Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

PolyPlank AB : KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)

Aktieägarna i Polyplank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 26 maj 2014
kl. 10.00 på Hotell Skansen, Färjestaden, Öland.

Rätt att delta på stämman
För att äga rätt att delta på årsstämman skall aktieägare, dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 20 maj 2014, dels anmäla sitt
deltagande på årsstämman senast 21 maj 2014 kl. 12.00. Anmälan kan göras per
post till bolagets adress Polyplank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden,
eller per telefon 0485-664480 eller per fax 0485-664499 eller via e-post till
info@polyplank.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två).
Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare, måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att
tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i
eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara
verkställd 20 maj 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta
datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud m m
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin
rösträtt vid årsstämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett
fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmakten i original bör i god tid före
årsstämman skickas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för
juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till årsstämman skall
ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett
ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.

Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen
till 1 149 405 aktier.

Förslag till dagordning:

1 Årsstämmans öppnande
2 Val av ordförande för årsstämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
5 Godkännande av dagordning
6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9 Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd
Balansräkning
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
11 Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorer
12 Fastställande av antalet styrelseledamöter
13 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
14 Beslut om val av ledamöter till valberedning
15 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17 Övriga ärenden
18 Årsstämmans avslutande

Förslag till beslutPunkt 2

Valberedningen föreslår ordförande Leif Jilkén som ordförande för årsstämman.

Punkt 9
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2013.

Punkt 11
Valberedningen föreslår att ett basbelopp skall utgå vardera till samtliga
styrelseledamöter samt två basbelopp till styrelsens ordförande. Revisorernas
arvode föreslås utgå enligt principen löpande räkning.

Punkt 12
Föreslås att antal ordinarie styrelseledamöter skall vara 3. Inga suppleanter
föreslås.

Punkt 13
Valberedningen föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Leif Jilkén och
Henrik von Heijne samt nyval av Ulf Ramström. Till styrelsens ordförande
föreslås Leif Jilkén.

Punkt 14
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att välja följande att ingå i
valberedningen. Jan-Åke Karlsson samt Henrik von Heijne, som får mandat att
utse en tredje ledamot. Jan-Åke Karlsson är föreslagen som sammankallande.

Punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande att,
längst fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen
besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev och att
därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning får även ske
genom apport eller kvittning. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall
aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 20 % genom utgivande av högst
20 % nya aktier med ett kvotvärde om 25 SEK per aktie. Skälen till avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv samt att
kunna stärka Polyplanks ekonomiska ställning vid behov, innefattande t.ex.
att kunna emittera aktier och/eller konvertibla skuldebrev mot betalning
genom kvittning av fordringar mot bolaget. Grunden för
emissionskursen/konverteringskursen skall vara ett belopp som ansluter till
marknadsvärdet för Polyplanks aktier med eventuellt avdrag för sådan
marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall
kunna genomföras.

Punkt 16
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare:
Ledningens ersättning skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig för att
företaget skall kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. För
den enskilde befattningshavaren skall ersättningens nivå baseras på faktorer
som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön skall
ledningen kunna erhålla rörlig lön, pension, andra förmåner samt
incitamentsprogram. Den fasta lönen, skall vara individuell och
differentierad utifrån individens ansvar, erfarenhet och prestationer och
fastställd utifrån marknadsmässiga principer. Rörlig lön skall baseras på
bolagets resultattillväxt. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå
till 30 procent av den fasta lönen. Övriga förmåner skall motsvara vad som
kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Delarna avser att
skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar
medarbetarens prestationer och ansvar samt bolagets resultatutveckling.
Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Ytterligare information
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2013,
styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna
9,11,12,13,14,15,16, bolagsordning samt revisorernas yttrande om huruvida
årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har
följts finns tillgängliga hos bolaget fr o m den 12 maj 2014 och kommer att
skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller
mailadress.
Vidare kommer årsredovisningen att publiceras genomNASDAQ OMX First North
och på bolagets hemsida, www.polyplank.se.

Antalet aktier är 1 149 405 st och antalet röster är 1 149 405 st.

Färjestaden i april 2014.
POLYPLANK AB (publ)
Styrelsen

Kallelse till årsstämma
http://hugin.info/159609/R/1780313/608622.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: PolyPlank AB via Globenewswire

HUG#1780313

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.