Du är här

2017-05-19

PolyPlank AB: Delårsrapport januari-mars 2017

Vd har ordet

De omfattande förbättrings investeringar och strukturförändringar som gjorts
under hösten/vintern 2016 börjar sakta men säkert ge resultat.

Rensat från extraordinära Intäkter/kostnader har driften under första
kvartalet 2017 för koncernen på både intäkter och resultat förbättrats
jämfört med motsvarande period 2016&2015.
Jämfört med 2016 har intäkterna varit 55 % högre och resultatet, EBIT är nu 19
% bättre.
Jämfört med 2015 har intäkterna varit ungefärligt lika men resultatet, EBIT är
nu 49 % bättre

Trenden med ökad orderingång fortsätter och kvartal 2 ser ut att ytterligare
förbättra jämfört med tidigare år. Särskilt Moderbolaget PolyPlank AB samt
Dotterbolaget Polyfiber AS gör kraftiga förbättringar.

Juni 2017 blir en rekordmånad intäktsmässigt för PolyPlank och flera större
order är nära ett förhoppningsvis för oss positivt avgörande.

Gällande Dotterbolaget Fröseke Panel AB har volymen ökat med 180 % och
resultatet, EBIT är 22 % bättre än motsvarande period 2016. Panelmarknaden är
dock enormt prispressad och det krävs en kraftig ökning av volymerna eller
ett helt annat kundsegment för att uppnå lönsamhet och ett positivt
kassaflöde. Moderbolaget har lämnat koncernbidrag per sista mars.

För att utveckla Fröseke Panel till en lönsam enhet krävs ett helt annat fokus
samt komplettering av andra produkter som egentligen inte passar in i
PolyPlanks egentliga affärsmodell. Vid varje styrelsemöte beaktas vad som i
första hand är bäst för aktieägarna i PolyPlank med hänsyn till resultat och
kassaflöde för koncernen.

Ledningen och Styrelsen har därför beslutat om en avyttring/nedläggning av
Fröseke Panel AB. Förhandling med en intressent har påbörjats och en lösning
beräknas bli klar under kvartal 2, 2017. Oavsett vilket alternativ
moderbolagets styrelse beslutar om beträffande Frösekes framtid kommer
eventuella resultateffekter att beaktas i kvartalsrapporten för andra
kvartalet 2017.

Cay Strandén, VD
Första kvartalet 2017, koncernen * Omsättningen för perioden uppgick till 7,2 MSEK (5,6).
* Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,0 MSEK (-0,5). Föregående
års resultat förbättrades pga nedskrivning av konvertibellån med 1,7 MSEK.
* Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -2,3 MSEK (-0,7).
Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,04). Antal aktier vid periodens
utgång uppgick till 48 323 976 (19 032 370).

Inledning
SäsongsvariationerBeroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har
säsongsvariationerna utjämnats.

Viktiga händelser i koncern och moderbolagTack vare de stora satsningar och investeringar i produktionsanläggningen och
organisationen, kan man nu se positiva effekter. Nya säljkanaler har
bearbetats och förväntningarna att kraftigt överstiga förra årets utfall är
på god väg att uppfyllas.

PolyPlank förvärvde det norska försäljningsbolaget Polyfiber AS. Genom
förvärvet har bolaget fått, med start 1 januari 2017, en värdefull bas i
Norge genom vilken företagets systemprodukter kan säljas. Genom köpet av
Polyfiber AS har PolyPlank tecknat ett exklusivt avtal gällande Norden med en
tysk komposittillverkare, NATURinFORM GmbH. PolyPlank utökar härmed sitt
produktsortiment från 6 st till 32 st profiler av kompositplank.

PolyPlank har genom dotterföretaget Fröseke Panel AB tecknat ett 1 års avtal
med byggvaruhandelskedjan Byggmax med över 100 butiker i Norden. Avtalet
avser löpande leveranser av väggpanel i MDF. Inledningsvis rör det sig om
årlig leveransvolym på ca 2,0 MSEK. Potentialen bedöms stor för ökade volymer
under kommande år. Avtalet är strategiskt viktigt för Fröseke Panel och
beräknas ge en ökad försäljning i Sverige där användandet av väggpaneler av
MDF förväntas öka de närmaste åren. Dessutom har bolaget erhållit ny order
från sin norska kund Bina Europé AS. Avtalet avser löpande leveranser av
vägg- och takpanel i MDF under perioden februari till juni 2017. Ordervärde
ca 0,9 MSEK. Potentialen bedöms stor för fortsatta leveranser.

PolyPlank har erhållit en ny order från K&R Carlbergs i Göteborg AB värd ca
1,0 MSEK. PolyPlank kommer att leverera och montera två miljöhus till
Skandiafastigheter-Stampen.

PolyPlank AB (publ) hade vid utgången av 2016 ackumulerade förlustavdrag om ca
195 MSEK, ej utnyttjade för kvittning eller andra syften. Dessa förlustavdrag
kan innebära en stor finansiell tillgång om de utnyttjas rätt, vilket skall
komma bolaget och dess aktieägare tillgodo. Bolaget har därför gett Abelco
Investment Group AB (publ) i uppdrag att identifiera alternativa förslag för
hur PolyPlank skall kunna kapitalisera på och maximera förlustavdragen på
kort sikt, snarare än att använda dem för kvittning av framtida vinster.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgångPolyPlank och Stora Enso har kommit överens om att förlänga avtalet 1 år med
start 1 juni 2017 gällande veckovisa leveranser av hylsplugg. Det totala
ordervärdet är ca 10 MSEK. Tillsammans med Stora Enso har PolyPlank utvecklat
ett återtagssystem för hylsplugg där PolyPlank först producerar hylsplugg och
skickar till Stora Enso, de används i deras produkter som skickas ut över
hela världen, använd plugg skickas sedan tillbaka till PolyPlank som
rekonditionerar eller recyklar dem efter behov. Detta slutna kretslopp
minskar miljöpåverkan och ger produktens långa livslängd och höga kvalité en
mening och en ekonomisk vinning för kunden. PolyPlank har levererat hylsplugg
till Stora Enso över 17 år och har ett mycket nära och välfungerande
samarbete.

PolyPlank har erhållit en ny order från NCC Sverige AB värd ca 0,9 MSEK.
PolyPlank kommer att leverera 3 st Miljöhus till P-hus BRF Arenan i Luleå.
Leveransen sker under juni 2017. Detta var PolyPlanks första stora order i
Luleå och vi sprider därmed ut oss mer och mer över landet.

PolyPlank har erhållit en ny order från Skanska i Kalmar gällande leverans och
montering av balkongfronter till BRF Kalmarhus 22 värd 980 TSEK. Leveransen
fördelas under ett antal månader under 2017.

Hållbarhet och Miljö
Polyplank är ett av Sveriges mest utvecklade bolag inom svensk
tillverkningsindustri avseende produktion som följer den cirkulära ekonomins
grunder.

Genom att kunden väljer våra produkter så kan vi hjälpa dem att nå sina
miljömål.

PolyPlanks grundare insåg tidigt att planeten har ändliga resurser samtidigt
som avfallsmängderna ökar. De var då pionjärer inom förädling av restavfall
och idag förebilder för omställningen mot en mer klimatsmart och
resurseffektiv tillverkningsindustri. Deras framsynthet gör att koncernen
idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat
material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och
de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och
industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla
komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen
möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan
materialåtervinnas.

Ett av företaget produktgrupper, hylspluggen, ingår i en slutet kretslopp där
PolyPlank har utvecklat ett system för återtag av sina produkter och kan
efter en rekonditioneringsprocess sälja dem igen om de har bibehållen
kvalité. Skadade plugg processas om till nya plugg.

PolyPlankmaterialet har även andra fysiska egenskaper som genererar
miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas
och att det tål väta. Dessa egenskaper gör att produkterna som riktar sig mot
gestaltad utemiljö får långa och underhållsfria livscykler.

PolyPlank vill fortsätta ligga i framkant med klimatsmarta och ekonomiskt
fördelaktiga produkter och lösningar. Genom forskningssamarbetet Mistra-REES
så har vi tillsammans med Akademin och Näringslivet möjlighet att fördjupa
oss och hitta nya lösningar, men även möjlighet att dela med oss av vår
erfarenhet som klimatsmarta producenter. Ericsson, Volvo Cars, Linköpings
Universitet, Chalmers och Lunds Universitet är några av de övriga deltagarna.
Industriell symbios, Funktionsförsäljning och Livscykelanalyser är exempel på
utvecklingsområden som studeras.

Sammantaget ger detta att PolyPlankmaterialet och produkter tillverkade av
detta, förutom minskad miljöpåverkan, även skapar långsiktiga
kostnadsbesparingar för kunden.

Verksamhet och Marknad
VerksamhetenPolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett
kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna
komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter.
Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

MarknadenKoncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:

* System för fastighetssektorn
* System för bullerreduktion
* Profiler för andra applikationer
* Hylsplugg till pappersindustrin
* Paneler för inomhusbruk

System till fastighetssektornAffärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus,
Terassavskiljare, Avskärmningar, Balkonger&Loftgångar och Poly Laundry System
(PLS). Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta
område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position
där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt
system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen
ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga
fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje
verksamhetsår.

System för bullerreduktionPolyplank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller.
Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden
för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och
privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Profiler för andra applikationerAffärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden.

Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terassgolv ingår i detta
affärsområde. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många
länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten
kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex
uteplatser.
Hylsplugg till pappersindustrinBolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin
där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare
förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Paneler för inomhusbrukI det helägda dotterbolaget Fröseke Panel AB produceras paneler i MDF, en
massiv spånskiva, för användning som paneler inomhus. En automatisk
bearbetningsprocess som ge...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.