Du är här

2014-04-29

Pohjola Pankki Oyj: OP-Pohjola-ryhmällä vahva avaus vuoteen 2014

OP-Pohjola-ryhmä

Pörssitiedote 29.4.2014 klo 08.00
Osavuosikatsaus
OP-Pohjola-ryhmällä vahva avaus vuoteen 2014

* Ryhmän alkuvuoden tulos ennen veroja oli 257 miljoonaa euroa (234). Tulos
oli kautta aikain toiseksi paras neljännesvuositulos.
* Jokaisen kolmen liiketoimintasegmentin tulos parantui vuotta aiemmasta.
Pankkitoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 64 prosenttia,
varallisuudenhoidon 18 prosenttia ja vahinkovakuutuksen 12 prosenttia.
* Korkokatteen kasvu jatkui, ja se oli 17 prosenttia suurempi kuin vuotta
aiemmin. Kokonaisuudessaan tuotot kasvoivat 7 prosenttia.
* Kulut ilman Pohjola Pankin osakkeiden hankinnan välittömiä kuluja kasvoivat
3,7 prosenttia.
* Ydinvakavaraisuus (CET1) oli 15,5 %. Vakavaraisuutta laski Pohjolan Pankin
osakkeiden hankinta.
* Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 3,7 prosenttia, talletukset 3,5
prosenttia, sijoitusrahastojen pääomat 12 prosenttia ja vahinkovakuutuksen
maksutuotot 8 prosenttia.
* Pankki- ja vahinkovakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä kasvoi
vuodessa 93 000:lla.
* OP-mobiilipankin käyttäjämäärä kasvoi alkuvuonna 21 prosenttia 368 000:een.
* Vuoden 2014 tuloksen arvioidaan muodostuvan suuremmaksi kuin vuonna 2013.
Tarkemmin kohdassa "Loppuvuoden näkymät".
* OP-Pohjola-ryhmän keskusyhteisön 6.2.2014 julkistaman suunnitelman mukaan
sen omistusosuus Pohjola Pankin kaikista osakkeista nousi huhtikuun lopussa
98 prosenttiin. Laajemmin Pohjola Pankin osakkeiden hankinnasta ja
hankinnan vaikutuksista on kohdassa "OP-Pohjolan ostotarjous Pohjola Pankin
osakkeista".

OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % 1-12/2013 |
|Tulos ennen veroja, milj.e 257 234 10,0 701 |
|Pankkitoiminta 160 98 63,5 404 |
|Vahinkovakuutus 62 56 12,3 166 |
|Varallisuudenhoito 67 57 18,2 113 |
| |
|Palautukset omistajajäsenille 49 48 2,8 193 |
| |
|ja OP-bonusasiakkaille |
| |
| 31.3.2014 31.3.2013 Muutos % 31.12.2013 |
|Ydinvakavaraisuus CET1, % / Core Tier 1** 15,5 14,6 17,3 |
|Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (rava) 2,00 1,85 1,90 |
|Yli 90 päivää erääntyneet saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,41 0,51 -0,10* 0,42 |
|Pankki- ja vakuutustoiminnan 1 535 1 442 6,5 1 518 |
| |
| |
|yhteiset asiakkaat (1000) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
suhdeluvun muutos

** vertailutiedot esitetty ennen 1.1.2014 voimassa olleen sääntelyn mukaisina

Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit

OP-Pohjolan vuosi alkoi erittäin vahvasti, takanamme on niin tulokseltaan kuin
rakenteemme kehittämisen näkökulmasta historiallisen hyvä ja tapahtumarikas
neljännes. Pankkitoiminnan tulosparannus oli merkittävä, myös
vahinkovakuutuksen ja varallisuudenhoidon tulokset paranivat. Samalla
Pohjolan lunastaminen pois pörssistä on edennyt täysin suunnitelmiemme
mukaan.

Alkuvuoden hyvien tuloslukujen taustalla korostuu viime vuosien
poikkeuksellisen voimakas volyymikasvumme. Kolmen viime vuoden aikana
pankkiliiketoimintamme kasvu on ollut vuosittain puolet koko toimialan
kasvusta. Vahvasti kasvaneet talletus- ja luottokannat kerryttävät nyt
parempaa korkokatetta ja tulosta. Samalla on kuitenkin huomattava, että aivan
viime kuukausien aikana luottokannan kasvuvauhti koko toimialalla on nopeasti
hyytynyt. Jo pidempään jatkunut yritysten varovaisuus investoinneissa tarttui
katsauskauden aikana myös kotitalouksiin. Edellisen kerran näin hiljaista
asuntorahoituksessa oli 1990-luvun alussa.

Hyvää tuloskehitystämme rasitti kulujen kasvu. Kulukasvuun vaikutti
volyymikasvun ohella hyvin vilkkaana jatkunut tuote- ja palvelukehityksemme
sekä useammat yhtä aikaa vireillä olleet rakenteelliset uudistuksemme ja
niiden aiheuttamat lähinnä kertaluontoiset kulukirjaukset. Jatkamme
määrätietoisia ponnisteluja ryhmätasolla kuluissa nollakasvua edellyttävän
tavoitteemme saavuttamiseksi. Muun ohessa tiukkaa kululinjausta vaatii
heikentyneen luottokysynnän seurauksena ennustettavissa oleva hidastuva
tuottokertymä.

Hyvän tuloskehityksen ohella olen erittäin tyytyväinen pitkäjänteiseen
etenemiseemme vahinkovakuutusliiketoiminnassa. Tuoreimmat markkinaosuusluvut
tältä keväältä todistavat, että olemme onnistuneet saamaan aikaan todellisen
irtioton. Olemme nousseet selkeäksi markkinajohtajaksi jo 5 prosenttiyksikön
erolla seuraavaan toimijaan. Tämä on erinomainen osoitus siitä, että
asiakaslupauksemme mukainen asiakkaiden palkitseminen keskittämisestä tuottaa
tulosta ja pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä kasvaa.

Elämme OP-Pohjolassa tällä hetkellä voimakkaan uudistumisen aikaa. Helmikuussa
tehtyjen isojen periaatteellisten päätösten takana on vahva uskomme
tulevaisuuteen ja asiakasomisteisuuteen. Kaiken ytimessä on asiakkaittemme
muuttuvien tarpeiden ja toiveiden tunnistaminen. On rohjettava haastaa
mennyttä, rakenteita sekä samalla parannettava digitietoisuutta ja
panostettava palveluiden saatavuuteen. Asiakkaan arjen sujuvuus ja
tyytyväisyys ovat OP-Pohjolassa nostettu entistä selvemmin kaiken toiminnan
ytimeen.

Jatkamme rakenteittemme yksinkertaistamista, johtamisjärjestelmämme
virtaviivaistamista sekä toimintamme dynamiikan ja tehokkuuden parantamista
useilla kehityshankkeilla helmikuun alussa julkaisemiemme linjausten
mukaisesti. OP-Pohjolan uusi alku tähtää uudistuvaan finanssiryhmään, jossa
asiakkaan asema on entistä vahvempi ja oma kilpailukykymme parempi.

Taloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus pitää euroaluetta ja erityisesti
Suomea pihdeissään. Haasteita ja meneillään olevaa hermopeliä ei pidä
vähätellä. Edellytykset Suomen talouden nousulle kasvu-uralle ovat kuitenkin
olemassa. Syvä kriisitietoisuutemme on käännettävä luottamukseksi.
Pitkään jatkunut synkistely on ajanut kuluttajat ja yritykset ylivarovaisiksi.

Pitkin syksyä ja talvea perustellusti rakennetun kriisitietoisuuden sijaan
tarvitsemme nyt luottamusta ja sellaista innostavaa Suomi-henkeä, jolla
talouskehitys saadaan palautettua takaisin raiteilleen. Suomella on paljon
vain vajavaisesti hyödynnettyjä resursseja. Talouspolitiikassa suunta on
viime aikoina ollut oikea. Tällä tiellä on jatkettava. Yhdessä lievän
suhdanne-elpymisen ja yritysten uusien avausten kanssa Suomi on nostettavissa
kasvu-uralle. Kaikki rakentavat avaukset kasvun luomiseksi ovat
tervetulleita. Me OP-Pohjolassa olemme teoillamme todistaneet, että Suomen
talouskasvu ei ole kiinni rahoituksen saatavuudesta.

Katsauskauden tulos

OP-Pohjola-ryhmän tulos ennen veroja oli 257 miljoonaa euroa (234). Tulos oli
ryhmän historian toiseksi suurin neljännesvuositulos. Tulosta paransivat
erityisesti korkokatteen ja palkkiotuottojen kasvu sekä vahinkovakuutuksen
maksutulon korvausmenoa suurempi kasvu. Varallisuudenhoidon tulos parani
sijoitustoiminnan nettotuottojen ja palkkiotuottojen kasvun myötä. Ryhmän
tulosta rasitti kulujen kasvu.

Korkokate kasvoi 17 prosenttia vertailukaudesta korkotason vakiinnuttua ja
luottokannan keskimääräisen marginaalitason noustua sekä luottokannan
kasvettua. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna korkokate oli vajaat 2
prosenttia suurempi.

Ryhmän kulut kasvoivat 5,7 prosenttia. Katsauskaudella liiketoiminnan muihin
kuluihin kirjattiin Pohjola Pankin osakkeiden ostotarjoukseen liittyvä
kertaluonteinen 8 miljoonan euron kuluerä. Ilman näitä ostotarjoukseen
liittyviä kuluja kulukasvu oli 3,7 prosenttia.

Tehostamistoimenpiteiden ja ICT-toimintojen ulkoistamisen johdosta ryhmän
henkilöstökulut supistuivat 7,5 prosenttia. Ulkoistaminen ja siihen
liittyvien toimintamallien uudistaminen kasvattivat osaltaan ICT-kuluja.

OP-Pohjola-ryhmän käyvän arvon rahasto ennen veroja oli katsauskauden lopussa
403 miljoonaa euroa (409). Tulos käyvin arvoin ennen veroja oli 251 miljoonaa
euroa (209).

Tulokseen kirjatut, omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille kertyneet
bonukset kasvoivat vertailukaudesta 3,2 prosenttia 46 miljoonaan euroon (45).

Loppuvuoden näkymät

Maailmantalouden kasvun arvioidaan jatkuvan kuluvan vuoden aikana, mutta
jäävän keskimääräistä hitaammaksi. Myös euroalueen ja Suomen talouden
arvioidaan elpyvän hitaasti. Ukrainan kriisi on kuitenkin lisännyt
talouskehityksen arviointiin liittyvää epävarmuutta ja kasvattanut riskiä
arvioitua huonommasta kehityksestä. Ukrainan kriisin mahdollisella
syvenemisellä voisi olla merkittäviä vaikutuksia Suomen talouteen.

Hitaasti vahvistuvan talouskehityksen myötä finanssialan toimintaympäristö on
vakiintumassa, vaikka historiallisen matala korkotaso rasittaa edelleen
pankkien korkokatteita ja heikentää vakuutusyhteisöjen sijoitustuottoja.
Talouden kehitykseen liittyvä epävarmuus heikentää samalla finanssialan
kasvuodotuksia. Toimintaympäristön muutokset ja sääntelyn kiristäminen
nostavat vakavaraisuutta ja kannattavuutta parantavien toimenpiteiden
merkitystä.

Ilman toimintaympäristön merkittävää heikentymistä odotetusta
OP-Pohjola-ryhmän tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan suuremmaksi
kuin vuonna 2013. Tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät
liiketoiminnan kasvuvauhtiin, saamisten arvonalentumisiin sekä
sijoitusympäristön muutoksiin.

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat
tämän hetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat
olla merkittävästi erilaiset.

Lehdistötilaisuus
OP-Pohjola-ryhmän tuloksen esittelee lehdistötilaisuudessa medialle pääjohtaja
Reijo Karhinen 29.4.2014 klo 12.00 osoitteessa Vääksyntie 4, Vallila,
Helsinki.

Pääjohtaja Reijo Karhinen k...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.