Du är här

2016-02-04

Pohjola Pankki Oyj: Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké 1.1-31.12.2015

Pohjola Bank Abp

Börsmeddelande 4.2.2016, kl. 09.00
Bokslutskommuniké 1.1-31.12.2015

Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké 1.1-31.12.2015

* Koncernens resultat före skatt var 652 miljoner euro (584) och resultatet
före skatt till verkligt värde var 511 miljoner euro (663). Räntabiliteten
på eget kapital var 14,8 % (14,3).
* Kärnprimärkapitaltäckningen (CET1) var 14,1 % (12,4), medan målet är 15 %.
* Bankrörelsens resultat ökade med 10 % och var 334 miljoner euro (303).
Kreditstocken växte med 10 % till 16,4 miljarder euro (14,9). I resultatet
ingår nedskrivningar av fordringar för 29 miljoner euro (25).
* Skadeförsäkringens resultat ökade med 19 % till 267 miljoner euro (223).
Den operativa totalkostnadsprocenten var 87,3 (89,4). Intäkterna från
placeringsverksamheten till verkligt värde var 2,3 % (6,7).
* Resultatet för övrig rörelse ökade med 14 % och var 23 miljoner euro (20).
Likviditeten och tillgången på finansiering förblev goda.
* Kapitalförvaltningens resultat var 28 miljoner euro (38). De förvaltade
kundmedlen ökade på ett år med 9 % och uppgick till 47 miljarder euro (43).

* De verksamheteter som inom kapitalförvaltningen, kortrörelsen och
fastighetskapitalförvaltningen i den partiella delningen av Pohjola Bank
Abp redovisades som avvecklade verksamheter överfördes till OP Andelslag
30.12.2015.
* Utsikter för 2016: Koncernens resultat före skatt 2016 väntas bli mindre än
resultatet från kvarvarande verksamheter 2015. Utsikterna finns i sin
helhet under rubriken "Utsikter för 2016".

--------------------------------------------------------------------------
| Resultat före skatt, milj. 1 1-12/ Förändring, % |
|€ -12/2015 2014 |
| Bankrörelse 334 303 10 |
| Skadeförsäkring 267 223 19 |
| Övrig rörelse 23 20 14 |
| Kapitalförvaltning 28 38 -26 |
| Koncernen totalt 652 584 12 |
| Förändring i fonden för verkligt värde -141 79 |
| Resultat före skatt till verkligt värde 511 663 -23 |
| |
| Eget kapital/aktie, € 11,38 10,38 |
| Antal anställda i genomsnitt 2 446 2 563 |
--------------------------------------------------------------------------
Siffrorna i tabellen ovan gäller Pohjola-koncernen som helhet utan uppdelning
i s.k. kvarvarande och avvecklade verksamheter.

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder
2014. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som
jämförelsetal använts talet vid slutet av 2014 om inte annat nämns.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ekonomiska mål 1 1-12/ Mål |
| -12/2015 2014 |
| Räntabilitet på eget kapital, % 14,8 14,3 13 |
| Kärnprimärkapitaltäckning (CET1), %* 14,1 12,4 15 |
| Bankrörelsens operativa kostnads-/intäktsrelation, % 27 33 <35 |
| Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent, ** 87,3 89,4 <92 |
| Skadeförsäkringens operativa driftskostnadsprocent 17,7 18,4 18 |
| Skadeförsäkringens solvensprocent (Solvens II), *** 139,3 117,3 120 |
| Kapitalförvaltningens operativa kostnads-/intäktsrelation, % 58 42 <45 |
| De totala kostnaderna 2015 på samma nivå som vid slutet av 2012 491 531 514**** |
| AA-rating av minst två ratinginstitut eller ratingarna åtminstone på samma 2 2 2 |
|nivå som huvudkonkurrenterna |
| Utdelningsförhållandet minst 50 % av räkenskapsperiodens resultat förutsatt 30***** 30 >50 (30) |
|att CET1-kapitaltäckningen är 15 %. Utdelningsförhållandet är 30 % av |
|räkenskapsperiodens resultat tills CET1 på 15 % har nåtts. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
* De operativa nyckeltalen inkluderar inte ändringar i beräkningsgrunden eller
avskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med
företagsköpet.

** Nyckeltalet för jämförelseperioden har ändrats till att motsvara den
behandling av ändringen i diskonteringsräntan som tillämpats från början av
2015.
***Siffran redovisas utan inverkan av övergångsbestämmelser.
**** Beloppet av kostnadsmålet 2012 har justerats att motsvara den ändring i
redovisningsprinciperna som tillämpats från 1.1.2015 (se Not 1
Redovisningsprinciper).
***** Styrelsens förslag

Utsikter för 2016

Den globala ekonomin växer långsammare än i snitt. Tillväxten inom euroområdet
väntas fortsätta i moderat takt. I Finland har den ekonomiska tillväxen redan
länge varit anspråkslös. Den svaga exportefterfrågan, den dåliga
priskonkurrenskraften och den långsamma förnyelsen i de ekonomiska
strukturerna hotar leda till att den ekonomiska tillväxten i Finland i många
år växer klart långsammare än tillväxten inom euroområdet. Genomföringen av
strukturella reformer kan skärpa det politiska läget, vilket kan äventyra
återhämtningen på hemmamarknaden. Det exceptionella läget i den globala
ekonomin med låga räntor och centralbankernas massiva stimuleringsåtgärder
medför också betydande osäkerhet för den framtida ekonomiska utvecklingen.

Finlands svaga ekonomiska läge håller de långsiktiga tillväxtförväntningarna i
finansbranschen låga.
De låga räntorna belastar bankernas räntenetto och försvagar intäkterna från
försäkringsbolagens placeringsverksamhet. Å andra sidan stöder de låga
räntorna kundernas kreditbetalningsförmåga, som har hållit sig stabil trots
den långvariga perioden med långsam tillväxt. Kapitaltäckningen och
lönsamheten i finansbranschen har fått större betydelse på grund av den
instabila omvärlden och de strängare regelverken.

Pohjola-koncernens resultat före skatt 2016 beräknas bli mindre än resultatet
från kvarvarande verksamheter 2015. De viktigaste osäkerhetsfaktorerna i
resultatutvecklingen ansluter sig till tillväxttakten i affärsverksamheten,
nedskrivningar av fordringar, utvecklingen på ränte- och placeringsmarknaden,
storskadornas inverkan på försäkringsersättningarna samt nivån på den
diskonteringsränta som tillämpas på diskonteringen av försäkringsskulden.

Alla bedömningar som presenteras i den här rapporten grundar sig på de rådande
åsikterna om utvecklingen av omvärlden, Pohjola-koncernen och dess funktioner
och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Helsingfors 4.2.2016

Pohjola Bank Abp

Styrelsen

Den här bokslutskommunikén finns att få på adressen
www.pohjola.fi>Medier>Materialtjänsten.

Finansiell information 2016

Pohjola Bank Abp offentliggör följande finansiella information på basis av sin
regelbundna informationsskyldighet i egenskap av emittent av värdepapper:

Delårsrapporterna 2016 offentliggörs följande dagar:

Delårsrapport 1.1-31.3.2016 27.4.2016
Delårsrapport 1.1-30.6.2016 3.8.2016
Delårsrapport 1.1-30.9.2016 2.11.2016

DISTRIBUTION

NASDAQ OMX Helsingfors

London Stock Exchange

SIX Swiss Exchange
Centrala medier
www.pohjola.fi, www.op.fi

Tilläggsupplysningar:

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 010 253 2691

Carina Geber-Teir, kommunikationsdirektör, tfn 010 252 8394

Pohjola är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP Gruppen. Pohjola
tillhandahåller bank-, skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster för
sina kunder. Pohjola fungerar som OPs centralbank och svarar tillsammans med
OP-Bostadslånebanken för OPs upplåning på penning- och kapitalmarknaden.
Pohjola, dess moderbolag centralinstitutet OP Andelslag och OPs övriga
medlemskreditinstitut har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras
skulder och åtaganden. Det solidariska ansvaret i OP grundar sig på lagen om
en sammanslutning av inlåningsbanker.
www.pohjola.fi

Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké 2015
http://hugin.info/142911/R/1983594/726997.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1983594

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.