Du är här

2018-08-28

Phase Holographic: Kallelse till årsstämma i Phase Holographic Imaging PHI (publ)

Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), 556542-7811,
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 september 2018 kl. 17.00
i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 20 september 2018, och

· anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 20 september 2018,
skriftligen till Phase Holographic Imaging PHI AB, Scheelevägen 22,
223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon +46 46-38 60 80
eller per e-post info@phiab.se. I anmälan ska uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd torsdagen den 20
september 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.phiab.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och
röster i bolaget till 13 746 634. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer.

11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisor.
13. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-05-01 -
2018-04-30.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer, fastställande av styrelse- och revisionsarvode samt val av
styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor (punkterna 10, 11
och 12)

Styrelsen föreslår att bolagets revisionsbolag MAZARS SET
Revisionsbyrå AB omväljs för en period om ett år samt att arvode till
revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Aktieägare kommer att presentera förslag till styrelse och
styrelsearvode senast tre veckor innan årsstämman genom
pressmeddelande.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, fullständiga
beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga
på bolagets kontor, Scheelevägen 22 i Lund och på bolagets hemsida
www.phiab.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i augusti 2018

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD
Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av
banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri.
Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget
idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande
cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella
mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund
marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av
internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och
användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina
vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och
autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ
medicin och toxikologiska studier.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/phase-holographic/r/kallelse-till-arsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/11597/2602022/898396.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.