. Lungkliniker i Stockholm, Lund och Umeå
deltar i studien. Eventuellt tas det in ytterligare klinik(er).
KOL-studien bedöms bli färdig under året.

· Nytt system som möjliggör användning av EcoFilter® teknologin för
att fullständigt eliminera alla läkemedelsutsläpp från sjukhus
utvecklades och patenterades. EcoFilter® erhöll under kvartalet tre
positiva granskningsrapporter från patentmyndigheterna. Styrelsen
anser att EcoFilter® utgör det enda realistiska alternativet om man
önskar eliminera läkemedelsutsläpp i naturen från sjukhus inom en
överskådlig framtid. Affärsplan för EcoFilter® systemet presenteras.

· Den medicintekniska produkten "Bronkitstopp" fick godkänt patent i
Japan. Fler patent väntas. Regulatoriskt arbete för att CE-certifiera
produkten bedöms bli färdigt under Q3 2017. Försäljningsstart
planerad till Q4 2017.

2. Projektstatus

PharmaLundensis huvudprojekt är att utveckla att nytt och effektivt
läkemedel (IodoCarb Comp) mot den svåra lungsjukdomen kronisk
obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vidare utvecklar bolaget EcoFilter®,
som är ett system för att eliminera alla läkemedelsutsläpp från
patienter som är inlagda på sjukhus. Bolaget har även ett projekt för
att utveckla en medicinteknisk produkt "Bronkitstopp" mot kronisk
bronkit (långvarig hosta, slem i bröstet och harklingar).

KOL

PharmaLundensis förra kliniska KOL-studie med IodoCarb blev
framgångsrik, och några patienters lungfunktion förbättrades med
nästan en halv liter. Även livskvalitén förbättrades med närmare 20 %
enligt en skattningsskala. Bolagets nya KOL-studie omfattar 80 män
och kvinnor i åldern 45 - 75 år med medelsvår - svår KOL. Det finns
ett stort intresse för PharmaLundensis KOL-studie hos Sveriges
lungmedicinska experter, och lungkliniker i Stockholm, Lund och Umeå
deltar i studien. Även en klinik i Göteborg hade meddelat intresse,
men har dock senare avböjt att medverka. Eventuellt tar vi in
ytterligare klinik(er). PharmaLundensis ambition är att få ut
IodoCarb Comp som ett läkemedel på marknaden inom 2 år.
PharmaLundensis har utvecklat en affärsplan för att maximera de
potentiellt mycket stora intäkterna från detta projekt, se Punkt 3
nedan.

EcoFilter®

Patienter inlagda på svenska sjukhus behandlas varje år med tonvis av
läkemedel. Dessa går ut i urin eller avföring och hamnar i avloppet,
vilket bland annat leder till en ökad förekomst i sjukhusens
avloppssystem och i naturen av bakterier som är resistenta mot
bredspektrumantibiotika. PharmaLundensis har utvecklat EcoFilter® för
att eliminera alla dessa läkemedelsutsläpp. Systemet bedöms ta bort
alla läkemedelsrester i både urin och avföring, bli enkelt och
billigt att installera i befintliga lokaler och dessutom billigt i
drift. PharmaLundensis styrelse anser att EcoFilter® utgör det enda
realistiska alternativet om man önskar eliminera läkemedelsutsläpp
från sjukhus inom en överskådlig framtid. Dessutom löser EcoFilter®
systemet problemet med avloppsrör på sjukhus som är fulla med
multi-resistenta bakterier som annars kan komma upp och smitta
patienterna. Fyra patentfamiljer skyddar detta projekt och det har
kommit flera positiva besked från patentmyndigheterna under perioden.
EcoFilter® systemet planeras att testas på klinik inom kort. Därefter
kommer landsting i Sydsverige inledningsvis att erbjudas systemet.
Efter hand planeras systemet att installeras i fler storstadsregioner
i Sverige, de nordiska grannländerna, EU och övriga världen.
Affärsplan för EcoFilter® presenteras i Punkt 4 nedan. Styrelsen
överväger att ta in större partner i EcoFilter® projektet.

Medicinteknisk produkt mot kronisk bronkit "Bronkitstopp"
Kronisk bronkit kännetecknas av långvarig hosta, slem i bröstet och
harklingar och förekommer hos hundratusentals människor bara i
Sverige, ofta tillsammans med KOL. Det finns idag ingen effektiv
behandling. PharmaLundensis har utvecklat en variant av jodkol som
bedöms passa för behandling av kronisk bronkit. Bolaget planerar att
CE-certifiera det nya jodkolet som en medicinteknisk produkt och
sälja det inledningsvis i egen Webshop som en behandling mot kronisk
bronkit med namnet "Bronkitstopp". Grundläggande för att kunna säljas
som en medicinteknisk produkt är att "Bronkitstopp" inte har
huvudsaklig farmakologisk, metabol eller endokrinologisk funktion,
utan i stället bedöms verka genom att binda kvicksilver i tarmen.
CE-certifiering bedöms kunna ske under Q3 2017, och medför att
substansen får säljas i hela EU. Försäljningsstart planerad till
slutet av året.

3. Affärsplan för IodoCarb comp

Om KOL-studien visar minst lika bra förbättring av lungfunktionen som
i den förra studien, men att perklorat-tillägget blockerar
sköldkörtelbiverkningen, talar mycket för att IodoCarb blir ett
värdefullt KOL-läkemedel. Genom stegvis godkännande kan registrering
och försäljning i Sverige sannolikt komma igång relativt snabbt.

Därefter är det frågan hur PharmaLundensis snabbast möjligt skall få
ut IodoCarb på de stora, internationella marknaderna till
förmånligast ekonomiska villkor. Ett enkelt alternativ som många
mindre bolag använder är att utlicensera sina substanser till något
stort läkemedelsbolag och sedan få milestone-erättningar och royalty.
Ett sådant upplägg har kanske som främsta fördel att storföretaget
tar över registrering och marknadsföring av substansen, varvid det
lilla företaget slipper bygga upp större administrativa enheter. Den
stora nackdelen är dock att man ofta erhåller en ganska blygsam
royalty, i bästa fall kanske 3-5 %. En annan betydande nackdel är att
storföretag ofta arbetar parallellt med många projekt, varför det
finns risk för att det lilla företagets projekt blir försummat och
försenat och kanske aldrig genererar några större intäkter. Ett annat
och enligt PharmaLundensis styrelse bättre alternativ är, att bolaget
bygger upp en egen registrerings- och försäljningsorganisation på de
fyra viktigaste läkemedelsmarknaderna (EU, USA, Japan, Kina). Detta
är dock dyrt. Hur kan detta problem lösas på bästa sätt?

PharmaLundensis har de senaste åren kontaktats av ett flertal mindre
läkemedelsbolag på lite mindre marknader, från till exempel
Mellanöstern (Saudiarabien och Libanon), Afrika (Nigeria och
Sydafrika) och Mellan- och Sydamerika (Mexico, Brasilien och Chile).
Dessa bolag har velat marknadsföra PharmaLundensis läkemedel i sina
länder. Det finns uppenbarligen många mindre läkemedelsbolag
lokaliserade utanför de stora marknaderna som letar aktivt efter nya
produkter. Ett alternativ som PharmaLundensis styrelse upplever som
intressant är att bolaget utlicenserar IodoCarb till ett antal
läkemedelsbolag på dessa mindre marknader. Intäkterna därifrån kan
sedan användas för att etablera IodoCarb inom EU. När intäkterna från
EU börjar komma in, kan de finansiera verksamhet i USA, Japan och
Kina. Om denna strategi genomförs fullt ut kan IodoCarb generera
enorma intäkter till PharmaLundensis, samtidigt som vi behåller
kontrollen över registrerings- och försäljningsprocessen. I denna
situation blir det ingen risk för att IodoCarb hamnar i byrålådan hos
någon läkemedelsdrake!

Ett krav för att detta skall kunna genomföras är att PharmaLundensis
har patentskydd på de aktuella marknaderna. Det gamla KOL-patentet
skyddar EU, Ryssland, Kina och Japan. Vi har fått positiv
granskningsrapport från PCT-myndigheten för det nya KOL-patentet som
täcker kombinationen av jodkol och perklorat (IodoCarb comp), och vi
har nu lämnat in nationella patentansökningar i 10 länder i världen
(USA, Chile, Europa, Sydafrika, Israel, Ryssland, Saudi Arabien,
Kina, Sydkorea och Japan). Notera att utöver de fyra stora
marknaderna har patentansökningar även lämnats in i minst ett mindre
land per kontinent. Tanken är att ett läkemedelsbolag i det landet
kommer att licensera IodoCarb comp och ansvara för försäljningen över
hela den regionen.

Sammanfattningsvis innebär alltså affärsplanen att vi direkt då vi
samlat tillräcklig data för registrering av IodoCarb i Sverige
utlicenserar behandlingen till läkemedelsbolag på "mindre" marknader,
och därefter använder intäkter från dessa marknader för att bygga upp
organisationer och lansera IodoCarb på de stora, värdefulla
marknaderna. På så sätt behålls kontrollen över IodoCarb på de
viktiga marknaderna och intäkterna optimeras.

4. Affärsplan för EcoFilter® systemet

Efter att kliniska tester med EcoFilter® systemet avslutats kommer det
att erbjudas till landstingen. Systemet behöver en initial
installation på varje sjukhus samt fortlöpande service och underhåll.
Vi planerar att bygga upp ett kompetenscentrum i varje
storstadsregion i landet där servicetekniker är stationerade. Dessa
får med jämna mellanrum åka ut till de sjukhus som abonnerar på
reningstjänsten och fylla på förbrukningsmaterial, ta bort slask och
se till systemet. Inledningsvis byggs ett "reningscentrum" upp i
Sydsverige. När detta är inkört och väl fungerande byggs det ett i
Stockholm, ett i Göteborg samt ett i norra Sverige. Det bedöms räcka
med fyra centra för att täcka hela landet. Därefter sker fortsatt
expansion i de nordiska grannländerna, EU och övriga världen.

Intäkter till PharmaLundensis kommer direkt vid installation av
systemet på sjukhus av PharmaLundensis patentskyddade utrustning samt
från den fortlöpande verksamheten. Vi planerar att ha en
betalningsmodell där landstingen tecknar ett 5-års abonnemang med en
fast kostnad varje kvartal och en första förhöjd avgift för att täcka
installationskostnaderna.

5. Väsentliga händelser under första kvartalet 2017
Patent godkänt i Japan (2017-01-26)

PharmaLundensis patentansökan som skyddar behandling av kronisk
bronkit med KI-impregnerat (kaliumjodid) aktivt kol har nu godkänts i
Japan (WO 2014/084763 A1). Patentet räcker till 2034.

VD Dr Staffan Skogvall: Det glädjer mig att vi nu erhållit det första
godkända patentet för Bolagets bronkitprojekt. Nationella
patentansökningar finns även i EU, Kina och Sydkorea. PharmaLundensis
planerar att sälja KI-impregne...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.