Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-20

PolarCool: Kommuniké från årsstämma 2019 i PolarCool AB (publ)

Tisdagen den 19 mars 2019, har det hållits årsstämma i PolarCool AB
(publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av
det beslut som fattades.

(Rättelse: I förra versionen uppgavs omval av styrelseledamot Hans
Andersson. Rättad version anger Anders Hansson)

-Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna
resultaträkningen och balansräkningen samt att behandla årets
resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets
resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade enhälligt att
bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret
2018.

-Stämman beslutade att bolaget ska ha fyra (4) styrelseledamöter utan
suppleanter samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat
revisionsbolag. Vidare beslutades att arvode till styrelsen ska utgå
med två (2) prisbasbelopp till ordföranden och ett (1) prisbasbelopp
till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är
anställda i bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt
godkända räkningar.

-För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till ordinarie
styrelseledamöter Anders Hansson och Iman Ziai (omvalda), till
styrelsens ordförande Mats Forsman (omvald) samt Mats Pernhem för
nyval. För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till
revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som har utsett Lars
Nilsson till huvudansvarig revisor (omvald).

-Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om
emissioner enligt styrelsens förslag:

I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget
rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av
tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, bemyndigades
styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta
beslut om nyemission av ett antal aktier och/eller konvertibla
skuldebrev och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande eller
berättigar till konvertering/teckning av ett antal aktier som
sammantaget högst motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital per
dagen för årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest
med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera
tillfällen.

-Stämman beslutade om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split)
enligt styrelsens förslag innebärande att 16 befintliga aktier blir 1
ny aktie, dvs förhållandet 1:16. Sammanläggningen medför även att
kvotvärdet per aktie ändras till 0,22 kr. Anledningen till
sammanläggningen är att uppfylla det förbehåll som Spotlight Stock
Market lämnade vid noteringsgodkännandet gällande det krav som finns
på varje enskild akties värde. Vidare bemyndigades styrelsen att
besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

-Slutligen beslutades om ändring av bolagsordning som en direkt följd
av beslutet om sammanläggning av aktier, där gränsen för antalet
aktier ändras från befintlig lydelse "lägst 35 992 435 och högst 143
969 740" till nytt förslag som lyder "lägst 2 689 912 och högst 10
759 648".

För mer information

Iman Ziai - VD
+46 - 733 -99 23 17
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar,
marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget
fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade
huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/polarcool/r/kommunike-fran-arsstamma-2019-i-p...
https://mb.cision.com/Main/17612/2767229/1010342.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.