Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

PolyPlank AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)

Aktieägarna i Polyplank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 29 juni 2017
kl. 10.00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland.

Rätt att delta på stämman

För att äga rätt att delta på årsstämman skall aktieägare, dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 22 juni 2017, dels anmäla sitt
deltagande på årsstämman senast 26 juni 2017 kl. 12.00. Anmälan kan göras per
post till bolagets adress Polyplank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden,
eller per telefon 0485-664480 eller per fax 0485-664499 eller via e-post till
ir@polyplank.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två).
Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare, måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att
tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i
eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara
verkställd 22 juni 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta
datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud m m

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin
rösträtt vid årsstämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett
fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmakten i original bör i god tid före
årsstämman skickas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för
juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till årsstämman skall
ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett
ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen
till 48 323 976 aktier.

Förslag till dagordning:

1 Årsstämmans öppnande
2 Val av ordförande för årsstämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
5 Godkännande av dagordning
6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9 Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd
Balansräkning
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
11 Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorer
12 Fastställande av antalet styrelseledamöter
13 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och vice
styrelseordförande
14 Beslut om val av ledamöter till valberedning
15 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17 Övriga ärenden
18 Årsstämmans avslutande

Förslag till beslutPunkt 2

Valberedningen föreslår ordförande Leif Jilkén som ordförande för årsstämman.

Punkt 9
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2016.

Punkt 11
Valberedningen föreslår att ett och en tredjedels basbelopp skall utgå vardera
till samtliga styrelseledamöter samt två basbelopp till styrelsens
ordförande. Revisorernas arvode föreslås utgå enligt principen löpande
räkning.

Punkt 13
Valberedningen föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Leif Jilkén,
Henrik von Heijne, Mette Wichman och Annika Fernlund. Till styrelsens
ordförande föreslås Leif Jilkén. Till styrelsens vice ordförande föreslås
Annika Fernlund.

Punkt 14
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att välja följande att ingå i
valberedningen, Jan-Åke Karlsson och Annika Fernlund. Jan-Åke Karlsson är
föreslagen som sammankallande.

Punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande att,
längst fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen
besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev och att
därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning får även ske
genom apport eller kvittning. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall
aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 20 % genom utgivande av högst
20 % nya aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK per aktie. Skälen till
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv
samt att kunna stärka Polyplanks ekonomiska ställning vid behov, innefattande
t.ex. att kunna emittera aktier och/eller konvertibla skuldebrev mot
betalning genom kvittning av fordringar mot bolaget. Grunden för
emissionskursen/konverteringskursen skall vara ett belopp som ansluter till
marknadsvärdet för Polyplanks aktier med eventuellt avdrag för sådan
marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall
kunna genomföras.

Punkt 16
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare:
Ledningens ersättning skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig för att
företaget skall kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. För
den enskilde befattningshavaren skall ersättningens nivå baseras på faktorer
som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön skall
ledningen kunna erhålla rörlig lön, pension, andra förmåner samt
incitamentsprogram. Den fasta lönen, skall vara individuell och
differentierad utifrån individens ansvar, erfarenhet och prestationer och
fastställd utifrån marknadsmässiga principer. Rörlig lön skall baseras på
bolagets resultattillväxt. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå
till 30 procent av den fasta lönen. Övriga förmåner skall motsvara vad som
kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Delarna avser att
skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar
medarbetarens prestationer och ansvar samt bolagets resultatutveckling.
Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7
kap. 32 § aktiebolagslagen.

Ytterligare information
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015,
styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna
9,11,12,13,14,15,16, bolagsordning samt revisorernas yttrande om huruvida
årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har
följts finns tillgängliga hos bolaget fr o m den 8 juni 2017 och kommer att
skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller
mailadress.
Vidare kommer årsredovisningen att publiceras genomNASDAQ OMX First North
och på bolagets hemsida, www.polyplank.se.

Antalet aktier är 48 323 976 st och antalet röster är 48 323 976 st.

Färjestaden i juni 2017.
POLYPLANK AB (publ)

Styrelsen

Kallelse årsstämma 2017
http://hugin.info/159609/R/2109547/801586.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: PolyPlank AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.