Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-17

Phase Holographic: Kallelse till årsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), 556542-7811,
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 17.00 i
bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 9 oktober 2019, och

· anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 9 oktober 2019.
Anmälan kan ske skriftligen till Phase Holographic Imaging PHI AB,
Scheelevägen 22, 223 63 Lund, eller per e-post till ir@phiab.se
(info@phiab.se). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare och biträde
(högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd innan onsdagen den 9
oktober 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos
förvaltaren.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.phiab.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och
röster i bolaget till 14 379 154. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer.

2. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
3. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisor.
4. Beslut om riktad nyemission av aktier.
5. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-05-01 - 2019-04-30.

Bestämmande av revisorer, fastställande av revisionsarvode samt val av
revisor (punkterna 10, 11 och 12)

Styrelsen föreslår att bolagets revisionsbolag MAZARS SET
Revisionsbyrå AB omväljs för perioden intill nästa årsstämma samt att
arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission
av högst 15 817 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med
högst 3 163,40 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor
gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de tecknare som
framgår nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden
enligt garantiavtal avseende teckning av teckningsoptioner av serie
TO 2.

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 28,20 kronor. Teckningskursen
motsvarar inlösenkursen för teckningsoptionerna i serie TO 2.

3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från
dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska
ske inom fyra veckor efter teckning.

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning.

5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter de nya
aktierna registrerats.

6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

_____________________

Tecknare Högst antal aktier Belopp
Robert Joki 5 112 144 158
Leo Graf 5 112 144 158
Sören Christensen 5 112 144 158
Jörgen Karlsson 481 13 564
Totalt 15 817 446 039

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid bolagsstämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, fullständiga
beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga
på bolagets kontor, Scheelevägen 22 i Lund och på bolagets hemsida
www.phiab.com senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap.
32 § aktiebolagslagen.

Lund i september 2019

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carolina Silvandersson
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com - Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av
banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri.
Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag
en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers
dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka
kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI
bolagets produkter genom ett nätverk av internationella
distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av
time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga
samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna
sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och
toxikologiska studier.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/phase-holographic/r/kallelse-till-arsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/11597/2906320/1106928.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.