Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-25

Platzer Fastigheter AB: Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr
556746-6437, kallas till årsstämma torsdagen den 24 april 2014 kl.
15.00 på Gothia Towers, Hotel Gothia, Mässans gata 24 i Göteborg.
Inpassering till årsstämman sker från kl 14.15, då kaffe serveras.

Anmälan mm.

Rätt att delta i Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma har den
som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken den 16 april 2014 och har anmält sitt deltagande i stämman
till bolaget senast den 16 april 2014, helst före kl 16.00. Anmälan
görs per post till Platzer Fastigheter Holding AB, attention: Agneta
Meier, Box 211, 401 23 Göteborg, eller per telefon 031 - 63 12 00
eller per e-post agneta.meier@platzer.se, eller via bolagets hemsida
www.platzer.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer, namn och personnummer
avseende eventuellt ombud och antal eventuellt medföljande biträden
(högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig,
daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på
bolagets hemsida www.platzer.se. Om fullmakten är utfärdad av en
juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandling.

Fullmakt i original, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör,
för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget
på ovan angivna adress senast den 16 april 2014. Fullmakten får inte
vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en
längre tid, dock längst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är
registrerad i aktieboken den 16 april 2014. Sådan registrering kan
vara tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av två justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av

(i) årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse
avseende moderbolaget och koncernen

(ii) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

8. Anförande av verkställande direktören.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete.

13. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor.

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

15. Beslut om principer för utseende av valberedning.

16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

18. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman, styrelse mm (punkt 2 och 12-15 på
dagordningen)

Valberedningen består, i enlighet med de principer som antogs vid
extra bolagsstämma den 22 oktober 2013, av Fabian Hielte, styrelsens
ordförande, Bo Forsén, Backahill AB, Bo Wallblom, Lesley Invest AB,
och Anders Tykeson, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, som är
valberedningens ordförande. De tre största aktieägarna som är
representerade i valberedningen, innehar tillsammans 79,9 procent av
rösterna och 42,1 procent av kapitalet. Valberedningen föreslår
följande.

Ordförande vid stämman:
Advokat Olof Jisland.

Antal styrelseledamöter:
Fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter (oförändrat).

Styrelsearvoden:
Ordförande: 250.000 kronor.

Envar av övriga ledamöter: 125.000 kronor.

(Förslaget innebär oförändrade arvoden.)

Styrelse:
(Gustaf Hermelin har avböjt omval)
Eva Persson (omval)
Lena Apler (omval)
Fabian Hielte (omval)
Ingemar Larsson (omval)
Anders Jarl (nyval)

Anders Jarl, född 1956, är sedan 2005 VD för Wihlborgs Fastigheter AB.
Anders är utbildad civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola. Anders
har också erfarenhet från Skanska och Diligentia före sin tid på
Wihlborgs. Han har inga andra väsentliga uppdrag utanför
Wihlborgskoncernen och äger heller inga aktier i Platzer.

Till styrelseordförande föreslås Fabian Hielte (omval).

Revisor:
Registrerade revisionsbolaget PwC valdes för fyra år vid årsstämman
2012. Håkan Jarkvist är huvudansvarig revisor.

Arvode till revisor:
Arvode enligt godkänd räkning.

Valberedning:
Valberedningen utses årligen och skall bestå av dels styrelsens
ordförande, dels en representant för envar av de tre röstmässigt
största aktieägarna per utgången av det tredje kvartalet. Styrelsens
ordförande skall vara sammankallande till valberedningens första
möte. Namnen på de personer som skall ingå i valberedningen skall
publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före nästkommande
årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår
från att utse representant till valberedningen, tillfaller denna rätt
den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Om en ledamots
anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller
om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den
aktieägare som nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i
valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till
valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget
innan valberedningens arbete slutförts, skall den ledamot som denna
aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas
av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som
inte är representerad i valberedningen. Valberedningen utser inom sig
ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara ordförande i
valberedningen. Valberedningen skall arbeta fram förslag att
föreläggas årsstämman 2015 för beslut om stämmoordförande,
styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande samt
valberedning inför årsstämman 2016.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10 på dagordningen)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning ska
lämnas med 60 öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelning
föreslås den 29 april 2014. Om stämman beslutar i enlighet med
förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:
s försorg den 5 maj 2014.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16 på
dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer.
Ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledningsgrupp
skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga samt vara baserade
på den anställdes ansvar och prestation. Ersättning utgår med fast
lön för samtliga i ledningsgruppen. Pensionsvillkor skall vara
marknadsmässiga och baserade på avgiftsbestämda pensionslösningar
eller ITP-planen. Utöver fast lön skall också rörlig lön kunna utgå
som skall belöna förutbestämda och mätbara prestationer. Sådan rörlig
ersättning skall vara maximerad till motsvarande sex månadslöner.
Bolaget har för närvarande ett bonusprogram som omfattar samtliga
anställda och som vid maximalt utfall kan ge en månadslön. För
ledningsgruppen kan bonusen uppgå till maximalt tre månadslöner och
för verkställande direktören maximalt sex månadslöner. Vid uppsägning
av anställning från bolagets sida skall gälla en uppsägningstid om
högst 12 månader. Avgångsvederlag, inklusive lön under
uppsägningstid, får inte överstiga 12 månadslöner. Styrelsen äger
rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda
skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt
17 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att,
längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta
om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst 10 procent av
aktiekapitalet. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport-
eller kvittningsemission. Emission får endast ske till
marknadsmässigt pris. Skälet till förslaget är att bemyndigandet kan
underlätta eventuella fastighetstransaktioner genom en förenklad
beslutsprocess. Vidare föreslås att stämman bemyndigar styrelsen och
verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i detta
beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband
med registrering.

Det antecknas att för bemyndigandet måste aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget var vid tidpunkten för
kallelsens utfärdande följande:

Det totala antalet aktier i bolaget är 95.747.434 varav 20.000.000
A-aktier och 75.747.434 B-aktier.

A-aktie har 10 röster. B-aktie har en röst.

Det totala antalet röster är 275.747.434.

HANDLINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens motiverade yttrande
enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolaget för
aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också
publicerade på bolagets hemsida, www.platzer.se.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på stämman. Styrelsen och
verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det, och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget,
lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Platzer
Fastigheter Holding AB, attention: Agneta Meier, Box 211, 401 23
Göteborg eller e-post: agneta.meier@platzer.se

______________________________

Göteborg i mars 2014

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

CFO ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.