Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Pohjola Pankki Oyj: Pohjola-konsernin tammi-maaliskuu 2014

Pohjola Pankki Oyj

Pörssitiedote 29.4.2014 klo 8.00
Osavuosikatsaus

Pohjola-konsernin
tammi-maaliskuu 2014
- Konsernin tulos ennen veroja oli 159 miljoonaa euroa (132) ja tulos ennen
veroja käyvin arvoin 163 miljoonaa euroa (114). Oman pääoman tuotto oli 16,5
prosenttia (14,5).
- Ydinvakavaraisuus (CET1) oli 12,0 prosenttia (11,9*).
- Pankkitoiminnan tulosta paransi tuottojen vahva kasvu. Luottokanta pysyi
vuodenvaihteen tasolla ja kasvoi vuodessa 3 prosenttia. Yritysluottokannan
keskimarginaali oli 1,54 prosenttia (1,57). Tulokseen sisältyi saamisten
arvonalentumisia 4 miljoonaa euroa (6).
- Vahinkovakuutuksen maksutuotot kasvoivat 8 prosenttia (10). Yhdistetty
kulusuhde parani ja oli 91,0 prosenttia (94,2). Operatiivinen yhdistetty
kulusuhde, joka ei sisällä laskuperustemuutoksia eikä yrityskaupassa
syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja, oli 89,3 prosenttia (92,4).
Sijoitustoiminnan tuotot käyvin arvoin olivat 1,4 prosenttia (1,1).
- Varainhoidon hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat vuodenvaihteesta 3
prosenttia ja olivat 39,2 miljardia euroa (37,9).
- Konsernin tuotot kasvoivat 11 prosenttia ja kulut 4 prosenttia.
Tehostamisohjelman vuodelle 2014 arvioiduista 12 miljoonan euron
kustannussäästöistä toteutui 1 miljoonaa euroa.
- Pohjolan hallitus vahvisti Pohjola-konsernin uudet taloudelliset tavoitteet
17.3.2014. Ydinvakavaraisuustavoite nostettiin 11 prosentista 15 prosenttiin
kiristyvän sääntelyn seurauksena, ja osingonjakopolitiikka alennettiin 50
prosentista 30 prosenttiin, kunnes uusi vakavaraisuustavoite on saavutettu.
- OP-Pohjola osk toteutti Pohjola Pankki Oyj:n osakkeita koskevan
ostotarjouksen. Jälkikäteisen tarjousajan päätyttyä OP-Pohjola osk:n omistus
nousi noin 98,41 prosenttiin osakkeista ja noin 99,14 prosenttiin osakkeiden
tuottamista äänistä. OP-Pohjola osk käynnisti 11.4.2014 jäljellä olevia
Pohjolan osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn.
- Näkymät ennallaan: Konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2014
olevan suurempi kuin vuonna 2013. Näkymät ovat kokonaisuudessaan kohdassa
'Loppuvuoden näkymät'.

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2013 vastaavien jaksojen lukuja.
Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty
vuoden 2013 lopun tilannetta, ellei toisin mainita. IFRS 10
Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on
oikaistu.
*) 1.1.2014 voimaan tulleen EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) (CRR)
mukaisesti.
**) Arvio, Solvenssi II-säännökset ovat vielä osin keskeneräiset

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Tulos ennen veroja, milj. e 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % 2013 |
|Pankkitoiminta 83 54 55 251 |
|Vahinkovakuutus 62 56 12 166 |
|Varainhoito 6 5 31 24 |
|Konsernitoiminnot 8 18 -58 39 |
|Yhteensä 159 132 21 479 |
|Käyvän arvon rahaston muutos 4 -18 -16 |
|Tulos ennen veroja käyvin arvoin 163 114 41 463 |
| |
|Tulos/osake, e 0,39 0,31 1,33 |
|Oma pääoma/osake, e 9,25 8,48 9,54 |
|Henkilöstö keskimäärin 2 593 2 688 2 632 |
| |
|Taloudelliset tavoitteet 1-3/2014 1-3/2013 2013 Tavoite |
|Oman pääoman tuotto, % 16,5 14,5 14,4 13 |
|Ydinvakavaraisuus (CET1), % *) 12,0 11,9 15 |
|Pankkitoiminnan operatiivinen kulu-tuottosuhde, % 33 40 36 <35 |
|Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % 89,3 92,4 86,9 <92 |
|Vahinkovakuutuksen operatiivinen liikekulusuhde, % 18,5 19,9 18,7 18 |
|Vahinkovakuutuksen solvenssisuhde (Solvenssi II), % **) 134 115 125 120 |
|Varainhoidon operatiivinen kulu-tuottosuhde, % 51 58 53 <45 |
|Kokonaiskulut v. 2015 samalla tasolla kuin 2012 lopussa 151 145 581 569 |
|Vähintään kahdelta luottoluokittajalta AA-tasoinen luokitus tai 2 2 2 2 |
|luottoluokitukset vähintään pääkilpailijoiden tasolla |
|Osinkosuhde vähintään 50 % tilikauden tuloksesta edellyttäen, että 50 >50 (30) |
|CET1-vakavaraisuus on 15 %. Osinkosuhde on 30 % tilikauden tuloksesta kunnes |
|CET1 15 % on saavutettu. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toimitusjohtaja Jouko Pölönen:

Pohjola-konsernin tulos ennen veroja parani 27 miljoonaa euroa 159 miljoonaan
euroon ja oman pääoman tuotto oli 16,5 prosenttia. Tulos parani erityisesti
pankkitoiminnassa ja vahinkovakuutuksessa.

Pankkitoiminnassa luottokanta kasvoi vertailukaudesta. Vuoden alussa
luottokysyntä oli vaimeaa ja luottokanta pysyi vuodenvaihteen tasolla.
Pankkitoiminnan tuotot kasvoivat korkokatteen, palkkiotuottojen ja
kaupankäynnin nettotuottojen kasvun seurauksena. Luottokannan laatu säilyi
hyvänä, ja saamisten arvonalentumiset olivat vertailukautta alhaisemmalla
tasolla.

Vahinkovakuutuksessa vakuutusmaksutuottojen vahva kasvu jatkui.
Poikkeuksellisen leudon talven seurauksena korvausmenon kasvu jäi
vakuutusmaksutuottojen kasvua hitaammaksi ja vakuutustekninen kannattavuus
parani. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli vertailukautta parempi korkojen
laskun seurauksena.

Varainhoidon hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat vuodenvaihteesta.
Varainhoidon tulos parani nettopalkkiotuottojen kasvun seurauksena.

Konsernin tuotot kasvoivat 11 prosenttia ja kulut 4 prosenttia. Kulutavoitetta
emme saavuttaneet ja toiminnan tehokkuutta on edelleen parannettava.

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus vahvisti Pohjola-konsernin uudet taloudelliset
tavoitteet. Ydinvakavaraisuustavoite nostettiin 15 prosenttiin kiristyvän
sääntelyn seurauksena ja osingonjakopolitiikka alennettiin 30 prosenttiin,
kunnes uusi vakavaraisuustavoite on saavutettu.

Pohjolan emoyhtiö OP-Pohjola osk toteutti 6.2.2014 julkistamansa
ostotarjouksen, minkä seurauksena OP-Pohjola osk:n omistus Pohjolan
osakkeista nousi noin 98,41 prosenttiin. OP-Pohjola osk on käynnistänyt
jäljellä olevia osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen
lunastusmenettelyn.

Ostotarjousta seuraavassa, suunnitellussa uudelleenorganisoinnissa Pohjolan
liiketoiminnot siirtyvät yhä tiiviimmin osaksi entistä tehokkaampaa,
kilpailukykyisempää ja täysin asiakasomisteista OP-Pohjola-ryhmää. Tämä luo
meille erinomaiset mahdollisuudet tarjota koko ryhmän resurssit ja voimavarat
asiakkaidemme käyttöön ja jatkaa entistäkin vahvemmin asiakkaidemme kestävän
taloudellisen menestyksen, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Loppuvuoden näkymät

Pankkitoiminnassa luottokannan kasvun odotetaan olevan samaa tasoa kuin vuonna
2013. Toimintaympäristöstä johtuen yritysten investointien odotetaan pysyvän
normaalia alemmalla tasolla. Pankkitoiminnan tuloskehityksen suurimmat
epävarmuustekijät liittyvät volyymikehitykseen ja luottosalkun tulevien
arvonalennusten määrään. Pankkitoiminnan tuloksen ennen veroja odotetaan
vuonna 2014 olevan samaa tasoa tai suurempi kuin vuonna 2013.

Vakuutusmaksutuottojen kasvun arvioidaan olevan markkinoita nopeampaa.
Vahinkovakuutuksen operatiivisen yhdistetyn kulusuhteen koko vuodelta
arvioidaan olevan vaihteluvälissä 87-91 prosenttia, mikäli suurvahinkoja ei
tule merkittävästi enemmän kuin vuonna 2013. Sijoitustoiminnan tuotot
riippuvat pitkälti sijoitusmarkkinoiden kehityksestä. Vahinkovakuutuksen
tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät ovat korko- ja
sijoitusmarkkinoiden kehitys ja suurvahinkojen vaikutus korvausmenoon.
Vahinkovakuutuksen tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2014 olevan
suurempi kuin vuonna 2013.

Varainhoidon tuloskehityksen suurimmat epävarmuustekijät ovat
sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen palkkiotuottojen toteutuminen sekä
hallinnoitavien asiakasvarojen määrä. Varainhoidon tuloksen ennen veroja
odotetaan vuonna 2014 olevan samaa tasoa tai suurempi kuin vuonna 2013.

Konsernitoimintojen tulokseen keskeisimmin vaikuttavat tekijät ovat
likviditeettireservistä syntyvä korkokate, saamistodistuksista realisoituvat
myyntivoitot ja -tappiot sekä saamistodistuksiin mahdollisesti tehtävät
tulosvaikutteiset arvonalentumiset. Konsernitoimintojen tuloksen ennen veroja
odotetaan vuonna 2014 olevan pienempi kuin vuonna 2013 matalasta korkotasosta
ja likviditeettisääntelyn kiristymisestä johtuen.

Konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2014 olevan suurempi kuin
vuonna 2013.

Suhdannenäkymiin ja yleiseen toimintaympäristöön liittyvä epävarmuus on
edelleen suuri.

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen
näkemykseen toimintaympäristön, konsernin ja sen eri toimintojen
kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Helsingissä 29.4.2014
Pohjola Pankki Oyj
Hallitus

Tämä osavuosikatsaus on saatavissa osoitteessa www.pohjola.fi>Media>Julkaisut.
Samassa osoitteessa on myös katsaukseen liittyvää tausta-aineistoa.

Analyytikkotilaisuus, conference call ja live webcast

Tulosjulkistuspäivänä 29.4. analyytikoille ja sijoittajille järjestetään
yhteinen englanninkielinen tiedotustilaisuus klo 15.00 Suomen aikaa, EET
(14.00 CET, 13.00 UK, 8.00 US EST). Kyseessä on yhdistetty
analyytikkotilaisuus, conference call ja live webcast. OP-Pohjola osk:n
ostotarjouksen toteutumisen johdosta kyseessä on viimeinen Pohjolan
tulosjulkistuspäivän tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajill...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.