Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Pohjola Pankki Oyj: Stark inledning av OP-Pohjola-gruppen år 2014

OP-Pohjola-gruppen

Börsmeddelande 29.4.2014 kl. 08.00
Delårsrapport

Stark inledning av OP-Pohjola-gruppen år 2014

* Gruppens resultat före skatt var 257 miljoner euro (234) under början av
året. Resultatet var det näst bästa kvartalsresultatet genom tiderna.
* Resultatet för alla tre rörelsesegment förbättrades från ett år tidigare.
Bankrörelsens resultat före skatt ökade med 64 procent,
kapitalförvaltningens med 18 procent och skadeförsäkringens med 12 procent.
* Räntenettot fortsatte att öka, och det var 17 procent större än ett år
tidigare. I sin helhet ökade intäkterna med 7 procent.
* Kostnaderna utan direkta kostnader för förvärvet av aktierna i Pohjola Bank
ökade med 3,7 procent.
* Kärnprimärkapitaltäckningen (CET1) var 15,5 %. Kapitaltäckningen minskade
till följd av förvärv av aktier i Pohjola Bank.
* Gruppens utlåning ökade under ett år med 3,7 procent, inlåning med 3,5
procent, placeringsfondernas kapital med 12 procent och skadeförsäkringens
premieintäkter med 8 procent.
* Antalet gemensamma kunder inom bank- och skadeförsäkringsrörelsen ökade
under året med 93 000.
* Antalet användare i mobilbanken OP-mobilen ökade under början av året med
21 procent till 368 000.
* Resultatet 2014 uppskattas bli större än 2013. Närmare information finns
under "Utsikter för återstoden av året".
* OP-Pohjola-gruppens centralinstituts innehav av samtliga aktier i Pohjola
Bank steg i slutet av april till 98 procent i enlighet med den plan som
centralinstitutet offentliggjorde 6.2.2014. Närmare information om
förvärvet av aktierna i Pohjola Bank och effekterna av förvärvet finns i
avsnittet "OP-Pohjolas uppköpserbjudande på aktierna i Pohjola Bank".

OP-Pohjola-gruppens nyckeltal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1-3/2014 1-3/2013 Förändring % 1-12/2013 |
|Resultat före skatt, milj. e 257 234 10,0 701 |
|Bankrörelse 160 98 63,5 404 |
|Skadeförsäkring 62 56 12,3 166 |
|Kapitalförvaltning 67 57 18,2 113 |
| |
|Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder 49 48 2,8 193 |
| |
| 31.3.2014 31.3.2013 Förändring % 31.12.2013 |
|Kärnprimärkapitaltäckning CET1, % / Core Tier 1** 15,5 14,6 17,3 |
|Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen 2,00 1,85 1,90 |
|(konglomeratlagen) |
|Över 90 dagar förfallna fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,41 0,51 -0,10* 0,42 |
|Bank- och försäkringsrörelsens 1 535 1 442 6,5 1 518 |
| |
| |
|gemensamma kunder (1000) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
förändring i relationstalet

** jämförelseuppgifterna har redovisats enligt bestämmelser som gällde före
1.1.2014

Chefdirektör Reijo Karhinens kommentarer

OP-Pohjola fick en mycket stark inledning på året, vi kan nu se tillbaka på
ett historiskt lyckat och händelserikt kvartal för både vårt resultat och vår
strukturella utveckling. Bankrörelsen förbättrade sitt resultat betydligt och
också skadeförsäkringen och kapitalförvaltningen förbättrade sina resultat.
Samtidigt har avnoteringen av Pohjola från börsen framskridit helt enligt
våra planer.

Bakom det goda resultatet för början av året ligger vår exceptionellt kraftiga
volymtillväxt under de senaste åren. Vår bankrörelse har under de senaste tre
åren vuxit med hälften av årstillväxten i hela branschen. De kraftigt ökade
inlånings- och utlåningsstockarna ger nu ett bättre räntenetto och resultat.
Samtidigt måste vi notera att tillväxttakten för utlåningen har avstannat
snabbt i hela branschen under de allra senaste månaderna. Företagen har redan
länge varit försiktiga med sina investeringar, men under rapportperioden
smittade försiktigheten av sig på hushållen. Inom bolånefinansieringen var
det så här lugnt senast i början av 1990-talet.

Vår goda resultatutveckling belastades av att kostnaderna ökade.
Kostnadsökningen berodde utöver på volymtillväxten på att vår produkt- och
tjänsteutveckling fortsatte mycket aktivt samt på att flera av våra
strukturella reformer, som pågick samtidigt, medförde kostnadsposter främst
av engångsnatur. Vi fortsätter målmedvetet ansträngningarna på grupplanet för
att nå vårt mål på nolltillväxt i kostnaderna. En stram kostnadsdisciplin
föranleds också av att den försvagade efterfrågan på krediter indikerar att
intäkterna kommer att bli mindre.

Utöver den goda resultatutvecklingen är jag mycket nöjd med att vi avancerar
långsiktigt i skadeförsäkringsrörelsen. Vårens senaste uppgifter om
marknadsandelar visar att vi har lyckats dra ifrån på allvar. Vi har blivit
en klar marknadsledare med en distans på så mycket som 5 procentenheter till
följande aktör. Det här är ett utmärkt tecken på att vårt kundlöfte att
belöna kunderna för koncentrering ger resultat och att antalet gemensamma
kunder för bank- och försäkringsrörelsen ökar.

I OP-Pohjola pågår för närvarande en kraftig förnyelse. Bakom de stora
principiella beslut som vi fattade i februari finns vår starka tro på
framtiden och ägarkundskapet. Kärnan i allt är att känna till hur våra
kunders behov och önskningar förändras. Vi måste våga utmana det förgånga,
våra strukturer och samtidigt förbättra vår digitala kompetens samt satsa på
att våra tjänster ska vara tillgängliga. OP-Pohjola fokuserar nu ännu mer än
förr på att göra kunderna nöjda och få deras vardag att löpa smidigt.

Vi fortsätter att förenkla våra strukturer, slipa vårt ledningssystem samt
förbättra dynamiken och effektiviteten i vår verksamhet genom flera
utvecklingsprojekt enligt de principer vi offentliggjorde i början av
februari. OP-Pohjolas nya början siktar mot en förnyad finansgrupp där
kundens ställning är ännu starkare och vår konkurrenskraft ännu bättre än
tidigare.

Den ekonomiska och geopolitiska osäkerheten håller euroområdet och i synnerhet
Finland i sitt grepp. Man ska inte förringa svårigheterna och det nervspel
som pågår. Men Finland har dock förutsättningar för att ekonomin ska börja
växa. Vår djupa krismedvetenhet måste vändas till förtroende. Dysterheten har
pågått så länge att konsumenterna och företagen blivit överförsiktiga.

I stället för den krismedvetenhet som man med fog byggt upp under hösten och
vintern behöver vi nu förtroende och en sådan inspirerande finländsk anda som
får den ekonomiska utvecklingen på rätt köl. Finland har många
underutnyttjade resurser. Den senaste tidens ekonomiska politik har gått i
rätt riktning. Vi måste fortsätta på samma kurs. Vid sidan av att
konjunkturerna sakta återhämtar sig och företagen kommer med nya initiativ
kan tillväxten fås igång i Finland. Alla konstruktiva initiativ som ger
tillväxt är välkomna. Vi hos OP-Pohjola har med våra handlingar visat att
ekonomisk tillväxt i Finland inte är beroende av tillgången på finansiering.

Rapportsperiodens resultat

OP-Pohjola-gruppens resultat före skatt var 257 miljoner euro (234).
Resultatet var det näst största kvartalsresultatet i gruppens historia.
Resultatet förbättrades särskilt av att räntenettot och provisionsintäkterna
ökade samt av att skadeförsäkringens premieinkomst ökade mer än
skadekostnaderna. Kapitalförvaltningens resultat förbättrades genom att
nettointäkterna och provisionsintäkterna från placeringsverksamheten ökat.
Gruppens resultat belastades av att kostnaderna ökade.

Räntenettot ökade med 17 procent från jämförelseperioden sedan räntorna
stabiliserats samt de genomsnittliga marginalerna på kreditstocken och själva
kreditstocken ökat. Jämfört med föregående kvartal var räntenettot knappt 2
procent större.

Gruppens kostnader ökade med 5,7 procent. Under rapportperioden bokfördes
bland övriga rörelseintäkter en kostnadspost av engångsnatur på 8 miljoner
euro i anslutning till uppköpserbjudandet på aktierna i Pohjola Bank. Utan de
här kostnaderna i anslutning till uppköpserbjudandet ökade kostnaderna med
3,7 procent.

Till följd av effektiviseringsåtgärderna och utläggningen av ICT-funktionerna
minskade gruppens personalkostnader med 7,5 procent. Utläggningen och
förnyandet av verksamhetsmodellerna i anslutning till den bidrog till att
ICT-kostnaderna ökade.

OP-Pohjola-gruppens fond för verkligt värde före skatt uppgick vid slutet av
rapportperioden till 403 miljoner euro (409). Resultatet före skatt till
verkligt värde var 251 miljoner euro (209).

Den resultatförda bonusen till ägarkunder och OP-bonuskunder ökade från
jämförelseperioden med 3,2 procent till 46 miljoner euro (45).

Utsikter för återstoden av året

Tillväxten i den globala ekonomin förväntas fortsätta under innevarande år,
men ökningen kommer att bli mindre än i snitt. Ekonomin inom euroområdet och
Finland uppskattas också återhämta sig långsamt. Krisen i Ukraina har dock
ökat osäkerheten i anslutning till bedömningen av den ekonomiska utvecklingen
och ökat risken för att utvecklingen blir sämre än förväntat. Om krisen i
Ukraina eskalerar, kan det påverka den finländska ekonomin avsevärt.

I och med att den ekonomiska utvecklingen långsamt förstärks håller
finansbranschens omvärld på att stabiliseras, även om de historiskt låga
räntorna fortfarande belastar bankernas räntenetto och försvagar intäkterna
från försäkringsbolagens placeringsverksamhet. Osäkerheten med den ekonomiska
utvecklingen försvagar samtidigt tillväxtförväntningarna i finansbranschen.
Förändringarna i omvärlden och åtstramningen av bestämmelser ökar betydelsen
av åtgärder som förbättrar kapitaltäckningen och lönsamheten.

Om inte omvärlden försvagas avsevärt från det förväntade beräknas
OP-Pohjola-gruppens resultat före skatt bli större än 2013. De största
osäkerhetsmomenten som påverkar resultatutveck...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.