Du är här

2016-02-12

PolyPlank AB : KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I POLYPLANK AKTIEBOLAG (publ)

Aktieägarna i PolyPlank Aktiebolag (publ), org. nr 556489-7998, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 26 februari 2016 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Storgatan 123 i Färjestaden, Öland.Rätt att delta på stämman

För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare, dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 19 februari 2016 dels anmäla sitt
deltagande på stämman senast 22 februari 2016 kl. 12.00. Anmälan kan göras
per post till bolagets adress Polyplank AB, Storgatan 123, 386 35
Färjestaden, eller per telefon 0485-664480 eller per fax 0485-664499 eller
via e-post till info@polyplank.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat
aktieinnehav samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller
biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att
tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i
eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara
verkställd 19 februari 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före
detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud m m

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin
rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett
fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmakten i original bör i god tid före
stämman skickas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för
juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till stämman skall
ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett
ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1 Öppnande av stämman.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordning.
5 Val av en eller två justeringsmän.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 Framläggande av kontrollbalansräkning.
8 Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen.
9 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.
10 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 9:
Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

På extra bolagsstämma den 30 juni 2015 (första kontrollstämma) framlades en
kontrollbalansräkning som utvisade att bolagets eget kapital understiger
hälften av det registrerade aktiekapitalet. Bolaget är skyldigt enligt
aktiebolagslagen (2005:551) att inom åtta månader hålla en andra
kontrollstämma. Vid denna andra kontrollstämma skall fråga om Bolaget skall
fortsätta bedriva verksamheten eller gå i likvidation prövas på nytt.

Styrelsens primära förslag - fortsatt drift

Styrelsen har vidtagit åtgärder för att tillse att bolagets egna kapital
återställs.

* Bolaget har under hösten 2015 genomfört en emission av aktier och
teckningsoptioner vilket jämte konvertering av utestående konvertibler ökat
bolagets egna kapital med ca 11 miljoner kronor.
* Styrelsen har den 20 januari 2016 fattat beslut om en riktad nyemission om
1 500 000 aktier, vilket tillfört bolaget 1 500 000 kr i eget kapital.
* Styrelsen har den 21 januari 2016 kallat till extra bolagsstämma den 18
februari 2016 för att besluta om ändring av bolagsordningen, minskning av
aktiekapitalet och nyemission av 1 500 000 aktier till Stångåkonsult i
Kalmar Handelsbolag.

Efter registrering av besluten från extra bolagsstämman den 18 februari kommer
styrelsen i bolaget upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 och
16 §§ aktiebolagslagen (2005:551), samt låta denna granskas av bolagets
revisor. Revisorn kommer därefter utfärda ett yttrande över
kontrollbalansräkningen. Enligt styrelsens bedömning kommer
kontrollbalansräkningen visa att Bolagets eget kapital är helt återställt.
Således bedömer styrelsen att det ej föreligger någon kapitalbrist i Bolaget,
och föreslår mot denna bakgrund i första hand att bolagsstämman beslutar om
fortsatt drift av Bolaget. Kontrollbalansräkningen och revisorsyttrandet
kommer i enlighet med aktiebolagslagen att läggas fram vid den extra
bolagsstämman.

Styrelsens sekundära förslag - likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig
enligt aktiebolagslagen att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om
likvidation att föreläggas bolagsstämman. I anledning därav föreslår
styrelsen, under förutsättning att förevarande bolagsstämmainte
beslutar att bolaget skall driva verksamheten vidare,i andra hand
att bolagsstämma beslutar att bolaget skall gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag är att bolagets eget kapital
understiger det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen
upprättade kontrollbalansräkningen per den 22 april 2015. Skulle bolagsstämma
besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då
likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av bolagets
behållna tillgångar, om några, beräknas kunna infalla andra halvåret 2017.
Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har
inget förslag till likvidator.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7
kap. 32 § aktiebolagslagen.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängligt hos Bolaget på Storgatan
123 i Färjestaden, Öland och på Bolagets hemsida, www.polyplank.se, senast
två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger
sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på
Bolagets hemsida. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per
dagen för kallelsen till 13 833 339 aktier.

Färjestaden i februari 2016

PolyPlank Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Kallelse till extra bolagsstämma i PolyPlank AB (publ)
http://hugin.info/159609/R/1985775/728349.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: PolyPlank AB via Globenewswire

HUG#1985775

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.