Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-04

Pohjola Pankki Oyj: Slutgiltigt resultat för OP-Pohjola anl:s uppköpserbjudande på aktierna i Pohjola samt efterföljande anbudstid

Pohjola Bank Abp

Börsmeddelande
4.4.2014 kl. 12.30

EJ FÖR PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG, ELLER NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE VARA LAGSTRIDIGT.

Slutgiltigt resultat för OP-Pohjola anl:s uppköpserbjudande på aktierna i
Pohjola samt efterföljande anbudstid

Tiden för godkännande av det frivilliga offentliga uppköpserbjudande
("Erbjudandet") som OP-Pohjola anl ("Budgivaren") lämnat på samtliga aktier i
serie A och K ("Aktierna") i Pohjola Bank Abp ("Pohjola"), som inte redan
innehas av Budgivaren, upphörde 1.4.2014 kl. 16.00 (finsk tid).

Enligt det börsmeddelande som Budgivaren i dag offentliggjort om det
slutgiltiga resultatet för Erbjudandet motsvarade Aktierna cirka 42,22
procent av aktierna och cirka 27,56 procent av rösterna i Pohjola. Aktierna
ökar tillsammans med de aktier som OP-Pohjola förvärvat på marknaden
Budgivarens innehav till cirka 94,07 procent av aktierna och cirka 96,78
procent av rösterna i Pohjola.

Budgivaren offentliggjorde 2.4.2014 sitt beslut att fullfölja Erbjudandet i
enlighet med dess villkor. Enligt det börsmeddelande som Budgivaren i dag
offentliggjort bekräftar det slutgiltiga resultatet för Erbjudandet det
preliminära resultatet enligt vilket Budgivarens andel av aktierna och
rösterna i Pohjola överstiger gränsen på 90 procent och samtliga villkor för
fullföljandet av Erbjudandet har uppfyllts. Det erbjudna vederlaget betalas
till aktieägare som behörigt godkänt Erbjudandet i enlighet med dess villkor
uppskattningsvis 11.4.2014.

För att erbjuda kvarvarande aktieägare en möjlighet att ännu godkänna
Erbjudandet har Budgivaren idag enligt det börsmeddelande som den i dag
offentliggjort beslutat förlänga tiden för godkännande av Erbjudandet med en
efterföljande anbudstid i enlighet med villkoren för Erbjudandet
("Efterföljande Anbudstid"). Den Efterföljande Anbudstiden börjar 7.4.2014
kl. 9.30 (finsk tid) och slutar 22.4.2014 kl. 16.00 (finsk tid). Det erbjudna
vederlaget är 16,13 euro kontant för varje aktie i serie A och motsvarar
därmed vederlaget som erbjudits under ordinarie anbudstid.

Erbjudandet kan godkännas under den Efterföljande Anbudstiden genom att iaktta
det förfarande för att godkänna som beskrivits i villkoren för Erbjudandet.
Ett godkännande av Erbjudandet som givits under den Efterföljande Anbudstiden
är bindande och kan inte återkallas, om inte annat följer av tvingande
lagstiftning. Tilläggsinformation och anvisningar fås från
OP-Pohjola-gruppens andelsbankers eller Helsingfors OP Bank Abp:s kontor.

För de aktier som erbjudits under den Efterföljande Anbudstiden förverkligas
försäljningen senast den femte (5) bankdagen, efter den Efterföljande
Anbudstidens slut, dvs. uppskattningsvis 29.4.2014, på NASDAQ OMX Helsinki
Oy, förutsatt att reglerna gällande handel med värdepapper på NASDAQ OMX
Helsinki Oy tillåter detta. Affärerna avvecklas uppskattningsvis den tredje
(3) bankdagen efter den ovannämnda fullgörandetransaktionen, dvs.
uppskattningsvis 5.5.2014 ("Avvecklingsdag").

Vederlaget för aktier som erbjudits under den Efterföljande Anbudstiden
betalas på Avvecklingsdagen till det till aktieägarens värdeandelskonto
knutna förvaltningskontot eller, ifall ägandet är förvaltarregistrerat, till
det konto som uppges i acceptansblanketten. Ifall aktieägares bankkonto är i
ett annat finansiellt institut än dennes värdeandelskonto betalas vederlaget
för aktierna ut i enlighet med schemat för betalningstrafik mellan
finansiella institut så att det betalas in på aktieägarens bankkonto
uppskattningsvis senast två (2) bankdagar efter Avvecklingsdagen.

Budgivaren offentliggör det preliminära procenttalet för de under den
Efterföljande Anbudstiden giltigt erbjudna aktierna uppskattningsvis
23.4.2014 och det slutgiltiga procenttalet uppskattningsvis 25.4.2014.

Eftersom Budgivarens ägande redan efter verkställandet av försäljning av
aktier som erbjudits i Erbjudandet kommer att överskrida nio tiondedelar
(9/10) av alla aktier i Pohjola och deras röstetal avser Budgivaren inleda
inlösen av minoritetsaktier i enlighet med aktiebolagslagen beträffande
kvarvarande aktier i Pohjola.

Enligt det börsmeddelande som Budgivaren i dag offentliggjort förvärvar
Budgivaren tillsvidare inte aktier i Pohjola Bank vid offentlig handel
arrangerad av NASDAQ OMX Helsinki Oy eller på annat sätt än med det
efterföljande anbudet. OP-Pohjola reserverar emellertid rätten att senare
göra dylika förvärv inom ramen för tillämplig lag.

Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
pohjola.fi, op.fi

TILLÄGGSINFORMATION
Ekonomi- och finansdirektör Vesa Aho, tfn 010 252 2336
IR-direktör Niina Pullinen, tfn 010 252 4494

Pohjola är en finländsk finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-,
skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster.
Pohjolas grunduppgift är att främja sina kunders hållbara ekonomiska framgång,
trygghet och välfärd. Viktiga mål är att nå lönsam tillväxt samt öka
företagets värde. Pohjola-koncernen betjänar företagskunder i Finland och
utomlands genom att tillhandahålla vältäckande finansierings-, placerings-
och kassahanteringstjänster samt skadeförsäkringstjänster. För privatkunder
tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking-tjänster.
Pohjolas A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-lista sedan
1989. Pohjola-koncernens resultat före skatt uppgick 2013 till 473 miljoner
euro och balansomslutningen 31.12.2013 till 44 miljarder euro. Pohjola är en
del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har
4,3 miljoner kunder.

www.pohjola.fi

DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE EN ERBJUDANDEHANDLING OCH ÄR INTE SOM SÅDANT ETT
ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT GÖRA ETT FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE.
INVESTERARE OCH INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER UPPMANAS ATT GODKÄNNA
UPPKÖPSERBJUDANDET GÄLLANDE AKTIER ENBART PÅ BASEN AV INFORMATIONEN GIVEN I
UPPKÖPSERBJUDANDET. ERBJUDANDE GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL OMRÅDEN,
DÄR ERBJUDANDE ELLER DELTAGANDE I DETTA UPPKÖPSERBJUDANDE ÄR LAGSTRIDIGT
ELLER DÄR MAN KRÄVER OFFENTLIGGÖRNING ELLER REGISTRERING AV
ERBJUDANDEHANDLINGARNA ELLER DET UPPSTÄLLS ANDRA KRAV PÅ UPPKÖPSERBJUDANDET
ÄN DE KRAV SOM I FINLAND STÄLLS PÅ ETT UPPKÖPSERBJUDANDE. UPPKÖPSERBJUDANDE
GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL OMRÅDEN, DÄR DET ÄR LAGSTRIDIGT, OCH
INTE HELLER ERBJUDANDEHANDLINGARNA OCH DÄRTILL HÖRANDE GODKÄNNANDE BLANKETT,
FÅR EFTER DERAS PUBLICERING DELAS UT, DISTRIBUERAS ELLER VIDAREBEFORDRAS TILL
OMRÅDEN ELLER PÅ OMRÅDEN DÄR DET ÄR LAGSTRIDIGT. UPPKÖPSERBJUDANDE GÖRS
SÄRSKILT INTE DIREKT ELLER INDIREKT, VIA POST ELLER NÅGOT ANNAT MEDEL
(INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FAX, TELEX, TELEFON OCH INTERNET) ELLER
GENOM NÅGON NATIONELL VÄRDEPAPPERSBÖRS TILL FÖRENTA
STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER HONGKONG.
UPPKÖPSERBJUDANDET KAN INTE GODKÄNNAS PÅ NÅGOT SÅDANT SÄTT ELLER GENOM NÅGOT
ANNAT MEDEL ELLER FRÅN FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA
ELLER HONGKONG.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1774499

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.