Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Pohjola Pankki Oyj: Slutgiltigt resultat för efterföljande anbudstiden gällande OP-Pohjola anl:s uppköpserbjudande på alla aktier i Pohjola Bank

OP-Pohjola anl

Börsmeddelande
25.4.2014 kl. 14.00

EJ FÖR PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG, ELLER NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE VARA LAGSTRIDIGT.

Slutgiltigt resultat för efterföljande anbudstiden gällande OP-Pohjola anl:s
uppköpserbjudande på alla aktier i Pohjola Bank

Den efterföljande anbudstiden enligt det frivilliga offentliga
uppköpserbjudandet som OP-Pohjola anl ("OP-Pohjola") lämnat på samtliga
aktier i Pohjola Bank Abp ("Pohjola Bank") upphörde 22.4.2014 kl. 16.00
(finsk tid).

Enligt det slutgiltiga resultatet för den efterföljande anbudstiden motsvarade
aktierna som erbjudits under den efterföljande anbudstiden cirka 4,36 procent
av aktierna och cirka 2,36 procent av rösterna i Pohjola Bank. Aktierna som
erbjudits under den efterföljande anbudstiden ökar OP-Pohjolas innehav till
cirka 98,41 procent av aktierna och cirka 99,14 procent av rösterna i Pohjola
Bank.

För de aktier som erbjudits under den efterföljande anbudstiden förverkligas
fullgörandetransaktionen senast den femte (5) bankdagen, dvs.
uppskattningsvis 29.4.2014, efter den efterföljande anbudstidens slut på
NASDAQ OMX Helsinki Oy, förutsatt att reglerna gällande handel med
värdepapper på NASDAQ OMX Helsinki Oy tillåter detta. Affärerna avvecklas
uppskattningsvis den tredje (3) bankdagen efter den ovannämnda
fullgörandetransaktionen, dvs. uppskattningsvis 5.5.2014 ("Avvecklingsdag").
Vederlaget för aktier som erbjudits under den efterföljande anbudstiden
betalas på Avvecklingsdagen till det till aktieägarens värdeandelskonto
knutna förvaltningskontot eller, ifall ägandet är förvaltarregistrerat, till
det konto som uppges i acceptansblanketten. Ifall aktieägares bankkonto är i
ett annat finansiellt institut än dennes värdeandelskonto betalas vederlaget
för aktierna ut i enlighet med schemat för betalningstrafik mellan
finansiella institut så att det betalas in på aktieägarens bankkonto
uppskattningsvis senast två (2) bankdagar efter Avvecklingsdagen.

Eftersom OP-Pohjola innehar mer än nio tiondelar (9/10) av totalantalet aktier
och röstetalet i Pohjola Bank, har OP-Pohjola i enlighet med aktiebolagslagen
rätt och skyldighet att till det gängse priset lösa in de övriga aktieägarnas
aktier i serie A i Pohjola Bank ("Aktierna" och varje enskild aktie i serie A
"Aktie"). OP-Pohjola innehar för närvarande alla aktier i serie K i Pohjola
Bank.

OP-Pohjola har ansökt hos Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut om att
ett skiljeförfarande som gäller inlösen av minoritetsaktierna ska inledas. I
ansökan har OP-Pohjola uppgett att det i skiljeförfarandet kommer att kräva
att lösenbeloppet för Aktierna är 16,13 euro per Aktie ("Lösenbeloppet").
Lösenbeloppet motsvarar det vederlag som OP-Pohjola betalat enligt det
frivilliga offentliga uppköpserbjudande som OP-Pohjola 6.2.2014 lämnat på
samtliga aktier i Pohjola Bank. OP-Pohjola betraktar vederlaget som det
gängse priset på aktien i inlösenförfarandet.

OP-Pohjola anl

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

Tilläggsupplysningar:
OP-Pohjolas kommunikation, telefon för medier 050 523 9904

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi, pohjola.fi

OP-Pohjola-gruppen är Finlands största finansgrupp och erbjuder sina kunder en
unik helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster. Gruppens
grunduppgift är att främja en bestående ekonomisk framgång, välfärd och
trygghet för ägarkunderna, kunderna och omvärlden. OP-Pohjola-gruppens mål är
att erbjuda marknadens bästa och mångsidigaste helhet av
koncentreringsförmåner. Gruppen utgörs av cirka 180 andelsbanker samt
gruppens centralinstitut OP-Pohjola anl med dotterföretag och närstående
företag, av vilka det största är börsnoterade Pohjola Bank Abp. Gruppen har
12 000 anställda. OP-Pohjolas resultat före skatt uppgick 2013 till 705
miljoner euro och gruppens balansomslutning 31.12.2013 till 101 miljarder
euro.
Gruppen har 4,3 miljoner kunder

www.op.fi

DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE EN ERBJUDANDEHANDLING OCH ÄR INTE SOM SÅDANT ETT
ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT GÖRA ETT FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE.
INVESTERARE OCH INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER UPPMANAS ATT GODKÄNNA
UPPKÖPSERBJUDANDET GÄLLANDE AKTIER ENBART PÅ BASEN AV INFORMATIONEN GIVEN I
UPPKÖPSERBJUDANDET. ERBJUDANDE GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL OMRÅDEN,
DÄR ERBJUDANDE ELLER DELTAGANDE I DETTA UPPKÖPSERBJUDANDE ÄR LAGSTRIDIGT
ELLER DÄR MAN KRÄVER OFFENTLIGGÖRNING ELLER REGISTRERING AV
ERBJUDANDEHANDLINGARNA ELLER DET UPPSTÄLLS ANDRA KRAV PÅ UPPKÖPSERBJUDANDET
ÄN DE KRAV SOM I FINLAND STÄLLS PÅ ETT UPPKÖPSERBJUDANDE. UPPKÖPSERBJUDANDE
GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL OMRÅDEN, DÄR DET ÄR LAGSTRIDIGT, OCH
INTE HELLER ERBJUDANDEHANDLINGARNA OCH DÄRTILL HÖRANDE GODKÄNNANDE BLANKETT,
FÅR EFTER DERAS PUBLICERING DELAS UT, DISTRIBUERAS ELLER VIDAREBEFORDRAS TILL
OMRÅDEN ELLER PÅ OMRÅDEN DÄR DET ÄR LAGSTRIDIGT. UPPKÖPSERBJUDANDE GÖRS
SÄRSKILT INTE DIREKT ELLER INDIREKT, VIA POST ELLER NÅGOT ANNAT MEDEL
(INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FAX, TELEX, TELEFON OCH INTERNET) ELLER
GENOM NÅGON NATIONELL VÄRDEPAPPERSBÖRS TILL FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN,
AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER HONGKONG. UPPKÖPSERBJUDANDET KAN INTE GODKÄNNAS
PÅ NÅGOT SÅDANT SÄTT ELLER GENOM NÅGOT ANNAT MEDEL ELLER FRÅN FÖRENTA
STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER HONGKONG.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1780048

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.