Du är här

2016-02-26

Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015: Ydinliiketoiminnassa vahvaa kasvua, kaapelifillereiden painoarvo laski

Piippo Oyj

Tilinpäätöstiedote

Piippo Oyj: tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015: Ydinliiketoiminnassa vahvaa
kasvua, kaapelifillereiden painoarvo laski

Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015 (tilintarkastamaton)
26.2.2016 klo 10:00

Tammi - Joulukuun 2015 pääkohdat:

* Yhtiö listautui First North -markkinapaikalle maaliskuussa 2015, ja keräsi
listautumisen yhteydessä toteutetulla osakeannilla yhteensä 2 050 t€ ennen
osakeannin kulujen vähentämistä.
* Uusi tuotantokapasiteetti otettiin täysimääräisesti käyttöön.
* Valmistevarastoja kasvatettiin vuoden 2016 sesongin tarpeisiin.
* Liikevaihto oli 15 876 t€ (15 591 t€ tammi-joulukuu 2014), kasvua 2 %.
* Kaapelifillereiden projektitoimitukset laskivat odotetusti 1189 t€
edellisvuodesta.
* Ydinliiketoimintojen, agri- ja kuluttajatuotteiden, liikevaihdot kasvoivat
vastaavasti 1807 t€.
* Ydinliiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 95%.
* Liiketulos (EBIT) oli 616 t€ (567 t€), kasvua 9%.
* Nettotulos oli 233 t€ (266 t€). Ilman kertaluontoisten listautumiskulujen
(244 t€) liiketoiminnan nettotulos on 477 t€.
* Operatiivinen liiketoiminnan rahavirta oli -283 t€ (189 t€) johtuen
valmistevaraston kasvattamisesta.
* Osakekohtainen tulos heikkeni edellisestä vuodesta 0,18 (0,21) euroa
* Omavaraisuusaste 54 % (38 %).
* Hallituksen ehdotus osingoksi 0,25 (0,24) euroa / osake

Heinä - Joulukuu 2015

* Liikevaihto oli 4 705 t€ (5 377 t€ heinä-joulukuu 2014) johtuen
kaapelifillereiden projektitoimitusten odotetusta vähenemisestä.
* Ydinliiketoiminnan, agri- ja kuluttajatuotteiden, toimitukset painottuvat
vuosittain ensimmäiselle vuosipuoliskolle, tuotannon toimiessa läpi vuoden.

* Liiketulos (EBIT) oli -219 t€ (-7 t€).
* Operatiivisen liiketoiminnan rahavirta oli -1 005 t€ (827 t€).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT Konserni 07 - 12 /2015 Konserni 07 - 12/2014 Muutos Konserni 01 - 12 /2015 Konserni 01 - 12/2014 Muutos |
| Tulos 1000 euroa |
| Liikevaihto 4 705 5 377 12 % 15 876 15 592 2 % |
| Poistot ja arvonalentumiset 178 182 -2 % 346 363 -5 % |
| Liiketulos (EBIT) -219 -7 3207 % 617 567 9 % |
| Liiketoiminnan rahavirta -1005 827 -1 831 -283 189 -472 |
| Tase 1000 euroa |
| Rahavarat 76 68 8 76 68 8 |
| Oma pääoma 6 680 4 691 1989 6 680 4 691 1989 |
| Taseen loppusumma 12 499 12 313 187 12 499 12 313 187 |
| |
| Osakekohtaiset tunnusluvut Konserni 07 - 12 /2015 Konserni 07 - 12/2014 Konserni 01 - 12 /2015 Konserni 01 - 12 /2014 |
| Osakekohtainen tulos € -0.33 -0.04 0.18 0.21 |
| Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1 292 747 600 1 292 747 600 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOIMITUSJOHTAJA KARI HIRVONEN:

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vähintään 20 m€:n liikevaihto vuoden 2017
loppuun mennessä. Kasvusta suurin osa tulee agri -segmentistä, jonka osuus
yhtiön liikevaihdosta on jo nyt yli 80 %. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus
yhtiön liikevaihdosta on noussut yli 75%:n vuoden 2015 aikana.
Öljyn maailmanmarkkinahintojen vaihtelu edellyttää yhtiön toiminnanohjauksessa
edelleen nopeaa reagointia.
Yhtiö hakee kasvua strategiansa mukaisesti. Osakeanti on parantanut yhtiön
rahoitusasemaa ja mahdollistaa yhtiön toiminnan kasvun ja
kansainvälistymisen. Yhtiö hakee edelleen aktiivisesti yritysjärjestelyn
kohteita.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Oikea-aikainen investointi yhtiön liiketoimintaan vuoden 2014 lopussa
mahdollisti yhtiön ydinliiketoiminnan kasvun vuonna 2015. Kasvun jatkuminen
tulevaisuudessa tulee vaatimaan yhtiön kansainvälistymisen jatkumisen joko
tuotantoinvestointina tai yritysjärjestelyinä.

Euroopassa agri-toimialan tuotantotarvikkeiden tulonmuodostus painottuu
ensimmäiselle vuosipuoliskolle ennen sadonkorjuuaikaa. Toisen vuosipuoliskon
aikana sesonkitoimitukset jatkuvat. Lisäksi tapahtuvat toimitukset
eteläiselle pallon puoliskolle ja valmistus seuraava kautta varten. Tästä
seuraa, että yhtiön liikevaihdossa ja varaston arvossa on suuri toistuva
vaihtelu vuoden ensimmäisen ja toisen puoliskon välillä. Yhtiö kasvatti
vuoden loppuun valmistevarastoja vuotta 2016 varten.

OMA PÄÄOMA

Konsernin oma pääoma 31.12.2015 oli 6 680 t€ (4 691 t€).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman muutokset Konserni 07 - 12 /2015 Konserni 07 - 12/2014 Konserni 2015 Konserni 2014 |
| Osakepääoma 600 000 600 000 600 000 600 000 |
| Muut rahastot 2 045 603 0 2 045 602 0 |
| Edellisten tilikausien voitto 3 800 913 3 824 967 3 800 913 3 824 967 |
| Tilikauden voitto - 431 196 - 45 255 233 492 266 516 |
| Oma pääoma 6 015 320 4 379 712 6 680 008 4 691 483 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin tase oli tilikauden lopussa 12 499 t€ (12 313 t€), jossa kasvua oli
1,5 %. Yhtiön omavaraisuusaste oli 54 % (38 %), sijoitetun pääoman tuotto 8%
(6%) sekä suhteellinen velkaantumisaste 22 % (35%). Konsernin liiketoiminnan
rahavirta 2015 oli -282 t€ (189 t€) ollen 471 t€ heikompi kuin edellisenä
vuonna johtuen vaihto-omaisuuden lisäyksestä. Rahoituksen rahavirta oli -340
t€ (1582 t€) ollen 1922 t€ heikompi johtuen sekä pitkäaikaisten että
lyhytaikaisten lainojen lyhennyksestä. Yhtiö maksoi tilikauden aikana
osinkoja 310 t€.

Rahoitusasemaa vahvistaa käyttämättömät limiitit.

Yhtiö jatkaa strategiansa mukaisesti valmistautumista tuotantoinvestointeihin
ja yritysjärjestelyihin.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 78 (76) henkilöä, jossa kasvua
edellisvuoden vastaavaan oli 2 henkilöä.

Varsinainen yhtiökokous 8.5.2015 valitsi uudelleen yhtiön hallitukseen Antti
Piipon, Pekka Piipon, Mikko Tapolan ja Kari Hirvosen. Hallituksen
järjestäytymiskokouksessa 8.5.2015 puheenjohtajaksi valittiin Antti Piippo.

Yhtiön tilintarkastaja on KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Heikki Tuomi.

KATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Vuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä
sekä First North -markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Katsaukseen sisältyviä
lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista
luvuista.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Piippo Oyj:n liiketoimintaan
on tiedotettu 10.2.2015 päivätyssä osakeantiin ja listautumiseen liittyvässä
Esitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.piippo.fi. Tiedostetuissa riskeissä tai epävarmuustekijöissä ei ole
tapahtunut muutoksia Esitteen julkaisun jälkeen.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Kaupankäynti Piippo Oyj:n osakkeilla alkoi First North Finland
-markkinapaikalla 10.3.2015. Listautumisen yhteydessä toteutetun osakeannin
merkintähinta oli 7,50 euroa osakkeelta. Piippo Oyj:n markkina-arvo
katsauskauden lopussa oli 6,6 miljoonaa euroa.

Osakkeen päätöskurssi 31.12.2015 oli 5,14 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli
8,60 euroa, alin kurssi 4,53 euroa ja keskikurssi 6,16 euroa. Piippo Oyj:llä
oli 31.12.2015 päivätyn osakasrekisterin mukaan 367 rekisteröityä
osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan
omistuksessa oli 1 025 000 osaketta eli 79,3 % yhtiön osakekannasta. Koko
osakemäärä kauden lopussa oli 1 292 747 kappaletta.

Listautumisen yhteydessä esitettiin, että yhtiön tavoitteena on vakaa
osingonjakopolitiikka, josta vähintään 50 % tilikauden tuloksesta jaetaan
osakkeenomistajille osinkoina. Osinkojen määrään saattavat kuitenkin
vaikuttaa yhtiön kasvuun suunnatut investointitarpeet ja muut
rahoitustarpeet. Hallituksen ehdotus 25.2.2016 on jakaa osinkoa 0,25 (0,24)
euroa / osake.

YHTIÖKOKOUS

Piippo Oyj:n vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous pidetään 30.3.2016
Outokummussa. Yhtiökokousmateriaali on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön
internetsivuilta: www.piippo.fi/sijoittajat/yhtiökokous 11.3.2016 alkaen, kun
yhtiökokouskutsu julkaistaan.

NÄKYMÄT ALKUVUODELLE

Tammi-helmikuun (19.2.2016 saakka) myynti on yhtiössä yli budjetoidun ja 60 %
suurempi kuin edellisenä vuonna. Voimakkaasti kasvaneesta alkuvuoden
myynnistä on liian aikaista tehdä suoraa johtopäätöstä koko vuoden
liikevaihdon tarkasta kehittymisestä. Ennuste koko vuoden liikevaihdolle
tulee tarkentumaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Yhtiö ei tässä
vaiheessa muuta ohjeistustaan 20 m €:n kasvutavoitteestaan vuodelle 2017.
Agri kysyntää painaa yleinen epävarmuus, mikä johtaa hankintojen siirtämiseen
juuri kauden kynnykselle. Tuotetarjoomaan lisätään Piippo tuorerehun
käärintäkalvo valituilla markkinoilla 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana.
Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikeuttaa luottopäätösten saantia
sikäläisille asiakkaille. Yhtiö pyrkii edelleen vähentämään valuuttariskiä
tytäryhtiössään ohjaamalla valuuttariskin paikalliseen valuuttaan.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.