Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-04

Pohjola Pankki Oyj: OP-Pohjolan tarjousasiakirjan täydennys

OP-Pohjola osk

Pörssitiedote
4.4.2014 klo 15.15

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN
LAIN VASTAINEN.

OP-Pohjolan tarjousasiakirjan täydennys

OP-Pohjola osk:n ("OP-Pohjola") kaikista Pohjola Pankki Oyj:n ("Pohjola
Pankki") liikkeeseen laskemista osakkeista tekemään vapaaehtoiseen julkiseen
ostotarjoukseen liittyvä Finanssivalvonnan hyväksymä tarjousasiakirja
julkistettiin 21.2.2014. Ostotarjouksen mukainen tarjousaika päättyi
1.4.2014. OP-Pohjola tiedotti 2.4.2014, että se on päättänyt toteuttaa
ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. OP-Pohjola on tänään julkistanut
ostotarjouksen lopullisen tuloksen sekä päätöksen jatkaa tarjousaikaa
jälkikäteisellä tarjousajalla ("Jälkikäteinen Tarjousaika") ostotarjouksen
ehtojen mukaisesti. OP-Pohjolan 21.2.2014 julkistamaa tarjousasiakirjaa
täydennetään tällä tiedotteella.

Koska OP-Pohjola on 2.4.2014 tiedottanut ostotarjouksen toteutumisedellytysten
täyttyneen sekä päätöksen toteuttaa ostotarjous julistaen ostotarjouksen
ehdottomaksi, ei tämä tarjousasiakirjan täydennys oikeuta ostotarjouksen
hyväksyneitä Pohjola Pankin osakkeenomistajia peruuttamaan jo annettua
ostotarjouksen hyväksymistä ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Ostotarjouksen lopullinen tulos

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan ostotarjouksessa tarjotut osakkeet
edustavat noin 42,22 prosenttia kaikista Pohjola Pankin osakkeista ja noin
27,56 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä. Ostotarjouksessa tarjotut
osakkeet nostavat yhdessä OP-Pohjolan markkinoilta hankkimien osakkeiden
kanssa OP-Pohjolan omistusosuuden noin 94,07 prosenttiin Pohjola Pankin
osakkeista ja noin 96,78 prosenttiin osakkeiden tuottamista äänistä.

Ostotarjouksen lopullinen tulos vahvistaa alustavan tuloksen, jonka mukaan
OP-Pohjolan osuus osakkeista ja äänistä on ylittänyt 90 prosentin rajan ja
kaikki ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet. Tarjousvastike
maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet
ostotarjouksen, sen ehtojen mukaisesti arviolta 11.4.2014.

Tarjotakseen jäljellä oleville osakkeenomistajille mahdollisuuden vielä
hyväksyä ostotarjous, OP-Pohjola on tänään tiedottanut, että se on päättänyt
jatkaa tarjousaikaa Jälkikäteisellä Tarjousajalla ostotarjouksen ehtojen
mukaisesti. Jälkikäteinen Tarjousaika alkaa 7.4.2014 klo 9.30 (Suomen aikaa)
ja päättyy 22.4.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa). Tarjottava vastike on 16,13
euroa käteisenä jokaisesta A-sarjan osakkeesta ja vastaa siten varsinaisena
tarjousaikana tarjottua vastiketta.

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana ostotarjouksen voi hyväksyä noudattamalla
ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Jälkikäteisen
Tarjousajan aikana annettu ostotarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä
voida peruuttaa ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Lisätietoja
ja ohjeita on saatavilla OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja
Helsingin OP Pankki Oyj:n konttoreista.

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana tarjottujen osakkeiden myynti toteutetaan
viimeistään viidentenä (5.) Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä seuraavana
pankkipäivänä eli arviolta 29.4.2014, NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä edellyttäen,
että arvopaperien kaupankäyntiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sovellettavat
säännöt sen sallivat. Kaupat selvitetään arviolta kolmantena (3.) yllä
mainittuja toteutuskauppoja seuraavana pankkipäivänä, eli arviolta 5.5.2014
("Selvityspäivä").

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana tarjottujen osakkeiden tarjoushinta maksetaan
Selvityspäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustilin hoitotilille tai,
omistuksen ollessa hallintarekisteröity, hyväksymislomakkeessa määritellylle
pankkitilille. Mikäli osakkeenomistajan pankkitili on eri rahalaitoksessa
kuin hänen arvo-osuustilinsä, osakkeiden tarjoushinta maksetaan haltijan
pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti
siten, että se on osakkeenomistajan pankkitilillä arviolta viimeistään kahden
(2) pankkipäivän kuluttua Selvityspäivästä.

OP-Pohjola ilmoittaa Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen
osakkeiden alustavan prosenttimäärän arviolta 23.4.2014 ja lopullisen
prosenttimäärän arviolta 25.4.2014.

Koska OP-Pohjolan omistus tulee ostotarjouksessa jo tarjottujen osakkeiden
kauppojen toteuttamisen jälkeen ylittämään yhdeksän kymmenesosaa (9/10)
kaikista Pohjola Pankin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, OP-Pohjola
aikoo käynnistää jäljellä olevia Pohjola Pankin osakkeita koskevan
osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn.

OP-Pohjola ei toistaiseksi hanki Pohjola Pankin osakkeita NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muulla tavoin kuin
jälkikäteisellä tarjouksella. OP-Pohjola pidättää kuitenkin oikeuden
suorittaa tällaisia hankintoja myöhemmässä vaiheessa soveltuvan lainsäädännön
sallimissa puitteissa.

Helsingin OP Pankin ohjelmaesitteeseen sisältyvä vakavaraisuuskorjaus

OP-Pohjolan täysin omistama Helsingin OP Pankki Oyj julkaisee tänään
Finanssivalvonnan hyväksymän 200.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa
koskevan ohjelmaesitteen. Ohjelmaesite on saatavilla OP-Pohjola-ryhmän
verkkosivulla osoitteessa www.op.fi/helsinki. Tarjousasiakirjan sivuilla 9-10
kohdassa "OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuuden vahvistamistoimenpiteet" oleva
teksti korvataan seuraavalla ohjelmaesitteen sivulla 75 kohdassa
"OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuuden vahvistamistoimenpiteet" olevalla
tekstillä:

"OP-Pohjola-ryhmän Euroopan unionin vakavaraisuusdirektiivin (2013/36/EU,
"CRD4"), vakavaraisuusasetuksen (575/2013, "CRR") sääntelymuutosten ja CRD4:n
aiheuttamien kansallisten lainsäädäntömuutosten mukainen arvioitu
vakavaraisuus ydinpääomilla (CET1, ydinvakavaraisuus) oli 1.1.2014 17,0
prosenttia ja kokonaisvakavaraisuus 19,1 prosenttia. Arvioiduissa
vakavaraisuusluvuissa ei ole huomioitu OVY:n tasoitusmäärää, joka
tosiasiallisesti kattaa OP-Pohjola-ryhmän tärkeintä riskilajia eli
luottoriskiä. OVY:n tasoitusmäärä voi vaikuttaa ydinpääomiin tasoitusmäärän
purkamisen kautta esimerkiksi luottotappioiden realisoituessa tai
päätettäessä tasoitusmäärän purkamisesta. OVY:n tasoitusmäärä huomioiden
ydinvakavaraisuus olisi ollut 0,6 ja kokonaisvakavaraisuus 0,5
prosenttiyksikköä edellä esitettyä korkeampi. Ostotarjouksen toteuttamisen
jälkeen ydinvakavaraisuuden arvioidaan olevan 11,1 prosenttia ja
kokonaisvakavaraisuuden 13,2 prosenttia. OVY:n tasoitusmäärällä on edellä
esitetty vaikutus myös ostotarjouksen jälkeisiin lukuihin. OP-Pohjola-ryhmän
ulkopuolisten Pohjola Pankin osakkeiden hankinta 2,5 miljardia euroa on
olennaisin erä, joka vaikuttaa ostotarjouksen toteuttamisen jälkeisiin
vakavaraisuuslukuihin. Edellä esitetyt tiedot ovat alustavia ja niihin
liittyy epävarmuutta johtuen sääntelyn keskeneräisyydestä.

Tiukentuneen viranomaissääntelyn johdosta sekä varmistaakseen
OP-Pohjola-ryhmän kilpailukykyisen asemoitumisen suhteessa asiakkaisiin,
luottoluokituslaitoksiin ja tukkuvarainhankintamarkkinoihin OP-Pohjola osk on
päättänyt nostaa OP-Pohjola-ryhmän ydinvakavaraisuustavoitteen (CET1)
nykyisestä 15 prosentista 18 prosenttiin. Vakavaraisuustavoite tulee täyttää
parhailla mahdollisilla omilla varoilla (CET1) viimeistään vuoden 2016
loppuun mennessä.

OP-Pohjola-ryhmän ydinvakavaraisuuden arvioidaan nousevan 18 prosentin uudelle
tavoitetasolle vuoden 2016 loppuun mennessä OP-Pohjola-ryhmän vahvan
tuloksentekokyvyn ja uusien Tuotto-osuuksien liikkeeseenlaskun johdosta.
OP-Pohjola-ryhmään on tarkoitus hankkia osuuspankkien asiakasomistajilta
uutta ydinvakavaraisuutta vahvistavaa pääomaa (tuotto-osuuksia) yhteensä noin
1,3 miljardia euroa vuosien 2014-2015 aikana. Lisäksi on tarkoitus
konvertoida vanhaa lisäosuuspääomaa Tuotto-osuuksiksi noin 0,6 miljardia
euroa. Helsingin OP Pankin liikkeeseen laskemat Debentuurit ovat osa
vakavaraisuuden vahvistamistoimia.

OP-Pohjola-ryhmän RavaL:n mukainen vakavaraisuussuhde oli vuoden 2013 lopussa
1,90. Ostotarjouksen toteuttaminen laski myös Rava-vakavaraisuutta. Edellä
luetellut ydinvakavaraisuutta vahvistavat toimet, ryhmän vahva
tuloksentekokyky ja uusien tuotto-osuuksien liikkeeseenlasku nostavat myös
Rava-vakavaraisuutta."

RavaL:lla tarkoitetaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annettua
lakia (699/2004, muutoksineen), OVY:llä Osuuspankkien Keskinäistä
Vakuutusyhtiötä, Pohjola Pankilla Pohjola Pankki Oyj:tä ja Helsingin OP
Pankilla Helsingin OP Pankki Oyj:tä.

OP-Pohjola osk

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
OP-Pohjolan viestintä, mediapuhelin p. +358505239904

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi, pohjola.fi

OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen
ainutlaatuisen kokonaisuuden pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja. Ryhmän
perustehtävänä on edistää omistajajäsenten, asiakkaiden ja toimintaympäristön
kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta.
Tavoitteena on tarjota markkinoiden paras ja monipuolisin keskittämisetujen
kokonaisuus. OP-Pohjola-ryhmän muodostavat noin 180 osuuspankkia sekä ryhmän
keskusyhteisö OP-Pohjola osk tytär- ja lähiyhteisöineen, joista suurin on
pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj. Ryhmässä työskentelee 12 000
työntekijää. OP-Pohjolan vuoden 2013 tulos ennen veroja oli
705
miljoonaa euroa ja tase 101
miljardia euroa 31.12.2013.
Ryhmällä on 4,3 miljoonaa asiakasta.
www.op.fi

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA
KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN
TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE,
JOILLA
TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI
ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI
TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN
LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ OSTOTARJOUSASIAKIRJAA
JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN
JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON
LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI
RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN
KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA,
AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA
HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA,
KANADASTA, J...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.