Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-17

Plejd: Kallelse till extra bolagsstämma i Plejd AB

Aktieägarna i Plejd AB, 556790-9477, kallas härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 2 okt 2018 kl. 09.00 i bolagets lokaler på
adressen Göteborgsvägen 52 i Mölndal.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska senast fredagen den 25 sep
2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och
bör anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 27 sep 2018 kl.
17.00. Anmälan ska ske per e-post till info@plejd.com eller
skriftligen till bolagets postadress; Plejd AB, Göteborgsvägen 52,
431 37 Mölndal. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst två st). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid stämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 25
sep 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med en
skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till
stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även uppvisa
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia på
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida,
www.plejd.com, och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 9 155 200 st, vilket även motsvarar 9 155 200 röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman och utseende av protokollförare.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Val av revisor.

7. Stämman avslutas.

Förslag till beslut under punkten 6: Val av revisor. Styrelsen
föreslår att bolagets nuvarande revisor RSM Göteborg AB med Magnus
Carlsson som huvudansvarig revisor entledigas och att
PriceWaterhouseCoopers AB med Magnus Götenfelt väljs till revisor för
bolaget intill slutet av nästa stämma. Valet av ny byrå och revisor
är till följd av vår kraftiga expansion och de erbjuder en bred
kompetens kring noterade bolag. Tidpunkt för bytet påverkas av att
nuvarande revisor inte längre är i tjänst i bolaget.

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter
och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget
vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den
teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/plejd/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-ple...
http://mb.cision.com/Main/13880/2619508/910180.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.