Du är här

2015-08-18

Pihlajalinna Oyj : OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 (6 kk)

PIHLAJALINNA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8.00

PIHLAJALINNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 (6 kk)

LIIKEVAIHDON VOIMAKAS KASVU JATKUI, KASVUPANOSTUKSET VAIKUTTIVAT TULOKSEEN

HUHTI-KESÄKUU 2015 LYHYESTI:

* Liikevaihto oli 51,9 (32,8) milj. euroa - kasvua 58 prosenttia
* Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 3,0 (3,5) milj. euroa,
panostukset ulkoistusten haltuunottoon ja toiminnan kehittämiseen
vaikuttivat tulokseen
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,0 (2,0) milj. euroa
* Liikevoitto (EBIT) oli 0,1 (1,6) milj. euroa. Kvartaalin liikevoittoon
sisältyi 0,9 milj. euroa kertaluonteisia Yhtiön listautumiseen liittyviä
kuluja
* Liiketoiminnan nettorahavirta oli 2,6 (2,5) milj. euroa

* Kihniön sote-palveluiden tuotanto käynnistyi 1.5.2015

TAMMI-KESÄKUU 2015 LYHYESTI:

* Liikevaihto oli 99,8 (64,3) milj. euroa - kasvua 55 prosenttia
* Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 6,1 (6,7) milj. euroa
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,3 (3,9) milj. euroa
* Liiketoiminnan nettorahavirta oli 9,5 (4,3) milj. euroa
* Bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat 15,9 (13,0) milj. euroa
* Henkilöstö katsauskauden lopussa 2 525 (1 649)
* Osakekohtainen tulos -0,02 (0,08) euroa/osake

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KESKEISET TUNNUSLUVUT 4-6/ 4-6/ muutos% 1-6/ 1-6/ muutos% 2014 |
| |
| 2015 2014 2015 2014 |
| 3 kk 3 kk 6 kk 6 kk 12 kk |
| TULOSLASKELMA |
| Liikevaihto, milj. euroa 51,9 32,8 58 99,8 64,3 55 148,9 |
| Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä (EBITDA), milj. euroa 3,0 3,5 -13 6,1 6,7 -9 14,0 |
| Käyttökate % ilman kertaluonteisia eriä 5,8 % 10,5 % -45 6,1 % 10,4 % -41 9,4 % |
| Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 2,1 3,0 -31 5,1 6,2 -18 11,8 |
| Käyttökate % 4,0 % 9,1 % -56 5,1 % 9,7 % -47 7,9 % |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä (EBIT), milj. euroa 1,0 2,0 -50 2,3 3,9 -41 8,2 |
| Liikevoitto % ilman kertaluonteisia eriä 1,9 % 6,1 % -68 2,3 % 6,1 % -62 5,5 % |
| Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 0,1 1,6 -96 1,3 3,5 -62 6,0 |
| Liikevoitto % 0,1 % 4,7 % -97 1,3 % 5,4 % -76 4,0 % |
| Voitto ennen veroja, milj. euroa -0,7 0,4 -253 -0,1 1,9 -106 2,9 |
| |
| OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT |
| Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 0,00 -2056 -0,02 0,08 -129 0,11 |
| Oma pääoma per osake, eur 3,46 0,67 419 0,70 |
| |
| MUUT TUNNUSLUVUT |
| Sijoitetun pääoman tuotto , %( ROCE) 2,6 8,6 7,1 |
| Oman pääoman tuotto, % (ROE) 0,1 11,9 7,7 |
| Omavaraisuusaste, % 39,8 8,8 8,0 |
| Nettovelkaantumisaste, % 36,6 655,1 691,1 |
| Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 12 kk 1,8 5,1 5,1 |
| Korolliset nettovelat, milj. euroa 24,5 65,0 -62 71,6 |
| Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 15,9 13,0 22 28,3 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 2,6 2,5 9,5 4,3 123 9,4 |
| Rahavirta investointien jälkeen -1,8 -2,6 1,0 -3,9 -8,1 |
| Henkilöstö keskimäärin 2 247 1 524 47 1 619 |
| Henkilöstö kauden lopussa 2 525 1 649 53 1 714 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pihlajalinnan toimitusjohtaja Mikko Wirén:

Pihlajalinna-konserni on toimintahistoriansa voimakkaimmassa kasvuvaiheessa.
Alkuvuonna 2015 liikevaihto kasvoi 55 prosenttia 99,8 miljoonaan euroon.
Kasvusta merkittävin osa tuli orgaanisesta kasvusta kuten Parkanon sosiaali-
ja terveydenhuollon kokonaisulkoistuksen käynnistymisestä (1.1.2015 alkaen).

Konsernin kaikki liiketoiminta-alueet kasvavat, mutta suurin liikevaihdon
kasvu lyhyellä aikavälillä muodostuu kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja
terveydenhuollon kokonaisulkoistuksista. 1.1.2015-1.1.2016 aikana on alkanut
ja alkaa uusia sopimuksia, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on enemmän kuin
konsernin koko 2014 vuoden liikevaihto. Lähes 80 % uusien sopimuksien
liikevaihdosta muodostuu vasta 1.9.2015 jälkeen.

Tarkastelujakson kannattavuuskehitykseen vaikutti merkittävästi
tukitoimintojen vahvistaminen tulevaa uutta liiketoimintaa varten. Yhtiö
avasi myös useita uusia toimipisteiden eri palvelualueille, joiden
tarkastelujaksolle osuneen käynnistysvaiheen käyttöasteet olivat vielä
matalalla tasolla. Tulevien Jämsän ja Kuusiokuntien sote-ulkoistusten
haltuunottovaihe aiheutti myös merkittäviä kustannuksia tarkastelujaksolle.
Liikevaihtoa ja tuloja näistä ulkoistushankkeista saadaan kuitenkin vasta
palvelutuotannon alkaessa 1.9.2015 ja 1.1.2016. Jo alkaneet Parkanon
(1.1.2015) ja Kihniön (1.5.2015) sote-ulkoistukset ovat käynnistyneet
sopimusten mukaisesti.

Resurssien lisäykset ja merkittävät kehityshankkeet ovat olennainen osa
konsernin vahvistamista strategian mukaista tulevaa voimakasta kasvua varten.
Helsingin pörssiin listautuminen aiheutti katsauskaudelle merkittäviä
kertaluonteisia kuluja. Erityisen tyytyväinen olen taloudellisen kehityksen
osalta alkuvuoden parantuneesta liiketoiminnan rahavirrasta, liikevaihdon
kasvusta sekä nettovelan pienemisestä ja siitä seuranneesta rahoituskulujen
merkittävästä laskemisesta kesäkuussa tapahtuneen listautumisen jälkeen.

Listautumisantimme oli kaikin puolin menestyksekäs ja osakeantimme
ylimerkittiin moninkertaisesti. Listautumisannin tuloksena vahvistimme
merkittävästi tasettamme, keräsimme omaa pääomaa tuleviin
kasvuinvestointeihin sekä paransimme yhtiömme tunnettuutta kaikissa
sidosryhmissä. Osakkeenomistajiemme lukumäärä oli katsauskauden lopussa 2 869
(174).

Vuoden 2015 aikana Pihlajalinna keskittyy jo voitettujen suurten
sote-ulkoistusten haltuunottojen lisäksi uuden liiketoiminnan hankkimiseen ja
olemassa olevan liiketoiminnan kannattavuuteen. Kuluvan vuoden aikana yhtiö
on laajentanut toiminnanohjausjärjestelmäänsä kokonaisulkoistuksiin, joka
mahdollistaa aiempaa huomattavasti tarkemman resurssien, potilaiden
hoitoketjujen ja kustannusten seurannan. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla
pystymme sekä tehostamaan toimintaamme että parantamaan palveluiden laatua.

Pihlajalinna on toteuttanut useita kymmeniä yrityskauppoja viimeisen 10 vuoden
aikana. Erityisen aktiivisesti yrityskauppoja on tehty 1.1.2014 jälkeen (21
yrityskauppaa). Yhtiön voimakkaasta ja edelleen jatkuvasta kasvusta
huolimatta on lukuisten yrityskauppojen ja kuntaulkoistusten haltuunottojen
seurauksena syntynyt päällekkäisiä toimintoja.

Syksyn 2015 aikana käynnistetään konsernin yhtiörakenteen uudelleenjärjestely,
jonka tavoitteena on yhtiörakenteen yksinkertaistaminen sekä päällekkäisten
toimintojen karsiminen. Uudelleenjärjestelyn yhteydessä toteutetaan myös
yhtiön segmenttijakoa ja tulevaa uutta liiketoimintakokonaisuutta parhaiten
palveleva johtamis- ja hallintorakenne sekä toimipisteiden oikea
henkilöstömitoitus. Mahdollisia hallinnollisia ja toiminnallisia
päällekkäisyyksiä on tarkoitus selvittää yhteistoiminnassa henkilöstön
kanssa. Toteutamme jo elokuussa 2015 suunterveydenhoidon ja hoiva -
palvelualueiden osalta yksityisen ja julkisen toiminnan yhdistämisen saman
johdon alle. Suunnitelluilla sopeuttamistoimilla tavoitellaan yhteensä noin 3
miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä. Kustannussäästöjen odotetaan
realisoituvan vuoden 2016 aikana.

Pihlajalinnan markkinanäkymät jatkuvat positiivisina ja yhtiö on asemoitunut
hyvin markkinoille. Kuntien sote-kokonaisulkoistuksissa yhtiö on
markkinajohtaja ja on ilahduttavaa nähdä, että jo toteutettujen ulkoistusten
positiiviset tulokset ovat herättäneet kiinnostusta kokonaisulkoistuksiin
myös uusissa keskisuurissa kunnissa ja kuntayhtymissä. Useita pienempiä
kuntia on jo aktivoitunut päätöksenteossa.

Yhtiö jatkaa voimakasta kasvua myös työterveyshuollossa ja etenee strategian
mukaisesti uusien Dextra-toimipisteiden laajentamisessa valtakunnallisesti
suurimpiin kaupunkeihin ja maakuntakeskuksiin.

Kelakorvausten leikkausten arvioidaan vaikuttavan L&E segmentillä jossain
määrin, mutta vaikutuksen arvioidaan olevan huomattavasti segmentin lyhyen
aikavälin asiakasvirran kasvua pienempi. Toisaalta asiakasvirran
mahdollisesti osin siirtyessä julkiseen terveydenhuoltoon, arvioidaan sen
lisäävän P&S segmentin asiakasvirtaa.

OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ

Pihlajalinnan vuoden 2015 liikevaihdon odotetaan ylittävän 200 miljoonaa
euroa.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015 julkaistaan keskiviikkona
11.11.2015.

Helsingissä 18.8.2015

Pihlajalinna Oyj:n hallitus

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Vuoden 2015 toisen neljänneksen tulosjulkistuksen analyytikko- ja
tiedotustilaisuus pidetään 18.8.2015 klo 10.00 Kämp-hotellin Paavo Nurmi
-kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Pihlajalinna Oyj järjestää englanninkielisen audiocastin ja puhelinkokouksen
samana päivänä alkaen klo 13.30 puh. + 44 20 3059 8125. Soitettaessa tulee
antaa tunnus "Pihlajalinna". Tilaisuutta voi myös seurata suorana
audiocast-lähetyksenä osoi...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.