Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Pohjola Pankki Oyj: Slutgiltigt resultat för den efterföljande anbudstiden gällande OP-Pohjola anl:s uppköpserbjudande på aktierna i Pohjola

Pohjola Bank Abp

Börsmeddelande
25.4.2014 kl. 14.00

EJ FÖR PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG, ELLER NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE VARA LAGSTRIDIGT.

Slutgiltigt resultat för den efterföljande anbudstiden gällande OP-Pohjola
anl:s uppköpserbjudande på aktierna i Pohjola

Den efterföljande anbudstiden enligt det frivilliga offentliga
uppköpserbjudande ("Erbjudandet") som OP-Pohjola anl ("Budgivaren") lämnat på
samtliga aktier i serie A och K ("Aktierna") i Pohjola Bank Abp ("Pohjola"),
som inte redan innehas av Budgivaren, upphörde 22.4.2014 kl. 16.00 (finsk
tid).

Enligt det börsmeddelande som Budgivaren i dag offentliggjort om det
slutgiltiga resultatet för den efterföljande anbudstiden motsvarade aktierna
som erbjudits under den efterföljande tiden cirka 4,36 procent av aktierna
och cirka 2,36 procent av rösterna i Pohjola. Aktierna som erbjudits under
den efterföljande anbudstiden ökar OP-Pohjolas innehav till cirka 98,41
procent av aktierna och cirka 99,14 procent av rösterna i Pohjola.

I det börsmeddelande som Budgivaren i dag offentliggjort nämns ytterligare att
fullgörandetransaktionen för de aktier som erbjudits under den efterföljande
anbudstiden förverkligas senast den femte (5) bankdagen, dvs.
uppskattningsvis 29.4.2014, efter den efterföljande anbudstidens slut på
NASDAQ OMX Helsinki Oy, förutsatt att reglerna gällande handel med
värdepapper på NASDAQ OMX Helsinki Oy tillåter detta. Affärerna avvecklas
uppskattningsvis den tredje (3) bankdagen efter den ovannämnda
fullgörandetransaktionen, dvs. uppskattningsvis 5.5.2014 ("Avvecklingsdag").
Vederlaget för aktier som erbjudits under den efterföljande anbudstiden
betalas på Avvecklingsdagen till det till aktieägarens värdeandelskonto
knutna förvaltningskontot eller, ifall ägandet är förvaltarregistrerat, till
det konto som uppges i acceptansblanketten. Ifall aktieägares bankkonto är i
ett annat finansiellt institut än dennes värdeandelskonto betalas vederlaget
för aktierna ut i enlighet med schemat för betalningstrafik mellan
finansiella institut så att det betalas in på aktieägarens bankkonto
uppskattningsvis senast två (2) bankdagar efter Avvecklingsdagen.

Eftersom Budgivaren innehar mer än nio tiondelar (9/10) av totalantalet aktier
och röstetalet i Pohjola, har Budgivaren i enlighet med aktiebolagslagen rätt
och skyldighet att till det gängse priset lösa in de övriga aktieägarnas
aktier i serie A i Pohjola. Budgivaren innehar för närvarande alla aktier i
serie K i Pohjola.

Budgivaren har ansökt hos Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut om att
ett skiljeförfarande som gäller inlösen av minoritetsaktierna ska inledas. I
ansökan har Budgivaren uppgett att den i skiljeförfarandet kommer att kräva
att lösenbeloppet för aktierna i serie A är 16,13 euro per aktie
("Lösenbeloppet"). Lösenbeloppet motsvarar det vederlag som Budgivaren
betalat enligt det frivilliga offentliga uppköpserbjudande som Budgivaren
6.2.2014 lämnat på samtliga aktier i Pohjola. Budgivaren betraktar vederlaget
som det gängse priset på aktien i inlösenförfarandet.

Pohjola Bank Abp
Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
pohjola.fi, op.fi

TILLÄGGSINFORMATION
Ekonomi- och finansdirektör Vesa Aho, tfn 010 252 2336
IR-direktör Niina Pullinen, tfn 010 252 4494

Pohjola är en finländsk finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-,
skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. Pohjolas grunduppgift är
att främja sina kunders hållbara ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.
Viktiga mål är att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde.
Pohjola-koncernen betjänar företagskunder i Finland och utomlands genom att
tillhandahålla vältäckande finansierings-, placerings- och
kassahanteringstjänster samt skadeförsäkringstjänster. För privatkunder
tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking-tjänster.
Pohjolas A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-lista sedan
1989. Pohjola-koncernens resultat före skatt uppgick 2013 till 473 miljoner
euro och balansomslutningen 31.12.2013 till 44 miljarder euro. Pohjola är en
del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har
4,3 miljoner kunder

www.pohjola.fi

DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE EN ERBJUDANDEHANDLING OCH ÄR INTE SOM SÅDANT ETT
ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT GÖRA ETT FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE.
INVESTERARE OCH INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER UPPMANAS ATT GODKÄNNA
UPPKÖPSERBJUDANDET GÄLLANDE AKTIER ENBART PÅ BASEN AV INFORMATIONEN GIVEN I
UPPKÖPSERBJUDANDET. ERBJUDANDE GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL OMRÅDEN,
DÄR ERBJUDANDE ELLER DELTAGANDE I DETTA UPPKÖPSERBJUDANDE ÄR LAGSTRIDIGT
ELLER DÄR MAN KRÄVER OFFENTLIGGÖRNING ELLER REGISTRERING AV
ERBJUDANDEHANDLINGARNA ELLER DET UPPSTÄLLS ANDRA KRAV PÅ UPPKÖPSERBJUDANDET
ÄN DE KRAV SOM I FINLAND STÄLLS PÅ ETT UPPKÖPSERBJUDANDE. UPPKÖPSERBJUDANDE
GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL OMRÅDEN, DÄR DET ÄR LAGSTRIDIGT, OCH
INTE HELLER ERBJUDANDEHANDLINGARNA OCH DÄRTILL HÖRANDE GODKÄNNANDE BLANKETT,
FÅR EFTER DERAS PUBLICERING DELAS UT, DISTRIBUERAS ELLER VIDAREBEFORDRAS TILL
OMRÅDEN ELLER PÅ OMRÅDEN DÄR DET ÄR LAGSTRIDIGT. UPPKÖPSERBJUDANDE GÖRS
SÄRSKILT INTE DIREKT ELLER INDIREKT, VIA POST ELLER NÅGOT ANNAT MEDEL
(INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FAX, TELEX, TELEFON OCH INTERNET) ELLER
GENOM NÅGON NATIONELL VÄRDEPAPPERSBÖRS TILL FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN,
AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER HONGKONG. UPPKÖPSERBJUDANDET KAN INTE GODKÄNNAS
PÅ NÅGOT SÅDANT SÄTT ELLER GENOM NÅGOT ANNAT MEDEL ELLER FRÅN FÖRENTA
STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER HONGKONG.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1780053

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.