Du är här

2016-02-10

Pöyry Oyj: Pöyry Oyj:n yhtiökokouskutsu

PÖYRY OYJ Pörssitiedote 10.2.2016 klo 8.45

Pöyry Oyj:n yhtiökokouskutsu

Pöyry Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 10.3.2016 klo 16.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa,
Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sisäänkäynnit M3 ja K3). Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
klo 15.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 ei
jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten
vuosipalkkioiksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenelle 45 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 65 000
euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa.
Lisäksi valiokunta ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle
valtuutuksen päättää enintään 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion
maksamisesta hallituksen ulkomailla asuville jäsenille sekä enintään 5 000
euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta valiokuntien ulkomailla asuville
jäsenille. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustusohjeen
mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa nykyisten hallituksen
jäsenten Pekka Ala-Pietilä, Henrik Ehrnrooth, Alexis Fries ja Teuvo Salminen
valitsemista uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun. Lisäksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
ehdottaa, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Helene Biström ja
Michael Rosenlew. Mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Georg Ehrnrooth, Heikki Lehtonen, Michael Obermayer ja Karen de Segundo ovat
ilmoittaneet, että he eivät ole enää käytettävissä valittaessa hallituksen
jäseniä. Hallituksen jäsenehdokkaiden keskeiset henkilötiedot on esitetty
yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.poyry.com/yhtiokokous2016.

Helene Biström (s. 1962) on Ruotsin kansalainen ja koulutukseltaan
diplomi-insinööri. Hän toimi Norrenergi AB:n toimitusjohtajana 2011-2014 ja
ennen sitä Vattenfall AB:llä eri johtotehtävissä, viimeksi
varatoimitusjohtajana, konsernin johtoryhmän jäsenenä ja Pan Europe
-liiketoimintaryhmän johtajana. Helene Biström on Cramo Oyj:n ja Sveaskog
AB:n hallituksen puheenjohtaja sekä KTH Royal Institute of Technologyn
hallituksen varapuheenjohtaja.

Michael Rosenlew (s. 1959) on Suomen kansalainen ja koulutukseltaan
kauppatieteiden maisteri. Hän on toiminut eri sijoitusyhtiöiden
toimitusjohtajana ja partnerina, viimeisimpänä Mikaros AB:n toimitusjohtajana
2011-2014. Michael Rosenlew on Caverion Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja
ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja sekä Hartwall Capital Oy Ab:n
hallituksen jäsen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan tarkastusvaliokunnan hyväksymien
hankintaperiaatteiden mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastaja on valittu
toistaiseksi. Näin ollen PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa yhtiön
tilintarkastajana ja Merja Lindh päävastuullisena tilintarkastajana.

15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa
maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja
maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 800 000 kappaletta. Yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 900 000 kappaletta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten
oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu
anti) laissa mainituin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa
pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena
yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta
ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä
annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.
Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat
omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeanteihin ja
osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin liittyvistä ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle
myönnetty osakeantia koskeva valtuutus päättyy samalla.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu sekä tarkempaa tietoa edellä kohdassa 15 mainitusta
yhtiökokouksen asialistalla olevasta hallituksen ehdotuksesta on saatavilla
Pöyry Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.poyry.com/yhtiokokous2016.
Pöyry Oyj:n tilinpäätös 2015, joka sisältää yhtiön ja konsernin
tilinpäätöksen kokonaisuudessaan mukaan lukien toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 18.2.2016. Hallituksen ehdotus ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä yhtiökokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä mainituilla internet-sivuilla 24.3.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.2.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 7.3.2016 klo 10.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

1 täyttämällä ilmoittautumislomake Pöyry Oyj:n internet-sivuilla
www.poyry.com/yhtiokokous2016;
2 puhelimitse numeroon 010 33 21455 (Katriina Anttinen) arkisin kello
9.00-16.00;
3 telefaxilla numeroon 010 33 21816; tai
4 kirjeitse osoitteella Pöyry Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, Jaakonkatu
3, 01620 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai syntymäaika, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus tai syntymäaika.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
Osakkeenomistajien Pöyry Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.2.2016, osakkeenomistaja
voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten viimeistään 7.3.2016 klo 10.00. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on
yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
ilmoittamista tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen
antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä ja käännetään englanniksi.
Toimitusjohtajan katsaus esitetään englanniksi ja käännetään suomeksi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Pöyry Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.2.2016 yhteensä 59 759 610 osaketta
ja 59 340 555 ääntä.

Vantaalla 10.2.2016

PÖYRY OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Anne Viitala, Johtaja, lakiasiat ja viestintä
puh. 010 33 22811

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme
energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti.
Paikallispalveluissa keskitymme avainmar...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.